Hammarby

I de västra delarna av Västerås ligger Hammarby. Förutom stadsdelen Hammarby inryms även industriområdet Hacksta och Västerås hamn i denna stadsdel. Stadsdelen är idag hem åt cirka 4 000 västeråsare.

Krumeluren och nationaldagsfirande

Det här är Hammarby

Hammarby ligger ungefär 2,5 kilometer väster om Västerås city. I området finns förutom stadsdelens Hammarby också Sjöhagen och en del av Johannisberg här. Även Hacksta industriområde, Västerås hamn och Lövuddens badplats är belägna här. Området avgränsas av Narvavägen, Köpingsvägen, Surahammarsvägen (riksväg 66) och Råbyskogen. Det finns goda cykelförbindelser och från Hammarby har du ungefär en kilometer till Mälaren.

Något som utmärker Hammarby är närheten till Råbyskogen, där det finns vacker natur med motions- och cykelspår. Området kring kvartersbiblioteket och närlivsbutiken benämns i vardagligt tal som Hammarby centrum.

Vilka bor här?

På Hammarby bodde det 4 025 personer år 2022. Mellan 2021 och 2022 har befolkningen ökat med 4 personer till följd av ett flyttningsunderskott på 15 personer (fler personer flyttade från än till området) och ett positivt födelsenetto på 19 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled). Befolkningen förväntas vara oförändrad till år 2032. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar på Hammarby, den innehåller även en jämförelse med Västerås kommun totalt. Åldersfördelningen på Hammarby överensstämmer i stort med genomsnittet för Västerås kommun. Det enda som sticker ut är att andelen män i åldern 20 - 29 år är något högre.

Om du vill veta mer om invånarna som bor på Hammarby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Hammarbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På det som kallas ”Hammarby centrum” finns ett kvartersbibliotek, livsmedelsbutik och pizzeria/restaurang. Runt om i Hammarby ligger mindre och mellanstora lekplatser, grusplan, gräsplan, asfalterad tennisplan, hundrastgård och motionsspår i den angränsande Råbyskogen. I Råbyskogen finns 2,5 kilometer kuperad bana sam ett mindre utegym. Västerås stad har arbetat med att skapa och lyfta fram välkomnande entréer till Råbyskogen. För den idrottsintresserade erbjuder Klövernhallen tre fullstora idrottsplaner för innebandy, handboll, fotboll, volleyboll, badminton och basket. Västerås Brottarklubb, Västerås Bordtennisklubb, Västerås Bågskytteklubb och Västerås Judoskola har egna lokaler i hallen.

På Lövudden, som ligger i den södra delen av området Hammarby, ligger en uppskattad badplats. Här finns stora gräsytor, en grillplats, toalett och en liten sandstrand som lämpar sig väl för barnfamiljer.

Hammarby erbjuder en relativt en stor arbetsmarknad där Hacksta industriområde och Gustavsvik sysselsätter med mer än 2 600 personer. Många arbetstillfällen finns inom handel, tillverkning och utvinning.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad Länk till annan webbplats.

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad Länk till annan webbplats.

Uppleva och göra - Västerås stad Länk till annan webbplats.

 

 

Bebyggelse

Under år 1961–1970 byggdes många bostäder i på Hammarby. Det har tillkommit väldigt få bostäder på senare år och sedan år 2002 har det endast byggts 14 hyresrättslägenheter i området. Byggnationen ser olika ut i olika delar av Hammarby. Totalt sett består bebyggelsen till största delen av enbostadshus i form av radhus, kedjehus och parhus. De ligger i större grupper där samma hustyper upprepas. I mitten av området ligger elva större flerbostadshus i form av skivhus som markant sticker ut från områdets övriga bebyggelse. De markerar stadsdelens forna centrum och är synliga från hela Hammarby. 

Andelen hyresrätter i området är relativt hög i jämförelse med andra områden, medan andelen bostadsrättslägenheter är låg. Andelen stora lägenheter i flerbostadshus (4 rum+) ligger under genomsnittet för staden. Boende i bostadsrättslägenhet koncentreras kring Krumeluren medan småhusen främst finns kring Nybyggevägen.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

hammarby begyggelse

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Hammarby centrum)

39 minuter

13 minuter

14 minuter

10 minuter

Trafik och transporter

Hammarby är omringat av två större trafikleder, väg 55 och Köpingsvägen som båda har stora trafikflöden. Inom området är gång- och biltrafik i stor grad separerade. Cykel- och promenadstråk till centrum finns längs med Köpingsvägen i söder och samt över Vetterstorp, via Oxbacken mot centrum.

Genom Hammarby går den större genomfartsleden Sigfrid Edströms gata, där även tre busshållplatser finns. Bygatan och Liegatan är två större återvändsgator som binder samman områdets norra delar. Stadsbusslinje 1 (röd) går genom Hammarby och leder dig mot antingen Skälby eller Bjurhovda via city.

Hammarby ligger cirka 3 kilometer från området Erikslund. Där finns stadens största shoppingcenter och ett stort utbud av butiker och industrilokaler.

I mitten av 1950-talet bestod området där Hammarby senare skulle växa fram till största delen av skog och åkermark. Det var Hammarbacksvägen med sina uppradade lamellhus och villorna utmed Nybyggevägen, som låg utmed det stora skogsområde som senare skulle bli Råbyskogen, som utgjorde utkanten av Västerås. Vid denna tid byggdes även bostadsområdet Krumeluren som stod helt färdigt 1956.

Västerås växte mycket under denna tid, med expansionen av ASEA och Svenska metallverken som stark bidragande faktor. Behovet av anställda var ständigt stort och inflytten av nya invånare till Västerås innebar att nya stadsdelar växte fram. Under 1960-talet växte större delen av det Hammarby vi känner idag fram. Det var ASEA, som ägde stora delar av marken, som beslutade att tillsammans med Mimer bygga den nya stadsdelen. Man byggde större delen av bostadsbeståndet som enbostadshus, med undantag för de höga skivhusen i mitten av stadsdelen. Stadsdelen har varit relativt oförändrad sedan dess. I stadsdelens centrala delar, som placerades i anslutning till de stora flerbostadshusen, fanns bland annat Konsumbutik, frisör, ungdomsgård och korvkiosk.

Hammarby ger med sitt byggnadsbestånd, typer och utformning, en god bild av 1950- och 1960-talens bostads- och byggnadskultur. Hammarby står, vad gäller plan och bebyggelse, i skiljelinjen mellan gammalt och nytt. En sammansatt miljö, i tidstypiskt och i det mesta välbehållet skick, men idag ligger området vid sidan av allfartsvägen.

År 2020-2021 genomfördes en stadsdelsanalys och dialoger med boende på Hammarby. I stadsdelsdialogen fick de boende berätta om vad de tycker om i sin omgivning samt markera ut platsen på karta. Resultatet av undersökningen kan ses på kartan nedan.

De boende i området tycker om att röra på sig, det är i alla fall vad man utryckt kring vilka områden man gillar. Råbyskogen används ofta för motion och är en favoritplats för sin rika grönska. Andra platser som inte har markerats men som i dialog med boende på Hammarby har uttryckts vara välbesökta är hundrastgården och Nybyggeskolans fotbollsplan.

Grönytor och aktivitetsplaner används ofta och är också märkta som favoritplatser. Det finns också några fall där man utryckt dessa platser som otrygga.

Längs Surahammarsvägen går ett stråk där det finns önskemål om förbättring. Dessa handlar till mestadels om att få bort de buller som kommer från trafikleden.

Här kan du läsa mer om vad som gjorts inom projektet Fokus Hammarby under åren 2020-2021:

Slutrapport Fokus Hammarby 2021 Länk till annan webbplats.

Kartbild med prickar som medborgare fått placera ut på sina favoritplatser.

Under 2021 har Teknik och fastighetsförvaltningen genomfört trygghetsprojektet ”Tyck till om din stadsdel” på Hammarby. Tyck om din stadsdel innebär att invånarna får ge förslag på, och prioritera insatser för ökat trygghet och trivsel till en summa av 500 000 kr. ”Tyck om din stadsdel” är årligen återkommande och varje år väljs en av Västerås stad- eller kommundelar ut till projektet.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se