Visa sökformulär

Eget, enskilt avlopp

Om du äger en fastighet med enskilt avlopp är du ansvarig för att avloppsanläggningen har tillräcklig rening. Lagkraven för avlopp är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning. 

För vem

Till dig som äger fastighet med enskilt avlopp

Det är du som fastighetsägare som väljer hur du vill förbättra din avloppsrening. Men du måste följa lagkraven, bland annat krävs slamavskiljare med efterföljande rening.

Ansökan om att anlägga avloppWord

Ansökan om att inrätta avlopp för urinseparerad toalett, mulltoa, latrinkompostering, avlopp för bad-disk- och tvättvattenWord

Taxor för avloppsanläggningWord

Frågor och svar om enskilda avlopp - information till dig som fastighetsägarePDF

Så här gör du

Hur går det till?

Du som äger en fastighet med eget, enskilt avlopp har ansvar för att din avloppsanläggning fungerar. Du måste själv bekosta eventuella åtgärder för att förbättra avloppsreningen.

I Västerås finns många avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Många uppfyller inte lagkraven på tillräcklig avloppsrening. Lagkraven i miljöbalken är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning. Några tecken på övergödning är igenväxta vattendrag och algblomning. När algerna bryts ned behövs syre. Finns det mycket alger kan det leda till syrebrist i vattnet vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande djur dör.

Lönsamt byta avloppsanläggning

Otillräcklig avloppsrening kan leda till att dricksvattnet i brunnar förorenas, vilket kan orsaka magsjukdomar. Avlopp kan också förorena diken och vattendrag vilket kan göra att dessa luktar illa och eventuellt sprider smitta. Fastighetens värde ökar också om avloppsreningsanläggningen är godkänd.

Så här gör du

Undersök hur ditt avlopp ser ut, vilka delar det består av och hur avloppsrören går. Ta reda på när avloppssystemet är anlagt och om det har renoverats. Finns det gamla ritningar, bruksanvisningar, garantier eller andra handlingar kan de vara av stort värde. På Avloppsguiden får du tips och råd om allt som rör ditt avlopp.

Länk till avloppsguiden där du kan läsa mer om allt som rör ditt avlopp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi bedömer om din aktuella avloppslösning kan godkännas eller inte. Om din fastighet har indraget vatten men inte WC räcker det med tvåkammarbrunn och efterföljande rening. 

Här följer ett antal avloppslösningar:

Kretsloppslösningar

Kretsloppslösningar är avloppssystem som kan återföra större delen av växtnäringen till odlingsmark. Det är bland annat förmultningstoaletter, sorterande toaletter med urintank och snålspolande toaletter med tank. Det krävs oftast separat omhändertagande av bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Det finns regler om hur urin ska lagras och spridas samt hur det fasta avfallet ska behandlas.

Inkoppling till kommunalt avlopp

Reningen sker under kontrollerade former. Ett stort antal anslutna gör att investeringar i ny effektiv reningsteknik kan göras. Inkoppling är endast möjligt för fastigheter i närheten av det befintliga nätet.

Infiltration

Avloppsvattnet infiltreras i marken så att näringsämnena fastläggs. I Västerås är marken ofta för tät för att infiltration ska kunna göras.

Markbädd med efterrening

I detta fall sker infiltration i en begränsad sandvolym. Det renade vattnet leds helt eller delvis via en ledning till ett vattendrag. För bättre rening bör avloppsvattnet efterrenas i dike eller våtmark innan det leds vidare till vattendrag. Markbädden har en livslängd på ca 20 år. Markbädd är den lösning som är mest använd i Västerås eftersom marken är svår att infiltrera.

Minireningsverk

En lösning som ger bättre fosforavskiljning än i markbäddar men ofta en sämre kväveavskiljning. Det krävs regelbunden skötsel och tillsyn. Processkemikalier, ofta aluminium, måste tillsättas. Lösningen kan vara attraktiv vid gemensamma anläggningar för flera hushåll.

Årlig tömning

Enskilda avloppsanläggningar ska, enligt de kommunala föreskrifterna om avfallshantering, tömmas minst en gång per år. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion.

Dispens

Om du bedömer att anläggningen kan tömmas mer sällan än en gång per år, kan du söka dispens för förlängt tömningsintervall hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Använd blankett Förlängt hämtningsintervall för slam som du hittar längre ner på sidan.

Så här jobbar vi

Servicedeklaration

Vi lovar en viss nivå på service, men ibland behöver vi något tillbaka av dig som medborgare för att detta ska fungera fullt ut. Har vi inte uppfyllt våra åtaganden får du en förklaring av oss. Vi följer upp och prövar servicedeklarationerna varje år för att utveckla den kommunala servicen.

Dina synpunkter är värdefulla

Dina synpunkter är värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Det är samtidigt ett tillfälle att skapa delaktighet. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, och det finns många sätt att nå oss. "Alltid bästa möjliga möte" innebär att vi är angelägna om ett trevligt och professionellt bemötande. "

Beslut om enskilt avlopp inom 15 arbetsdagar

Den som skickar in en ansökan om att anlägga ett enskilt avlopp till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska få ett beslut inom 15 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag som vi har fått kompletta handlingar.

Om du inte har fått ett beslut i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att använda synpunktshanteringen som finns på vasteras.se eller genom att ringa Kontaktcenter på 021-39 00 00.

Skicka dina handlingar digitalt 

Vi har övergått till digital dokumenthantering och för att underlätta arbetet är vi därför tacksamma om ni skickar era handlingar via e-post. Bifoga ifylld blankett samt situationsplan/ritning i ett e-postmeddelande till:

miljo-halsoskyddsforvaltningen.diarium@vasteras.se

Skriv i ämnesraden om det gäller anökan om avlopp eller ändring av befintligt avlopp.

Om ni inte har möjlighet att skicka in ansökan digitalt kan ni posta handlingarna till:
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 721 87 Västerås.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

    I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

  • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

    Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?