Logotyp
Visa sökformulär

Fördjupad översiktsplan för Västerås hamn och Hacksta, föp 67

Den fördjupade översiktsplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om den fördjupade översiktsplanen

Den fördjupade översiktsplanens syfte

Syftet med planen är att ge väg­ledning inför beslut om hur mark- och vatten­områden ska an­vändas, samt även hur miljön ska ut­vecklas. Planen ska ange en lång­siktig in­riktning för ut­vecklingen av riks­intresset hamnen, och för övriga verk­sam­heter med be­hov av när­het till flera olika trafik­slag.

I planen ska det även redovisas hur infra­struktur för bilar, gång- och cykel­trafikanter kan se ut i fram­tiden. Den ska bidra till att det, även sedan, är lätt att nå gröna miljöer, frilufts­områden, bostads- och arbets­plats­områden, samt att de binds samman med staden.

Länk till karta som visar hela planområdets omfattning.PDF

Bakgrund

Prognoser för de mängder av gods som kommer att använda infra­struktur­systemet väntas öka kraftigt. Det är till följd av ökad konsumtion och befolknings­tillväxt. De ökade gods­mängderna kan leda till kapacitets­brister på väg- och järn­vägs­nätet. Gods be­höver därför flyttas från väg och järn­väg till sjö­fart. Västerås har den fördelen att här finns till­gång till alla fyra trafik­slagen väg, järn­väg, sjö och flyg.

Västerås stad vill gärna stärka infra­strukturen för transporter av gods, samt ta ett samlat grepp som syftar till att stärka stadens attraktivitet och konkurrens­kraft som logistik­ort. Planerad ut­veckling inom Västerås hamn och Hacksta leder till att vi igen behöver ut­reda om hur marken ska an­vändas i fram­tiden. I och med det ska de för­djupade över­sikts­planer som finns för om­rådet er­sättas.

Läs om fler projekt som pågår i området

Västerås stad och Köpings kommun är med och genom­för arbetet med Mälaren som vattenväg. Det är ett av de största sjö­farts­projekten någon­sin i Sverige.

Läs mer om projektet Västerås hamn.

I området pågår även arbetet med en detalj­plan. Del av Västerås 2:111, Hacksta, dp 1817. Syftet är att möta den efter­frågan på mark som finns i an­slutning till Västerås hamn.

Läs mer om planarbetet för dp 1817.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­arbetet av Helena Hansson. Hon har e-post helena.marta.lovisa.hansson[a]vasteras.se och telefon 021-39 10 43.

Flygbild över Västerås hamn som är en del av planområdet

Flygbild över Västerås hamn

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djup­ningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska an­tas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en för­djupad över­sikts­plan?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Helena Hansson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 10 43

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?