Visa sökformulär

Fördjupad översiktsplan för stadsdelen Hälla, föp 66

Kommunfullmäktige har tagit beslut om uppdrag för planläggning den 7 november 2013.

Om fördjupningen av översiktsplanen

I Västerås över­sikts­plan 2026, före­slår vi att en för­djupning av över­sikts­planen ska tas fram för stads­delen Hälla. Tanken i över­sikts­plan 2026 är att Hälla ska ut­vecklas till ett blandat om­råde. Där ska det finnas bo­städer men också möjlig­het till handel, kontor, verk­sam­heter och ut­bildning. Om­rådet har god till­gäng­lig­het till Badelunda­åsen och Anunds­hög i norr och Mälar­stranden i söder.

Syftet med planen är att visa hur Hälla kan bli en attraktiv stads­del, med ett blandat inne­håll, genom för­ändring på lång sikt. Det ska både finnas offentliga och mer privata platser och rum samt en an­passad gatu­struktur med triv­samma och gena stråk inom om­rådet. Det enligt de strategier som finns för Västerås stads ut­veckling. En bred sam­verkan mellan staden och de fastig­hets­ägare som finns i om­rådet, är en för­ut­sättning.

Som ett första steg har en mål­bild tagits fram gemen­samt i dialog mellan staden och fastig­hets­ägarna. Arbetet med mål­bilden har på­gått under hösten 2015. I mål­bilden visas stads­bygg­nads­kvalitéer och den är ett ram­verk för det fort­satta arbetet och ut­vecklingen av Hälla. Mål­bilden visar också hur Hälla kan byggas ut i etapper och hur stads­delen kan se ut när den är fullt ut­byggd. Mål­år för mål­bilden är år 2050. Då mål­bilden ska resultera i en för­djupad över­sikts­plan kommer dess intentioner bland annat att ut­vecklas och preciseras i en karta där det visas hur marken ska an­vändas. Vi ska också göra en miljö­konse­kvens­be­skrivning.

Planuppdrag för fördjupning av översiktsplanen för Hälla föp 66 Pdf, 27.4 kB.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­arbetet av Helena Hansson. Hon har e-post helena.marta.lovisa.hansson[a]vasteras.se och telefon 021-39 10 43.

Flygbild över planområdet på Hälla

Flygbild över planområdet på Hälla

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en fördjupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Helena Hansson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 10 43