Planprogram för stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet inom ramen för projekt Mälarporten, pp 38

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2020 att ta fram ett planprogram för hela Mälarporten.

Om planprogrammet

Mälarporten är ett cirka 90 hektar stort område i centrala Västerås. Det omfattar stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet, men även delar av Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand.

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2020 att ta fram ett planprogram för hela Mälarporten. I planprogrammet ingår även torget vid Steam hotel och Färjekajen.

Ambitionen är att planen ska gå ut på samråd 2024.

Bilden visar rubriken Mälarportsområdet samt avgränsning av planområdet och var vi planerar för ett nytt resecentrum.

Avgränsning av planområdet och var vi planerar för ett nytt resecentrum

Om utvecklingen

Mälarporten ska blir en ny, levande stadsdel med ett nytt resecentrum som blir en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Området som tidigare präglats av industri ska omvandlas med hållbarhet, innovation och nytänkande i fokus.

Du kan läsa mer om planerna för hela området under Västerås utvecklas;

Projekt Mälarporten

Perspektivbild som visar
avgränsning av planområdet och var vi planerar för ett nytt resecentrum.

Projektbeskrivning

Planprogrammet för Mälarporten ska besvara hur ett antal stora frågor ska hanteras och prioriteras för att helheten för Mälarporten ska bli så bra som möjligt.

Det övergripande syftet med programmet är att underlätta och möjliggöra kommande detaljplaneläggning och genomförande på kort och lång sikt. Planprogrammet ska innebära att kommunen får en bra överblick, styrning och inriktning på den fortsatta utvecklingen inom projektet Mälarporten. Samtidigt syftar planprogrammet även till dialog och samsyn mellan fastighetsägare och staden kring områdets kommande utveckling.

Planprogrammets innehåll

Mälarportsområdet är lika stort som en liten stad och ska innehålla bostäder, verksamheter, parker och mycket mer. Ett planprogram tas fram för att utreda de förutsättningar och visioner som finns för ett större område. Planprogrammet tas fram tillsammans med olika aktörer inom stadens och dess bolag samt med fastighetsägare och invånare.

Innehållsmässigt ska planprogrammet säkerställa hållbara lösningar inom projektområdet för

 • Trafik, infrastruktur och mobilitet
 • Grönska, offentliga rum och vatten
 • Samhällsfastigheter i form av exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och platser eller lokaler för idrott och kultur
 • Kulturmiljö, gestaltning och arkitektur
 • Teknisk försörjning
 • Bostäder, verksamheter och handel
 • Exploateringsekonomi och totalekonomi

Tidig dialog

Vi har arbetat med tidig dialog för att samla in invånarnas tankar och önskemål när kring områdets utveckling. När planprogrammet är klart kommer det att gå ut på samråd och det finns möjlighet för alla västeråsare att tycka till.

Läs mer: Så tycker västeråsarna att Mälarporten ska utvecklas

Så arbetar vi

Målbild och ambitionsnivå

Vi vill att Mälarporten ska vara ”mer än nära, en blomstrande Mälarstad, där alla kan vara med och där vi tänker smart för framtiden.” De visionära beskrivningarna och ambitionerna har tagits fram i en bred process som involverat västeråsarna.

Information om Tycka till-fasen för Mälarportens planprogram

Arkitektteam skapar stadsstrukturen

White arkitekter har upphandlats för att rita på Mälarportens stadsstruktur. Arkitekternas uppdrag är att tillsammans med staden, fastighetsägarna, externa experter och invånarna översätta ord till form och låta de nya husen, parkerna, torgen, mötesplatserna och gatorna växa upp ur dagens grusytor.

Information om arkitektarbetet för Mälarportens stadsstruktur

Alla kommer få möjlighet att tycka till

Mälarporten berör många västeråsare och även andra som besöker oss. Vi vill att Mälarporten ska knyta samman staden och skapa nya favoritplatser som vi är stolta över och där vi trivs. När det finns ett förslag till planprogram kommer det att gå ut på samråd – ett tillfälle för alla västeråsare att ta del av förslaget och skicka in sina synpunkter.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Åsa Rudhage. Du når henne

 • på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se
 • på telefon 021-39 32 55.
Så här gör du

Tidplan

Utbyggnaden av Mälarporten kommer att ske i etapper, där olika delområden och detaljplaner utvecklas olika snabbt. Hela området beräknas vara klart år 2050.

Närmast i tid kommer vi att se:

 • Resecentrums detaljplan, med nya bostadskvarter.
 • Delar av Ängsgärdet, som redan har redan flera byggnationer igång.
 • Silokvarteret som ska börja detaljplaneras under 2024-25.

Vissa delar av planområdet kräver större utredningar och politiska beslut för att kunna utvecklas, så som bussdepån på Ängsgärdet och ytan vid avloppsreningsverket.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Åsa Rudhage

Planstrateg, ansvarig för detaljplan

Telefon: 021-39 32 55

asa.rudhage@vasteras.se