Detaljplan för del av Hubbo-Näs 1:1 med flera, norr om Hökåsen, dp 1999

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 14 december 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder. Det planeras ske i form av småhus, par-, rad- och kedjehus.

Översiktsbild där planområdet norr om Hökåsen och väster om Tillberga är inringat med röd linje.

Översiktsbild med planområdets placering norr om Hökåsen och väster om Tillberga

Karta där planområdet väster om Tillberga är inringat.

Karta över planområdet

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Nora Razma. Du når henne

  • på e-post nora.razma[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 99 07.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Nora Razma

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 99 07

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se