Planprogram för Barkarövägen med mera, pp 27

Byggnadsnämnden har godkänt planprogrammet den 26 mars 2015.

Om planprogrammet

Syftet är att bestämma läge för en ny väg mellan Barkarö och Tidö­vägen. Den nya vägen ska göra det lättare att nå skolor och annan service i Barkarö från Örta­gården. Den ska också ge för­ut­sättningar för buss­trafik. I fram­tiden är det tänkt att vägen ska an­sluta till en planerad väg mot Hacksta. Då blir det enklare att ta sig till arbets- och handels­områden i stadens västra delar, från Barkarö.

Plan­pro­grammet visar hur vägen kan bli en del av de områden norr om Barkarö, där det ska byggas i fram­tiden. Pro­grammet ska vara ett stöd för den kommande detalj­planeringen.

Planprogrammets handlingar

Flygbild över området där vägen är markerad med rött.

Flygbild över området

Teckenförklaring till ovanstående bild

Teckenförklaring till ovanstående bild

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämnden eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas. Det blir då ett under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se