Visa sökformulär

Fördjupning av översiktsplan för Sätra, föp 68

Den fördjupade översiktsplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om fördjupningen av översiktsplanen

Fördjupningens syfte

Sätra finns utpekat i Västerås översiktsplan 2026 som ett område som ska utvecklas till en ny stadsdel. Där ska främst finnas bostäder och den typ av service som behövs i ett bostadsområde. Vi planerar för drygt 2000 bostäder. Syftet med fördjupningen är att visa hur stora delar av marken ska användas samt ge en övergripande struktur för området.

En stadsbyggnadsidé har tagits fram som pekar ut riktningen för planeringen av Sätra. Idén har tre in­rikt­nings­mål.

  • "Det ska vara lätt att leva i Sätra"
  • "Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap" samt
  • "I Sätra är det tryggt och tillgängligt".
Flygbild över planområdet för Sätra

Flygbild över planområdet för Sätra

Här kan du läsa mer om projektet Sätra.

Här kan du titta på Sätra i en 3D-modell.länk till annan webbplats

Öppna gärna länken till 3D-modellen i webbläsaren Chrome, så fungerar det bättre.

Det färdiga plandokumentet ska sedan vara ett stöd när detaljplaner ska tas fram för området. Stadsbyggnadsidén är godkänd av kommunstyrelsen den 13 juni 2016.

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

För vem

Bakgrund

Som en del i arbetet har tre arkitektkontor tagit fram tre olika förslag. Två av dessa har tagits ut för att gemensamt fortsätta arbeta fram ett förslag. Det är Mandaworks och Tovatt. Är du intresserad av deras presentationer, hör av dig till vår registrator på byggnadsnamnd[a]vasteras.se.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­arbetet av Marie Malmström. Hon har e-post marie.malmstrom[a]vasteras.se och telefon 021-39 31 28.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram för­djupningar av över­sikts­planen. I kommun­full­mäktige tas be­slut om att den för­djupade över­sikts­planen ska antas. Den blir sedan väg­ledande för fort­satt detalj­planering.

Vad är en fördjupning av över­sikts­planen?

Vissa delar av över­sikts­planen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då går det att göra en för­djup­ning av över­sikts­planen. Några exempel på områden som kan behandlas i en för­djupning är tät­orter och kommun­delar eller stads­delar. En för­djupning kan också avse ett planerat ut­byggnads­område. För­djupningen tjänar som ett mellan­led mellan den kommun­omfattande över­sikts­planen och detalj­planen.

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?