Detaljplan för Hubbo-Mälby 2:16 och Hubbo-Sörby 2:87, Tillberga, dp 2002

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 21 september 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder med särskilt behov. Planen ska också reglera hur marken används så att den stämmer överens med hur den används nu.

Karta med planområdet på Tillberga inringat med röd linje.

Karta över planområdet på Tillberga

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Ida Andersson. Du når henne

  • på e-post Ida.andersson[a]vasteras.se och
  • på telefon 021‑39 21 36.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Andersson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 36

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se