Planprogram för väg till södra Kärrbolandet, pp 32

Planprogrammet har blivit godkänt av kommunfullmäktige den 5 mars 2015. Det är nu ett underlag för den fortsatta planeringen av området.

Om planprogrammet

Syftet med programmet är att ge under­lag för planering av ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet. Vägen ska ta vid där den andra etappen av Gäddeholms­vägen slutar, i ett läge öster om Malmen strax nordost om Herrgårds­ängen. Vägen uppskattas till att bli cirka 4-5 kilo­meter lång, beroende på vilken sträckning det blir.

Inriktningen är att vägen ska dras så nära Mälaren som möjligt. Det är med hän­syn till strand­skydd och be­byggelse med mera. Samt att den ansluts till boende­områden på Kärrbo­landet med korta anslutnings­vägar.

Harkievägen slingrar sig genom landskapet.

Harkievägen

Arbetet med plan­programmet är av­slutat. Nästa steg är att göra en detalj­plan där den exakta väg­dragningen bestäms. Det arbetet kan möjligen starta under 2018 eller senare. Att planera, projektera och bygga liknande projekt har tagit i genomsnitt mellan fem och sju år.

Planprogrammets handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är be­rörda en tidig in­syn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se