Detaljplan för Markörvallen 2 och del av Västerås 3:12, Haga, dp 2009

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 14 december 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga en förskola.

Flygbild över Haga där planområdet är markerad med röd linje.

Flygbild över planområdet på Haga

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Michaela Woltter. Du når henne

  • på e-post michaela.woltter[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 21 34.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Michaela Woltter

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 34

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se