Planprogram för Irsta, pp 26

Planprogrammet har blivit godkänt av kommunfullmäktige den 14 maj 2009.

Om planprogrammet

Intresset för att bygga bostäder i Irsta är stort. Byggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnads­kontoret i upp­drag att ta fram ett plan­program för Irsta. Plan­programmet ska visa lämpliga om­råden för ny be­byggelse, läge för ny skola med mera. Plan­programmet ska ange riktlinjer för kommande detalj­planer.

Planprogrammets handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämnden eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se