Detaljplan för Hedensberg 7:52 och 7:9, Tillberga, dp 2016

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 19 juni 2024.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för verksamheter samt att bygga solcellspark.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Erika Lloyd. Du når henne

  • på e‑post erika.lloyd[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 04 23.

Karta med planområdet markerad med röd linje.

Karta över planområdet vid Tillberga

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Erika Lloyd

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 04 23

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se