Avfallsanläggning Skultuna

Här hittar du svar på ett antal återkommande frågor om avfallsverksamheten på fastighet Kvarnbacka 3:1 i Skultuna, i folkmun kallad Skultunatippen. Frågorna och svaren är utifrån miljö- och hälsoskyddsförvaltningens uppdrag och tillsyn av verksamheten på fastigheten.

Vad händer i ärendet?

Företaget NM Trading & Transport AB har haft sin verksamhet på Kvarnbacka 3:1. Verksamheten anmäldes i maj 2018 för lagra, sortera och bearbeta bygg- och rivningsavfall. Enligt anmälan ska inget farligt avfall finnas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF)
NM Trading och Transport (företaget)

 

Illustrerade sopsäckar. 

Oktober 2023

 • Kronofogdens upphandling pågår, se informationen under september 2022.

Maj 2023

 • Provvägning och provsortering görs av avfallet som ett underlag inför Kronofogdemyndighetens upphandling.

September 2022

 • Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 30 september att ansöka om att genomföra tidigare fattat beslut om att ta bort avfallshögar och balar. Detta görs genom att skicka in en ansökan till Kronofogdemyndigheten. Det är Kronofogdemyndigheten som ansvarar för att beslutet genomförs. De fattar beslut om när och hur detta sker samt vem som ska göra arbetet.

  Tas avfallshögarna och balarna bort minskas risken att föroreningar sprids till grundvattnet väsentligt. Dessutom försvinner risken för brand.

  Kommunstyrelsen i Västerås stad fattade den 29 september beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att 43 miljoner ska läggas på att transportera bort och ta hand om avfall från Västerås Kvarnbacka 3:1.Detta innebär att Västerås stad riskerar att få stå för kostnaderna med att ta bort avfallet om dessa pengar saknas i konkursboet efter NMT.

Augusti 2022

 • MHF undersöker den juridiska möjligheten att ta bort avfallshögarna med hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Juni 2022

 • MHF har under april och maj varit i samråd med Naturvårdsverket för möjligheter att få akutbidrag för borttransport av avfallshögar och avfall i balar. Naturvårdsverket har av underlaget de fått ta del av sett att det är uppenbart att det finns en föroreningsproblematik på området men att det inte finns någon akut risk för spridning av föroreningarna som motiverar ett akutbidrag. Naturvårdsverket gjorde bedömningen att det saknas förutsättningar för att bevilja akutbidrag.

April 2022

 • Konsulterna som undersökt mark, vall och avfallshögar i Skultuna är nu klara och har presenterat sina slutsatser för miljö- och konsumentnämnden.

  Deras undersökning visar att det finns en del avfall som innehåller skadliga ämnen. En risk är att dessa ämnen läcker ut och påverkar grundvatten, ytvatten och marklevande organismer. En annan risk är att skadliga ämnen i avfallet sprids via rök om det börjar brinna i avfallet. Det skulle vara skadligt för både människor och natur.

  Konsulternas slutsats är därför att en riskminimering kan behövas. Vad det innebär är inte klart än. Det kan också vara så att man behöver vidta åtgärder för att skydda grundvattnet, men konsulternas rekommendation är att först genomföra kompletterande undersökningar av grundvattnet för en säkrare bedömning.

För frågor: Ann Norberg 021-39 13 52 eller ann.norberg@vasteras.se

Riskbedömning avfallsanläggningen Skultuna Pdf, 4.3 MB.

Se även frågor och svar (FAQ) längre ned på sidan.

Januari 2022

 • Konsultföretaget Structor har utfört provtagningar i mark, vall och avfallshögar. Provtagning i grundvattnet är försenad på grund av smittspridningen i samhället, men kommer att genomföras. Structors rapport med riskbedömning förväntas bli klar i mars.

November 2021

 • Provtagningen av avfallsanläggningen är påbörjad. Konsultföretaget Structor kommer att ta prover i mark mot Svartån, i uppschaktad vall, i avfallshögar samt i grundvatten. För att få ett bra underlag till riskbedömningen kommer många provgropar att grävas och många analyser att göras. Structor kommer sedan att göra en bedömning över hur mark och vatten påverkas av avfallsanläggningens verksamhet. Riskbedömningen kommer att ligga till grund för hur staden ska gå vidare med området.

Oktober 2021

 • Provtagningar av avfallsanläggningen planeras. Det är en extern konsult, Structor, som gör bedömningen på uppdrag av Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Konsulten kommer att undersöka om föroreningar från anläggningen riskerar att nå yt- eller grundvattnet, eller om farliga partiklar kan spridas med vinden. Riskbedömningen blir viktig för den fortsatta hanteringen av materialet på platsen.

September 2021

 • Räddningstjänsten i Mälardalen har undersökt avfallsanläggningen, bland annat med drönare. De bedömer att risken är liten för att avfallet skulle självantända, eftersom materialet redan har legat lagrat en längre tid. Dessutom minskar risken ytterligare nu när vädret på hösten blir kallare och blötare.

Augusti 2021

 • Under sommaren har konkursförvaltaren sålt metallskrot från verksamheten och det har därför pågått aktivitet på fastigheten.

 • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har kontaktat konsult för att bedöma riskerna med lagringen av avfallet. I dagsläget vet vi inte när en sådan riskbedömning är klar.

Maj 2021

 • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har fått besked av företagets konkursförvaltare att det inte finns pengar att ta hand om avfallet på fastigheten. Samt att konkursen förväntas pågå ett tag framöver. I dagsläget är det därför oklart när avfallet kan transporteras bort från fastigheten. Med den informationen har förvaltningen beslutat att kontakta en konsult för att bedöma riskerna med lagringen av avfallet.

Mars 2021

 • Räddningstjänsten Mälardalen har flugit med drönare försedd med värmekamera för att kontrollera temperatur i högarna i Skultuna, genomfördes den 25 mars. Räddningstjänsten hittade inga tecken på onaturlig uppvärmning i någon av högarna och har gjort bedömningen att risken för självantändning av avfallshögarna i Skultuna är låg. De har gjort bedömningen att situationen inte är liknande den i Röfors, Laxå kommun där den lokala räddningstjänsten har gjort bedömningen att risken för brand var hög.

  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens handläggning fortskrider som i tidigare.

Februari 2021

 • Förundersökning om miljöbrott pågår. Konkursförvaltaren är ansvarig för verksamheten och fastigheten. Inget ytterligare avfall har transporterats bort från fastigheten.
  Förutom att MHF fortsätter handläggning av befintlig verksamhet deltar fler förvaltningar inom Västerås stad i ärendet av konkursen och avfallet på fastigheten.

22 januari 2021

 • MHF besöker fastigheten tillsammans med Mälardalens Brand och Räddningsförbund, MBRF.
  MBRF kommer efter besöket att göra en riskbedömning ur brandsynpunkt.
  Konkursförvaltaren har låtit ta bort farligt avfall såsom förvarade spilloljor, från fastigheten. För övrigt har inget avfall enligt nämndens beslut den 24 november 2020 transporterats bort.
  I övrigt är anläggningen/fastigheten oförändrad.

November 2020

 • 24 november Miljö- och konsumentnämnden tar beslut på att förelägga konkursboet att ta bort avfallet från fastigheten senast den 15 maj 2021. Beslutet ska gälla även om det överklagas. Innan avfallet får transporteras bort ska företaget redovisa hur avfallet ska tas om hand.  
 • 5 november gör MHF ett besök på fastigheten. Viss verksamhet ser ut att ha pågått sedan förra besöket men överlag ser det ut som tidigare. MHF fortsätter handläggning av befintlig verksamhet mot konkursboet.

Oktober 2020

 • 27 oktober. Konkurs inledd för NM Trading & Transport AB. MHF fortsätter handläggning av verksamheten/anläggningen på Kvarnbacka 3:1.
 • Den 20 oktober beslutade miljö- och konsumentnämnden om ett föreläggande att företaget ska utföra markundersökning, samt ett förbud att bedriva verksamhet inom delar av fastigheten.Beslutet kunde inte delges företaget vilket betyder att beslutet inte gäller.

 • Mark- och miljödomstolen har avskrivit företagets överklagan på ett beslut som miljö- och konsumentnämnden tog i november 2019. Beslutet gällde att företaget skulle minska mängden icke farligt avfall till 10 000 ton. Överklagan avskrevs eftersom överklagan gällde tiden för åtgärd och den tiden har nu passerat.
 • På nämndens möte i november togs även beslut om ett föreläggande om att företaget skulle ansöka om tillstånd för verksamheten. Det beslutet har företaget överklagat och under oktober ska miljö- och konsumentnämnden lämna sitt yttrande till mark- och miljödomstolen.

Augusti 2020

 • 31 augusti. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör en bokad inspektion på anläggningen med företrädare för företaget. Avfallsmängderna ser ut att vara ungefär desamma som i maj. Avfall ner mot Svartån har minskat men det förekommer fortfarande avfallsrester.

 • I samband med) tillsynsbesöket lät MHF utföra en inmätning genom att flyga med drönare över anläggningen. Resultatet av den inmätningen visar att avfallsmängderna fortfarande är över 10 000 ton.

 • Efter besöket har och fortsätter MHF att handlägga frågor utifrån inspektionen och resultatet av inmätningen.

Maj 2020

 • 18 maj. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomför en bokad inspektion på anläggningen med två konsulter som företräder företaget. MHF inspekterar uppfyllandet av föreläggandet från november 2019 samt en redovisning av en volymmätning som företaget låtit genomföra i april 2020. MHF konstaterar att avfallsmängderna minskat och att den största delen av avfallet nu flyttats så att det ligger på de ursprungliga hårdgjorda ytorna. En del avfall ligger kvar ner mot Svartån som företaget ska ta bort. Företaget ska lämna en fullständig dokumentation av transporter från anläggningen under våren 2020.
 • Företaget har inte inkommit med redovisning eller verifiering att avfallet underskrider 10 000 ton på anläggningen. MHF har tagit kontakt med företaget för att de ska bemöta varför detta inte inkommit samt om klagomål som inkommit som gäller andra punkter i föreläggandet. Eftersom flera av punkterna i föreläggandet inte efterföljs kan det komma att bli aktuellt för miljö- och konsumentnämnden att fatta ett beslut om föreläggande med vite.
 • Miljö- och konsumentnämndens båda beslut från november 2019 har överklagats av bolaget till Mark- och miljödomstolen, där de ännu inte har handlagts.

Mars 2020

 • Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutar att avslå företagets överklagande men ändrar tidpunkten från 31 mars 2020 till 30 april 2020 för när den första punkten i föreläggandet, ”Att tillse samt verifiera och redovisa att mängden icke-farligt avfall, inklusive byggnads- eller rivningsavfall inte uppgår till mer än 10 000 ton” ska fullgöras.
  "Bolagets yrkande om att fullgörandet av föreläggandets första punkt ska framflyttas till och med den 31 augusti 2020 ska därmed avslås. Länsstyrelsen finner dock, med beaktande av den tid som förevarit under Länsstyrelsens handläggning av ärendet, anledning att framflytta tidpunkten för föreläggandets fullgörande till 30 april 2020. Nämnda tidpunkt utför enligt Länsstyrelsens bedömning en rimlig avvägning mellan skäligheten i det krav som ställs på bolaget avseende tidsfristen för föreläggandets fullgörande och behovet av skyndsamhet av fullgörandet i syfte att undvika ytterligare olägenheter för omgivningen”

November 2019

 • Den 26 november tog miljö- och konsumentnämnden två beslut som rör företaget. Det ena beslutet handlar om nya skyddsåtgärder för att minska olägenheter. Företaget ska senast 31 januari 2020 lämna in en handlingsplan för hur volymen av avfallet ska minskas till 10 000 ton. Senast 31 mars 2020 ska företaget redovisa och verifiera att mängden icke farligt avfall inte uppgår till mer än 10 000 ton. Det andra beslutet är ett föreläggande om att ansöka om tillstånd för verksamheten. Om mängden avfall är över 10 000 ton krävs ett tillstånd och därmed görs också en lokaliseringsprövning av platsen för verksamheten. Under 10 000 ton räcker det normalt med skyddsåtgärder.

September 2019

 • Den 24 september tar miljö- och konsumentnämnden två beslut som rör företaget. Det första beslutet handlar om anmälan om uppförande av vallen. Innan den kan påbörjas måste det finnas marklov beslutat av byggnadsnämnden. Det andra beslutet rör företagets anmälan om att få använda järnsand för hårdgörande av arbetsyta. Nämnden beslutade att förbjuda detta.

Juli 2019

 • 10 juli MHF gör ett tillsynsbesök på företaget för att följa upp föreläggandet och anmälan om att uppföra en vall. MHF konstaterar att avfallsmängderna minskat. Vid besöket diskuterades vallens utformning och syfte. Anmälan om vallen behöver kompletteras för att MHF ska kunna ta ställning. Nästa tillsynsbesök planeras till augusti.

Juni 2019

 • 3 juni har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen möte med representanter från företaget och konsult från WSP på anläggningen. MHF gick igenom förbudet och de skyddsåtgärder som MHF ser som nödvändiga och hanteringen av de klagomål som kommit in från de boende i Skultuna. Företaget förklarade att sorteringen är i full gång och att det körs ut behandlat avfall. Man kom överens om att företaget ska lämna månadsrapporter för avfall för april och maj och i fortsättningen skicka rapporter kvartalsvis resten av 2019.
 • 11 juni Företaget lämnar in en anmälan om att uppföra en vall som buller- och insynsskydd. MHF handlägger anmälan och arbetar med ett nytt föreläggande om skyddsåtgärder mot verksamheten.

Maj 2019

 • 29 maj har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen möte med företagets konsult från WSP. Man kom överens om följande åtgärder: ett skyddsavstånd och en invallning/avskärmning mot Svartån, avfallet ska vara på hårdgjord yta, området ska städas regelbundet och avfallsmängderna måste minskas.

April 2019

 • 1 april lämnade företaget in sitt egenkontrollprogram till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
 • 5 april Efter många klagomål om brandrök från avfallsanläggningen gör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett obokat besök. Det uppstår fortfarande brandrök på anläggningen från tidigare bränder och som täcks med jordmassor för att kväva och hindra fler bränder.
 • 16 april Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besöker Skultuna för att kontrollera eventuell lukt från avfallsanläggningen. I fortsättningen kommer MHF att kontrollera boendestörningar i samband med skriftliga klagomål.

MHF bedömer att avfallsmängderna måste minskas.  Att avfallet sorteras är en förutsättning för att avfallsmängderna ska kunna minskas. Verksamheten sorterar avfallet för borttransport hela dygnet. Ett totalförbud mot verksamheten skulle innebära att avfallshögarna blir kvar på anläggningen.

 • 23 april fick företaget ett föreläggande och förbud. Det innebär ett förbud mot att ta emot mer avfall och ett föreläggande att arbete inte ska ske mellan 22.00 - 06.00.

Mars 2019

Efter inspektionen får företaget ett nytt föreläggande där miljö- och konsumentnämnden förbjuder företaget att ta emot mer bygg- och rivningsavfall innan de lämnar uppgifter om varifrån avfallet kommer, hur mycket som levererats, och hur många ton avfall som finns på anläggningen i dagsläget. Företaget måste också redogöra hur marken under avfallet är utformat. Företaget ska lämna uppgifterna senaste den 21 mars 2019.

Uppgifterna från företaget är en förutsättning för att MHF ska kunna bedöma verksamhetens miljöpåverkan.

 • 21 mars: MHF får in den skriftliga redovisningen som krävts in från bolaget.
 • 26 mars: MHF gör en inspektion på anläggningen för att gå igenom uppgifterna i den skriftliga redovisningen och för att titta på sorteringen. Vid inspektionen kommer MHF och bolaget överens om att de skriftligen ska redovisa sitt egenkontrollprogram, en verksamhetsbeskrivning och en årsrapport för verksamheten.
 • 27 mars: En ny brand sker på anläggningen. Räddningstjänsten är först på plats och bolaget ansluter för att släcka branden.
 • 28 mars: MHF är på plats på anläggningen för att följa upp branden och skapa en uppfattning om dess omfattning. Främst har jordmassor använts för att kväva elden.

Februari 2019

Brand utbryter på fastigheten i en av högarna med osorterat bygg- och rivningsavfall. Anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att meddela tillsynsmyndigheten, MHF, när driftstörning sker.

 • MHF besökte fastigheten tisdagen den 12 februari och får en redogörelse av händelsen.
 • En ny inspektion gjordes den 27 februari för att följa upp beslutet om försiktighetsåtgärder som företaget fick vid anmälan i maj 2018.

Oktober 2018 

 • Fastigheten fylls på med byggavfall och allmänheten hör av sig till MHF. MHF gör en inspektion i slutet av oktober där mängden avfall kontrolleras. Mängden avfall ligger inom gränsen för anmälningsplikt. MHF uppmanar företaget att redovisa avfallets ursprung.

Juni 2018

 • Material börjar köras till anläggningen innan midsommar. MHF besöker platsen. Den ena hårdgjorda ytan av två är fylld av bygg- och rivningsavfall. Dessutom har balar med avfall (främst flis) placerats ut mot vägen. MHF träffar platsansvarig och meddelar att företaget behöver hårdgöra mer yta om de ska lagra mer avfall.

Maj 2018

 • Anmälan tas emot av MHF som skriver ett föreläggande.

Vilken roll har Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning (MHF) i ärendet?
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens uppdrag är att se till att miljöfarliga verksamheter följer miljölagstiftningen och de krav MHF ställer. Det görs främst genom tillsyn. Verksamheter är ansvariga att redovisa sin egenkontroll, dvs hur de uppfyller miljölagstiftningen. Den redovisningen ska göras kontinuerligt för att MHF ska kunna bedöma verksamheternas miljöpåverkan. Miljöfarliga verksamheter ska på begäran från MHF redovisa uppgifter om sin verksamhet och påverkan på miljön, exempelvis genom resultat från vattenprover. Om MHF upptäcker brister i tillsynen får verksamheten möjlighet att åtgärda dessa. Om det inte sker kan MHF ställa ytterligare krav genom föreläggande med eller utan vite. Och om MHF misstänker miljöbrott ska en anmälan om misstänkt brott göras till polisen.

Vad menas med hårdgjord yta?
En hårdgjord yta är ett tätt, ofta gjutet underlag; betong eller asfalt. Det är ett villkor för lagring av bygg- och rivningsavfall som inte ska ligga direkt på marken och släppa ifrån sig eventuella skadliga ämnen. Bygg- och rivningsavfall som är torrt ska normalt inte avge lakvatten.

Vad har företaget på Kvarnbacka 3:1 anmält för verksamhet?
Det aktuella företaget NM Trading & Transport AB som har sin verksamhet på Kvarnbacka 3:1 anmälde sin verksamhet maj 2018. Enligt anmälan ska företaget lagra, sortera och bearbeta bygg- och rivningsavfall. Enligt anmälan ska inget farligt avfall finnas.

Efter anmälan skrev miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett föreläggande, dvs ett beslut om försiktighetsåtgärder som ska följas av verksamheten. Beslutet innebär att osorterat avfall ska läggas på hårdgjord yta.

Vem äger fastigheten?
NM Trading & Transport AB äger den aktuella fastigheten Kvarnbacka 3:1och köpte den av tidigare privat ägare.

Vad är skillnaden mellan anmälan och tillstånd?
Mängden avfall avgör om verksamheten ska anmäla eller söka tillstånd. Gränsen för mängden avfall går vid 10 000 ton vid ett tillfälle. Vid anmälningspliktiga mängder gör verksamheten en anmälan till tillsynsmyndigheten i kommunen. I det här fallet miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, MHF.

MHF gör en bedömning om miljöpåverkan och ställer eventuella krav på skyddsåtgärder. Vid tillståndspliktiga mängder krävs en ansökan som behandlas av länsstyrelsen där den kommunala tillsynsmyndigheten, MHF, är remissinstans.
Verksamheterna är skyldiga att följa miljölagstiftningen och ska redovisa för tillsynsmyndigheten hur de följer lagstiftningen.

Finns det avtal mellan företaget och kommunen?
Det skrivs inga avtal mellan verksamheter och tillsynsmyndigheten.

Vilken roll har länsstyrelsen?
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för verksamheter som utför arbeten i vattendrag, så kallad vattenverksamhet. Länsstyrelsen hanterar eventuella ansökningar om tillstånd. Länsstyrelsen är remissinstans i kommunala anmälningsärenden. Vilket innebär att länsstyrelsen kan yttra sig i ärenden när ett företag anmält en miljöfarlig verksamhet.

Vilken roll har polisen?
Polisen tar emot anmälan om misstanke om miljöbrott och utreder om det skett något olagligt.

Frågor med anledning av den genomförda riskbedömningen:

Är det säkert att besöka fågeltornet?
Ja, det är säkert att vistas utanför verksamhetsområdet.

Går det att detektera föroreningar i Svartån från verksamhetsområdet?
Nej, flödet i Svartån är för stort.

Är det säkert att bada i Svartån?
Ja, utifrån analysen av kemiska föroreningar.


Hjälpte informationen på denna sida dig?