Visa sökformulär

Planprogram, ortsanalyser och övriga utredningar

Ibland krävs att vi gör lite djupare utredning innan vi kan gå vidare med en detaljplan. Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. Här kan du läsa mer om den typen av dokument.

Om planprogram, ortsanalyser och andra utredningar

Planprogram

I ett planprogram finns de mål och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Skedet med planprogram kan ge de sakägare som berörs möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planeringen.

Ett program tas fram vid svåra planärenden. Det kan till exempel vara om översiktsplanen inte ger tillräckliga riktlinjer eller om planförslaget inte stämmer med översiktsplanen. Hanteringen av planprogram styrs av plan- och bygglagen, PBL.

Ortsanalys

I en ortsanalys samlas den kunskap som behövs för att förstå en orts historia och livsmiljö. I analysen står även om vad som på sikt är viktigt för en positiv utveckling av en ort.

Kunskapsinsamlingen har stort fokus på dialog och lokal förankring hos invånare, näringsliv och föreningar. Analysen blir på så vis ett redskap för att skapa en gemensam bild av en ort.

Ortsanalyser ska göras för i första hand befintliga serviceorter. Det står i Västerås översiktsplan 2026.

Det är Boverket som har utvecklat metoden till stöd för kommunernas arbete med att stärka sina städer och tätorter.

Länk till sidan om ortsanalys för Skultuna.

Länk till sidan om ortsanalys för Kvicksund.

Sågdammen i Skultuna

Övriga utredningar

Ibland krävs det att vi utreder ett område lite extra innan det är möjligt att göra en detaljplan eller ett planprogram.

Länk till sidan om planutredning för Pilgatan.

Ortsdialog

I en ortsdialog samlar vi information om hur det ser ut i kommunens serviceorter. Det gäller främst den fysiska miljön med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö. I dialogerna träffar vi människor på orten som har den kunskap som vi behöver ta del av för att kunna planera för framtiden.

Vi planerar att genomföra sju ortsdialoger under 2018. Det gäller serviceorterna Barkarö, Dingtuna, Gäddeholm, Irsta, Orresta, Tillberga och Tortuna.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?