Utvecklingsplan för Hammarby

Flygbild över Hammarby med omnejd med olika illustrationer av människor och djur.

Enkät om stadsdelen Hammarby

Vill du hjälpa oss att förbättra Hammarby som stadsdel? Vi är intresserade av att höra vad du, dina barn, dina grannar och dina vänner som bor eller arbetar i Hammarby tycker om området.

Under våren kan du svara på en webbenkät där du kan ge oss dina synpunkter.

Här svarar du på enkäten om Hammarby

Svaren hjälper oss framåt

Vi arbetar aktivt med en utvecklingsplan för Hammarby. Målet är att skapa en gemensam förståelse för områdets kvaliteter, utvecklingsmöjligheter och behov. Det uppnår vi genom dialog med er invånare och noggrann analys av stadsdelen. Planen ska vara klar i början av 2025.

Om utvecklingsplanen

Syftet med en utvecklingsplan för Hammarby är att nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt arbete med utveckling av Hammarbyområdet i Västerås.

Utvecklingsplanen innehåller en analys av

  • livsmiljön
  • platsen
  • förhållandet till omgivningen samt
  • utvecklingsmöjligheter för framtiden.
Flygbild där Hammarby är markerat.

Flygbild med Hammarbys placering i Västerås

Underlaget kommer även vara en del i metodutvecklingen för att arbeta sammanhållet med stadsdelarna i Västerås. Där stärks kopplingen mellan social hållbarhet och fysisk livsmiljö. Strategin kommer bland annat behandla social hållbarhet, offentliga rum, grönstruktur, kulturmiljö, bebyggelseutveckling, trygghet och kopplingar till omgivande stadsdelar.

Utvecklingsplanen - en gemensam bild

Utvecklingsplanen ska visa hur ett område ska utvecklas under 15–20 år. Alla som är delaktiga i utvecklingen behöver ha en gemensam bild av hur området ska bli och vilka kvalitéer och funktioner som behövs. Till exempel var i området människor ska kunna mötas och hur mötesplatserna ska se ut, i vilken ordning projekt ska byggas och när de ska byggas.

Utvecklingsplanen fyller glappet mellan kommunens översiktsplan och detaljplanerna. Planen vägleder utvecklingen i ett område på ett mer direkt och konkret sätt än vad översiktsplanen gör, men är samtidigt inte så detaljerad som en detaljplan. En utvecklingsplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen fram till 2040 med utblick 2050. Utvecklingsplanen visar stadsdelens sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse samt kopplingar till omgivningen med beskrivande text, kartor, diagram, sektioner, illustrationer och inspirerande referensbilder.

Utvecklingsplanen för Hammarby kan ses som visionära dokument som ska beskriva stadsdelens möjligheter att utvecklas. Till skillnad från en detaljplan redovisar utvecklingsplan inte den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. På så sätt kan utvecklingsplan sägas ligga på en nivå mellan översiktsplan och detaljplan.

För att utvecklingen ska bli bra behöver vi involvera dem som berörs – Hammarbybor, fastighetsägare, företagare, näringsliv och byggaktörer.

Viktiga steg på vägen

Vi kommer att ta fram en samrådshandling för utvecklingsplanen i dialog med Hammarbyborna. Utvecklingsplanen förhåller sig även till Agenda 2030 med de globala målen för en hållbar utveckling och FN:s konvention om barnets rättigheter, som blev svensk lag i januari 2020. Ett annat viktigt delmoment är analysen av Hammarbys stadsform.

En stadsformanalys kan ge viktiga insikter om staden och bidra till en övergripande förståelse. Den kan också ge en grund för långsiktig planering och utformning. Med hjälp av stadsformsanalysen kan vi identifiera problem, förstå invånarnas behov och önskemål och hitta innovativa och hållbara lösningar. Vi presenterar sedan resultat och slutsatser på ett lättillgängligt sätt.

Målet är att ha en färdig utvecklingsplan för Hammarby under första kvartalet 2025 som kommer att vägleda oss mot ett bättre Hammarby fram till 2050.

Tidplan

Processbild med texter, blå pil Q1-Q2 2023 Förberedande studier, blå pil Q2 2023 BN ger i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Hammarby, grön pil Q4 2023-Q2 2024 Dialog med Hammarbyborna Barn och Unga, Ta fram analysunderlag, blå pil Q3 2024 Börja skissa på utvecklingsförslag, Samråd, blå pil Q4 2024 Bearbeta förslaget efter inkommande synpunkter, blå pil Q4 2024-Q1 2025 BN fastställer utvecklingsplanen för Hammarby

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se