Visa sökformulär

Tematiskt tillägg till över­sikts­planen, mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73

Kommunfullmäktige antog tillägget den 9 mars 2023.

Syftet med tillägget och dess avgränsning

Tilläggets syfte är att visa var nya verksamhetsområden kan finnas i kommunen. Syftet är också att ge ett juridiskt stöd för att kommunen ska kunna köpa mark som kan planläggas som mark för nya verksamheter.

Det här tillägget gäller hela Västerås kommun. Det kommer att ha samma nivå på analys och detaljeringsgrad i hela kommunen.

Tillägget behöver ha ett lite längre tidsperspektiv än till 2026. Det är för att vara ett led i den översiktsplanering som ständigt pågår samt naturligt knyta an till den kommande nya översiktsplanen.

Tidshorisont för tillägget är därför år 2030. Då bedömer vi att en ny översiktsplan är antagen. Samt att innehållet i det här tillägget har arbetats in i den nya översiktsplanen. I och med det visar tillägget på mark för verksamheter under ett kortare perspektiv. Medan det mer långsiktiga utpekandet kommer att hanteras i den nya översiktsplanen.

Frågor och svar

Framsida till dokumentet Mark för nya verksamhetsområden som föreställer tåg, fabriker, lyftkran och två människor med hjälpar i förgrunden

Handlingar i samband med antagandet

Vill du läsa utredningar i samband med planarbetet, klicka i den grå rutan här nere.

Upptäck det tematiska tillägget i vår kartberättelse

Här kan du ta del av den digitala versionen av planhandlingen för det tematiska tillägget till Västerås översiktsplan ÖP 2026, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73. Den digitala planen är indelad i 9 delar och rymmer hela TÖP 73.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Förslaget till tematiskt tillägg som kartberättelse Länk till annan webbplats.

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

Bild från kartberättelsen för tematiskt tillägg till översiktsplanen TÖP 73

Det här händer nu

Vi har sedan vi fick uppdraget arbetat med att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg. Det har skett i samverkan mellan flera förvaltningar och bolag. Det tematiska tillägget till översiktsplanen, TÖP 73, och Hållbarhets­konsekvens­bedömningen har varit utsänt på samråd och granskning. De yttranden som har kommit in har sammanställts till ett Särskilt utlåtande och innehållet har bearbetats något. Den 9 mars 2023 antogs tillägget som nu blir vägledande för fortsatt planering.

Därför behövs ett tematiskt tillägg

Den mark- och planberedskap vi har i dag kan inte tillgodose den efterfrågan som näringslivet har. Tillgång till mark är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling och expansion och för utvecklingen av Västerås. Det gäller både för etablerade företag som växer och för nytillkomna företag. För att öka den beredskapen gör vi ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Det här är ett tematiskt tillägg

När man gör ett tillägg till översiktsplanen som är kopplat till ett visst tema kallas det för ett tematiskt tillägg. I det här fallet är temat mark för nya verksamhetsområden.

Kontakt och information

Vill du veta mer om arbetet med det tematiska tillägget kan du höra av dig till Marie Malmström. Du når henne via e-post marie.malmstrom[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 31 28.

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 31 28