Utredning för området kring Pilgatan, Ängsgärdet

Utredningen har blivit godkänd av byggnadsnämnden den 22 maj 2014.

Om verksamheten

Ängsgärdet är ett för­nyelse­område som ligger centralt. Det ska ut­vecklas till en stads­del med flera ända­mål. Vi kommer att få se allt från bo­städer och arbets­platser till parker och mötes­platser där i fram­tiden. Allt enligt Västerås över­sikts­plan 2026.

Området är i dag mycket splittrat. Där finns både ny kontors- och affärs­be­byggelse och äldre be­byggelse med olika kvalitet.

I framtiden ska Ängsgärdet vara en ut­vidgning av stads­kärnan. Om­vandlingen kommer att ske successivt. Den här ut­redningen är ett första steg och den kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen. Det gäller både för detalj­planer och över­sikts­planer samt även för andra ut­redningar.

Utredningens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram olika ut­redningar i den här formen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se