Grundvatten, sjöar och vattendrag

Mälaren förser många människor i Mälardalen med dricksvatten varje dag. Runt om i Västeråstrakten finns många sjöar och vattendrag där du kan bada och fiska.

Ditt vatten

Att avloppsvatten är smutsigt och måste tas om hand och renas i reningsverk innan det släpps ut igen är självklart. Västerås stad har tagit fram riktlinjer och planer för hur avloppsreningen ska skötas.

Det är energiföretaget Mälarenergi som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås.

Har du allmänna frågor om Västerås stads sjöar, vattendrag och grundvatten kan du kontakta Västerås stads vattensamordnare. Har du frågor om enskilt avlopp kontaktar du miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Björnön vid vattnet bild tagen av Pia Nordlander.

Fotograf: Pia Nordlander

Sagån och Svartån

I Västerås närhet finns Sagån och Svartån. Eftersom båda är långsträckta och rinner genom flera delar av Västmanland, är det många som påverkar vattnet. En viktig del i vattenarbetet är samverkan mellan olika intressenter inom de olika tillrinningsområdena. Därför har Sagåns och Svartåns vattenråd bildats, där Västerås stad är drivande. I vattenråden finns representanter från näringslivet, jord- och skogsbruk, ideella organisationer, berörda kommuner och intresserade privatpersoner.

Västerås vatten

I Västerås stads vattenplan som antogs 2019, beskrivs stadens arbete och åtgärder för att nå god status i Västerås grundvatten, sjöar och vattendrag.

Där ingår till exempel att

  • Skapa fria vandringsvägar för fisk i Svartån och Sagån
  • Minska läckaget av näringsämnen från åkermark och reningsverket 
  • Minska utsläppen av metaller och andra miljögifter från stadens dagvatten.

Alla åtgärder syftar till att Västerås invånare långsiktigt ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet och attraktiva, levande vatten för rekreation.

Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten 2022-2027 Pdf, 1 MB.

Vattendirektivet

Vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000. Det syftar till att säkra att vi långsiktigt ska ha tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet. I Sverige har vattendirektivet lyfts in i lagstiftningen i framför allt miljöbalken, men även genom en särskild vatten­förvaltnings­förordning.

Fem vattendistrikt har bildats. I varje distrikt finns en länsstyrelse som utgör vattenmyndighet. Västmanland ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheterna har bland annat tagit fram åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som ska följas av myndigheter och kommuner för att nå målen med god status i våra vatten.

EUs vattendirektiv God vattenkvalitet i Europa

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Grundvatten

Grundvatten kallas det vatten som är den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen.

Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv. Vi ska också erbjuda en varaktigt frisk, livskraftig miljö för invånarna. Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas och bevaras. Det är så att den framtida vattenförsörjningen blir tryggad.

Grundvatten och grundvattennivåer, Sveriges geologiska undersökning

Vattenpump och mjölkkanna.

Om det blir vattenbrist

Den senaste tidens värme, vind och torka kan göra att det blir brist på vatten. Ibland blir det förbud för att vattna. Du kan läsa om aktuella bevattningsförbud på Svenskt vattens webbplats.

Vattenbrist och bevattningsförbud, Svenskt vatten

Vattenskyddsområde

I maj 2011 tog läns­styrelsen beslut om att delar av Mälaren och Badelundaåsen ska vara vatten­skydds­område och ha skydds­före­skrifter. Syftet med vatten­skydd­sområdet och dess före­skrifter är att skydda dricks­vattnet. Det görs genom att be­gränsa vad som är tillåtet och ställa krav på de som verkar inom området. Vatten­skydds­området är indelat i olika zoner. Det är beroende på vattnets uppe­hållstid i åsen.

Vattenskyddsföreskrifterna

Skylt av vattenskyddsområde.

Anmäla verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde

Om du ska starta en verksamhet eller göra en åtgäd inom ett vattenskyddsområde behöver du göra en anmälan eller ansökan. Under mina sidor finns en blankett för det.

Ansökan eller anmälan om verksamhet/åtgärd inom vattenskyddsområde

Karta över vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Karta över skyddad natur, Naturvårdsverket

Inom ett vatten­skydds­område ska man begränsa ämnen och verksamhet som förorenar. Det kan till exempel vara användning av kemikalier och hantering av petroleum­produkter. Men också utsläpp av avlopps­vatten och täkt­verksamhet. När ett vatten­skydds­område har upp­rättats sätts skyltar upp längs med vägarna. De ger in­formation om vatten­skydds­området. Detta är viktigt för att göra de som är in­blandade vid exempelvis en trafik­olycka mer upp­märk­samma. Så det går snabbt att åtgärda om bensin eller olja läcker ut.

Vattenskyddsområden, Länsstyrelsen

Skyddsföreskrifter för del av Badelundaåsen och Västeråsfjärden (innehåller kartor)

Samråd vattenskyddsområde Vallrum Pdf, 125.8 kB.

Så här jobbar vi

  • Mälarenergi AB är huvudman för de allmänna vatten- och avlopps­an­läggningar som finns i kommunen. De an­svarar också för dricks­vattnet.
  • Miljö- och konsumentnämnden har till­syn över dricks­vatten­produktionen, samt ett antal större privata dricks­vatten­an­läggningar. De handlägger också ansökningar/anmälan utifrån vattenskyddsföreskrifterna.
  • Räddningstjänsten Mälardalen, RTMD ansvarar för sanering vid akuta utsläpp som riskerar att påverka vattenmiljön.
Kontakt

Relaterade dokument