Detaljplan för Romfartuna Klockarbol 1:2 med flera, Romfartuna, dp 2014

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 25 april 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att bygga en ny förskola och tillhörande utemiljö. Ny bebyggelse ska placeras och gestaltas på ett sätt så den passar in i kulturmiljön och landskapet. Eventuella natur- och kulturvärden ska skyddas.

Flygbild över Romfartuna med planområdet inringad med röd linje.

Flygbild över planområdet i Romfartuna

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Freja Råberg. Du når henne

  • på e-post freja.raberg[a]vasteras.se
  • på telefon 021‑39 21 39.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Freja Råberg

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 39

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se