Planeringsunderlag för Orresta, Kärsta och Björksta

Byggnadsnämnden godkände planeringsunderlaget den 25 mars 2021.

Planeringsunderlaget

Tillsammans med boende i Orresta, Kärsta och Björksta har vi i Västerås stad tagit fram ett kunskapsunderlag för orten. Underlaget ger oss och andra aktörer en första bild och ökad förståelse för hur boende i serviceorten ser på ett antal frågor som har betydelse för att vardagslivet ska fungera. Det är också ett underlag för vår planering och förvaltning, men ska inte tolkas som en lista på åtgärder som vi i kommunen åtar oss att förbättra.

Här kan du läsa planeringsunderlaget för Orresta, Kärsta och Björksta

Vägen fram till planeringsunderlaget

Planeringsunderlaget har tagits fram genom en så kallad ortsdialog. Syftet med dialogen var att få ett underlag där ortens kvaliteter och brister beskrivs när det gäller den fysiska miljön. Innehållet i underlaget baseras på invånare och verksammas erfarenheter samt tjänstepersoners kunskap. Det är en viktig utgångspunkt för framtida planering.

Under dialogen har boende i Orresta, Kärsta och Björksta kunnat tycka till på flera olika sätt.

  • I en dialogkarta. I kartan kunde den som ville peka ut platser som är favoritplatser, platser som behöver förbättras och platser med speciella minnen.
  • I en enkät om Orresta, Kärsta och Björksta.
  • Den 31 maj 2018 hölls ett dialogmöte i Björksta bygdegård. Nästan 30 personer medverkade utöver tjänstemän och politiker. Du kan ta del av dokumenta­tionen nere i länken.

Dokumentationen från dialogmötet den 31 maj 2018 Pdf, 1.4 MB.

Bakgrund

Förutom kunskap om serviceorterna ville vi genom ortsdialogerna få veta hur det står till i arbetet med att nå de mål och riktlinjer som finns för orterna i Västerås översiktsplan 2026.

Västerås översiktsplan 2026

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I Västerås stad är det bygg­nads­nämnden som ansvarar för att ta fram planeringsunderlag från orts­dialoger. Stads­byggnads­för­valtningen har ansvar för projekt­ledning och att dia­logerna genom­förs. Berörda för­valtningar sam­verkar för att skapa kvalitet och för att få hjälp att prioritera fram­tida insatser.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se