Jordbruksverkets landsbygdsprogram

Västerås stad har beviljats stöd från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet avser naturvårdshuggning inom fastigheten Horn 6:1 med avsikt att återställa gammal betesmark. Fastigheten är markerad med röd nål i kartbilden nedan. Blå linje visar fastighetsgränsen.

HORN 6:1 - Naturvårdshuggning med avsikt att återställa gammal betesmark

Fastigheten Horn 6:1 ligger i Västerås kommuns sydvästra del. Fastigheten består av skogs- och åkermark, där delar är utarrenderade som jordbruksmark. Under årsskiftet 2023/2024 har staden utfört skogsarbete finansierat via landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, miljökvalitetsmålet Levande skogar och bevarande av natur- och kulturmiljövärden i skogen). Innan staden utförde åtgärden utgjordes området av gammal hagmark som tillåtits växa igen.

Hela området är ett fornminnesområde med Mälaren i direkt anslutning i väst och med åkermark i öst. Så sent som på 1850-talet bestod området av betes- och slåttermark. Strömsholms slott och Strömsholms hästanläggning och djursjukhus ligger nära. Detta lockar besökare och turism. Landskapet kring det sjönära Strömsholm har höga naturvärden av bland annat betesmarker med jätteekar samt flertalet naturreservat.

Syftet med naturvårdsskötseln i området är att återskapa gamla betesmarker och få in mer sol, för att därmed möjliggöra för etablering av olika örter och gräs. Detta är växtligheter som betande djur kan tillgodogöra sig och på så sätt hålla landskapet öppet och samtidigt öka den biologiska mångfalden. Här finns en mångfald av lövträdsarter och stor hänsyn har tagits till äldre träd genom att friställa gamla ekar och större tallar. Buskskikt mot åkrarna har också sparats vilket gynnar småfåglarna. Området är nu även inhägnat och nötkreaturen har släppts ut på sommarbete.