Grönstrukturplan

Kommunfullmäktige antog grönstrukturplanen den 9 mars 2023.

Om grönstrukturplanen

Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att säkra gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl invånares rekreation som för ekologiska funktioner.

Planen identifierar olika anspråk eller önskemål som finns på de gröna områdena. Planen beaktar ekologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter på grönstruktur. Den anger även strategier och riktlinjer för hur dessa värden kan bevaras och utvecklas.

Den nya grönstrukturplanen kommer att vara ett underlag för kommunens fysiska planering.

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan.

Vy över Hamrebäcken i vårgrönskan

Planhandling

Upptäck grönstrukturplanen i vår kartberättelse

Här presenteras de viktigaste delarna av grönstrukturplanen. Vissa av kartorna kan du zooma. Det är också möjligt att se vilket värde grönområdet närmast dig har. Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Grönstrukturplanen som kartberättelse

Du kan nå kartan genom att klicka på länken eller bilden.

Bild från kartberättelsen för grönstrukturplanen.

Alla mark- och vattenområden i en stad bildar ett nätverk, en struktur av gröna rum. Västerås grönska och omgivande natur ska ge plats för både rekreation och biologisk mångfald. Den ska också upprätthålla så kallade ekosystemtjänster. Det kan till exempel vara klimatreglering, reglering av vatten och rening av luft. Stress minskar när vi ser grönska eller vistas i grönområden. Våra naturområden och parker är också betydelsefulla för att till exempel locka nya invånare och turister. Grönskan i våra vackra parker och naturområden är viktiga för Västerås identitet och attraktionskraft.

Grönstrukturplanen är ett underlag och en grund för samhällsplaneringen. Bevarande av och insatser för grön infrastruktur behöver betraktas som en självklar tillgång för den lokala och regionala utvecklingen. En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation som för ekologiska funktioner. Vi behöver veta vilka områden som vi ska prioritera och utveckla.

I arbetet med planen har vi sett över och värderat våra naturområden, gröna ytor och parker. Vi har tittat både på sociala och ekologiska värden och har undersökt områden bland annat ur:

  • Socialt perspektiv – för rekreation, välmående och folkhälsa
  • Ekologiskt perspektiv – för biologisk mångfald och artskydd
  • Ekosystemtjänstperspektiv – för att upprätthålla funktioner som gynnar människor, till exempel skydd mot översvämning och klimatreglering.

En ekosystemtjänst är en funktion hos ekosystemet som gynnar människor. Det vill säga att det upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Vid värmeböljor kan gröna områden där träd växer kan vara fem grader svalare än bebyggda områden. De kan ta emot mer regnvatten vid skyfall och därmed begränsa risk för översvämning.

Grönstrukturplanen har fokus på tätorten och serviceorterna. Grönstrukturplanen är översiktlig och fler detaljerade inventeringar av naturområden kommer att behöva göras. Planen tar inte upp hur staden ska arbeta med restaurering, återskapande av livsmiljöer och nyskapande av anlagda element. Dessa frågor behandlas i Handlingsplan för natur- och kulturmiljön i Västerås och i Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten. Vi har inte analyserat tomtmark kring bostadsområden, skolor, förskolor och industrimark. Miljön i dessa område är främst en angelägenhet för respektive fastighetsägare i dialog med boende, förskola eller skola.
Planen föreslår inte vilka grönytor som kan bebyggas eller tas i anspråk på annat sätt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se