Planprogram, ortsanalyser och övriga utredningar

Ibland krävs att vi gör lite djupare ut­red­ning innan vi kan gå vidare med en detalj­plan. Då kan det be­hövas ett plan­pro­gram, en orts­analys eller en annan ut­redning. Här kan du läsa mer om den typen av dokument.

Om planprogram, ortsanalyser och andra utredningar

Planprogram

I ett plan­program finns de mål och ut­gångs­punkter för det fortsatta arbetet med detalj­planen. Skedet med plan­program kan ge de sak­ägare som berörs möjlighet till insyn och på­verkan tidigt i planeringen.

Ett program tas fram vid svåra plan­ärenden. Det kan till exempel vara om över­sikts­planen inte ger till­räckliga rikt­linjer. Eller om plan­förslaget inte stämmer med över­sikts­planen. Hanteringen av plan­program styrs av plan- och bygglagen.

Ortsanalys

I en ort­sanalys samlas den kunskap som behövs för att förstå en orts historia och livs­miljö. I analysen står även om vad som på sikt är viktigt för en positiv ut­veckling av en ort.

Kunskaps­insamlingen har stort fokus på dialog och lokal för­ank­ring hos in­vånare, närings­liv och föreningar. Analysen blir på så vis ett red­skap för att skapa en gemensam bild av en ort.

Ortsanalyser ska göras för i första hand befintliga service­orter. Det står i Västerås över­sikts­plan 2026.

Det är Boverket som har ut­vecklat metoden till stöd för kommunernas arbete med att stärka sina städer och tätorter.

Ortsanalys för Skultuna

Ortsanalys för Kvicksund

Grönstrukturplan

Grönstrukturplan

Vy över Sågdammen i Skultuna

Övriga utredningar

Ibland krävs det att vi utreder ett om­råde lite extra innan det är möjligt att göra en detalj­plan eller ett plan­program.

Planutredning för Pilgatan

Planeringsunderlag från ortsdialog

I en orts­dialog samlar vi in­formation om hur det ser ut i kommunens service­orter. Det gäller främst den fysiska miljön med fokus på ortens identitet, boende och ute­miljö. I dialogerna träffar vi människor på orten som har den kunskap som vi behöver ta del av för att kunna planera för fram­tiden. Resultatet är ett planeringsunderlag.

Planeringsunderlagen för alla orter kan du läsa i en kartberättelse.

Planeringsunderlag för alla sju orter samlade i en och samma kartberättelse

Vill du läsa kartberättelsen för en specifik ort eller föredrar att läsa underlaget i PDF-format kan du gå in på respektive orts sida.

Vi har genomfört sju orts­dialoger sedan 2018 med start i Tortuna i maj samma år. Den sista orts­dialogen skedde i Gäddeholm den 6 februari 2019. Nu är planeringsunderlagen klara och godkända.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se