Störande lukter

Matos, tobaksrök, soplukt, avloppslukt, vedeldningsrök och avgaslukt är exempel på lukter som kan vara störande när de tränger in i bostaden. Beroende på typ av lukt och hur ofta det luktar kan de bedömas som olägenhet för människors hälsa.

Kan lukter ge hälsobesvär?

Lukter i hyreshus kan komma från andra lägenheter, trapphus eller verksamheter, till exempel restauranger, i eller utanför huset. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt men även beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter kanske inte ger direkta hälsobesvär, till exempel matos, men om lukten är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Orsaker till luktproblem

 • Stängda friskluftsventiler. Om alla fönster och ventiler där frisk luft kan komma in är stängda skapas ett undertryck i lägenheten jämfört med övriga huset. Det kan innebära att det blir bakdrag i ventiler där luften normalt ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.
 • Otäta ventilationskanaler. Detta är vanligt framför allt i äldre hus, där ventilationskanalerna är murade. I hus byggda efter 1950-talet används kanaler av plåt, som är tätare.
 • Installation av köksfläkt. En köksfläkt som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka bakdrag i kanalen. Detsamma gäller för installation av så kallade paxfläktar i badrum.
 • Otätheter i huset. I många äldre hus finns otätheter mellan lägenheter. Sprickor och hål i väggar och golv/tak gör att rörgenomföringar, gamla spikhål med mera blir kanaler där luft och därmed lukter kan passera.
 • Trapphus. Lukt i trapphus är vanligt och beror ofta på att det i någon lägenhet har öppnats ett fönster vid matlagning så att det har blivit ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från den lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. Även lukter från exempelvis sopnedkast eller underliggande garage kan komma in via trapphuset.
 • Lukt utifrån. Lukten kan komma in i bostaden genom öppna fönster, friskluftsventiler vid fönstret eller via andra ventilationsdon.
 • Lukt inifrån. Det kan även uppstå lukt i samband med fukt- och mögelskador eller på grund av ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn.
 • Öppna friskluftsventiler. För att undvika luktstörningar är det viktigt med god ventilation i bostäderna. En förutsättning för det är att friskluftsventilerna i bostaden är öppna. För att undvika matos är det bra att inte öppna fönstret i köket vid matlagning, då det kan spridas till den övriga lägenheten och till grannarna.
 • Undersökning av lukt. En undersökning av störande lukt bör ge svar på vad det är som luktar och hur den kommer in i bostaden Det är alltid nödvändigt att kontrollera att bostadens ventilation är korrekt utformad och fungerar väl. I undersökningen kan det också vara nödvändigt att använda sig av exempelvis röktester och/eller spårgasundersökningar.

Lukt i hamnområdet

Det finns många källor till lukt i staden. I hamnområdet är det främst Lantmännen, Kraftvärmeverket och Nynäs bitumenlagring som kan orsaka lukt. Lukten kan upplevas som störande men är ofarlig.

Det finns i princip två orsaker till lukt från Lantmännens foderfabrik.

 1. Pelletspressen behöver ånga och om det kommer för mycket vatten i ångan bränner produkten fast som kan orsaka en skarp lukt men är ofarlig.
 2. Kylluft från pelletspress leds till en punkt på taket. Vid normala produktionsförhållanden i kombination med vissa väderlägen kan lukt spridas och ”hänga kvar” lokalt. Lukten är inte lika stark som vid alternativ 1 men är ofarlig.

Mark- och miljödomstolen har nyligen beslutat i frågan om teknisk rening av luft från fodertillverkning i en annan kommun. Domstolen meddelade att det inte var rimligt att installera en sådan utrustning sett till kostnad/reningsgrad/olägenhetens omfattning.

I och med att frågan om teknisk rening av lukt från foderfabriken i Västerås avgjordes av domstol i Västerås samt att samma fråga nyligen har prövats av Mark- och miljödomstol på annan plats bedömer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det är osannolikt att prövningstillstånd skulle meddelas. Domstolsbesluten innebär att Lantmännens tillstånd tillåter viss luktspridning.

Miljö- och konsumentnämnden bedriver tillsyn utifrån tillstånd och gällande regelverk och bedömer att det för närvarande är svårt att ställa konkreta krav på rening men bevakar frågan.

Kraftvärmeverkets verksamhet kan ge upphov till lukt från avfall och lagring av biobränslen.Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för Kraftvärmeverket.

Lukt kan uppstå vid båtlossning till Nynäs bitumenlagring. Lossning sker ca 10-15 gånger per år.