Visa sökformulär

Planprogram för Kopparlunden, pp 33

Vi omvandlar Kopparlunden till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av inspirerande stadsliv. Planprogrammet har blivit godkänt av kommunfullmäktige den 13 oktober 2016.

Om planprogrammet

Syftet med programmet är att visa hur Koppar­lunden ska utvecklas till en attraktiv stads­del i det centrala Västerås. Det ska ge väg­ledning för fort­satt arbete med detalj­planer. Men också för andra beslut som rör ut­vecklingen inom och i an­slutning till Koppar­lunden.

Här kan du läsa planhandlingen för planprogram pp 33.PDF

Här kan du läsa rapport miljömål för planprogram pp 33.PDF

Kopparlundens framtid

Kopparlunden är ett om­råde som har goda förut­sättningar att ut­vecklas till en levande stads­del. Några av dem är den unika historiska miljön och gång­avstånd till stads­kärnan. Nä­rhet till stationen ger också bra förut­sättning för att skapa en håll­bar stads­del som är attraktiv att be­söka, bo och verka i.

Kopparlunden ska bli en blandad stads­del med bo­städer, kontor och butiker. Men också lokaler för möten och aktiviteter av olika slag. Den historiska industri­miljön är grunden för om­rådets identitet. Det är en kvalitet som vi vill ta tillvara när om­rådet ut­vecklas. De byggnader som finns där idag, kan an­passas till nya funktioner. Ny be­byggelse läggs till utan att om­rådets identitet och karaktär går förlorad.

Kopplingar till de stads­delar som ligger nära, ska för­stär­kas och även nya kan skapas. Gående och cyklister ska prioriteras i Kopparlunden. Till­gången till kollektiv­trafik är god. Det ska vara möjligt att köra bil, men genom­farts­trafik ska undvikas.

Läs mer om projektet Kopparlunden.

Illustration: Tovatt Architects and Planners. En stiliserad och möjlig bild av det framtida Kopparlunden.

Illustration: Tovatt Architects and Planners

Illustrationen här visar en stiliserad och möjlig bild av det framtida Kopparlunden.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?