Planprogram för Kopparlunden, pp 33

Vi omvandlar Kopparlunden till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av inspirerande stadsliv. Planprogrammet har blivit godkänt av kommunfullmäktige den 13 oktober 2016.

Om planprogrammet

Syftet med programmet är att visa hur Koppar­lunden ska utvecklas till en attraktiv stads­del i det centrala Västerås. Det ska ge väg­ledning för fort­satt arbete med detalj­planer. Men också för andra beslut som rör ut­vecklingen inom och i an­slutning till Koppar­lunden.

Planprogrammets handlingar

Planhandlingen för planprogram pp 33 Pdf, 15.2 MB.

Rapport miljömål för planprogram pp 33 Pdf, 810.8 kB.

Kopparlundens framtid

Kopparlunden är ett om­råde som har goda förut­sättningar att ut­vecklas till en levande stads­del. Några av dem är den unika historiska miljön och gång­avstånd till stads­kärnan. Nä­rhet till stationen ger också bra förut­sättning för att skapa en håll­bar stads­del som är attraktiv att be­söka, bo och verka i.

Kopparlunden ska bli en blandad stads­del med bo­städer, kontor och butiker. Men också lokaler för möten och aktiviteter av olika slag. Den historiska industri­miljön är grunden för om­rådets identitet. Det är en kvalitet som vi vill ta tillvara när om­rådet ut­vecklas. De byggnader som finns där idag, kan an­passas till nya funktioner. Ny be­byggelse läggs till utan att om­rådets identitet och karaktär går förlorad.

Kopplingar till de stads­delar som ligger nära, ska för­stär­kas och även nya kan skapas. Gående och cyklister ska prioriteras i Kopparlunden. Till­gången till kollektiv­trafik är god. Det ska vara möjligt att köra bil, men genom­farts­trafik ska undvikas.

Information om Kopparlundens utveckling

Illustration: Tovatt Architects and Planners. En stiliserad och möjlig bild av det framtida Kopparlunden.

Illustration: Tovatt Architects and Planners

Illustrationen här visar en stiliserad och möjlig bild av det framtida Kopparlunden.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se