Skog som ägs av kommunen

Västerås kommun äger cirka 4 400 hektar (ha) skogsmark, vilket motsvarar cirka 8 200 fotbollsplaner. Av dessa utgörs cirka 2 925 ha av produktiv skogsmark, 504 ha av skog i naturreservat samt 880 ha av stadsdelsskogar och närskogar. I Västerås Stads helägt aktiebolag Geddeholms ABs ägo finns även skogar som omfattar cirka 835 ha, varav en stor del på sikt kommer att bebyggas/exploateras varefter bostadsnära skogsskötsel blir mer dominerande.

Kommunens skog – skog för alla

De kommunägda skogarna är till för alla kommunens invånare och besökare. De används i stor utsträckning för rekreation, friluftsliv och allmän vistelse i skogen. Skogen är också en värdefull, förnyelsebar och ekonomisk resurs. De kommunägda skogarna är dessutom en markreserv för kommunens framtida utveckling. Målsättningen är att skogarna ska förvaltas så att samtliga dessa värden tas till vara och utvecklas.

Förutom Västerås kommun finns också privata aktörer som äger skog inom kommunens geografiska område. För att komma i kontakt med dem kan du kontakta Skogsstyrelsen.

Förvaltning och skogsskötsel

Olika typer av skötselinsatser genomförs regelbundet i kommunens skogar.

Tekniska nämnden (TN) ansvarar genom teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) för bland annat park- och naturområden. Vad gäller skogsområden är TFF ansvarigt för skötseln av nio stadsdelskogar och sju natur- och kulturreservat samt närskogar. Bostadsnära skog - Västerås (vasteras.se).

Kommunstyrelsen (KS) genom mark- och exploateringsenheten (MEX) ansvarar för stadens mark- och bostadspolitik. MEX arbetar bland annat med upplåtelser och förvaltning av kommunens egna skogs- och jordegendomar.

För att sköta skogsförvaltning omfattande skogsbruk med tillhörande skogsvård och naturvård för Västerås stads och Geddeholms ABs skogar har upphandling enligt LOU genomförts. Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening vann upphandlingen och förvaltar nu Västerås stads och Geddeholms ABs produktiva skogsmark samt naturskog. Startsida | Mellanskog.

Under årsskiftet 2023/2024 har staden utfört skogsarbete inom Horn 6:1, finansierat via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer om projektet här.

Certifikat

Den kommunala skogen samt skog i Geddeholm ABs ägo är certifierade enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Det innebär att skogsbruket ska vara långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Nedtagning av träd

Kommunen får många frågor om träd och lyssnar på alla synpunkter. Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla träd och tar generellt inte ner friska träd. Du kan läsa mer om hur vi bedömer om träd ska tas ner eller inte på Gator - Västerås (vasteras.se)

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se