God man, förvaltare, förmyndare

Här hittar du all information du behöver om god man.
Vår verksamhet finns i Västerås och Sala.

 

E-tjänst för redovisning

E-tjänsten för redovisning E-WÄrna GO har fått en ny adress. Ni hittar e-tjänsten på följande adress: https://ewarnagovasteras.ewarnago.se/

 

En man i blå skjorta berättar något för personen bakom datorn som antecknar. 

Som god man, förvaltare eller förmyndare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

En man och kvinna i glatt samtal med en kvinna i rullstol.

Här finns information både för dig som redan har en god man eller förvaltare och för dig som vill ansöka om att få hjälp

ÖFN rekryteringskampanj

Det är många i samhället som är i behov av hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndig­heter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller för­valt­are kan du spela en viktig roll i dessa män­niskors liv.

En kvinna läser för två barn.

Alla barn under 18 år behöver en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de själva blir myndiga.

För dig som har god man eller förvaltare

För dig som är god man eller förvaltare

Om du inte hittar den blankett du söker kan du maila oss så hjälper vi dig: overformyndaren@vasteras.se

 

Så här jobbar vi

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår också att utreda behov av god man och förvaltare. Nämnden kan i vissa fall utse gode män, bland annat för ensamkommande barn och bortavarande personer.

Överförmyndarnämnden kontrollerar förvaltningen

Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av rättsförlust.

Tillsynen innebär bland annat att nämnden granskar redovisning som ställföreträdarna lämnar in till nämnden. Vid granskningen kan nämnden hämta in upplysningar och underlag från ställföreträdaren som lämnat in redovisningen samt från andra myndigheter och banker. Nämnden prövar också om tillstånd ska lämnas till fastighetsförsäljningar, uttag från spärrade konton, arvsskiften samt vissa placeringar och andra åtgärder. Nämnden har möjlighet att meddela vissa skärpande föreskrifter, bland annat gällande förmyndares förvaltning av deras barns tillgångar.

Om överförmyndarnämnden genom tillsynen uppmärksammar att en ställföreträdare inte är lämplig för sitt uppdrag kan nämnden skilja ställföreträdaren från sitt uppdrag.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsyn över överförmyndarverksamheten i Västerås. Länsstyrelsen kan granska en överförmyndare utifrån de upplysningar som kommer från allmänheten till exempel genom en anmälan eller en tidningsartikel. Syftet med Länsstyrelsens tillsyn är att upptäcka, påtala och se till att överförmyndare åtgärdar de brister som finns i verksamheten för att undvika att de drabbar de enskilda personer, som samhället har åtagit sig att skydda. Om det visar sig att en överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnd eller en ersättare är olämplig för sitt uppdrag kan personen fråntas sitt uppdrag av tingsrätten efter anmälan av länsstyrelsen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Överförmyndarnämnden i Västerås stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi säkerställer att din personliga integritet skyddas och att behandlingen av personuppgifter följer General Data Protection Regulation (GDPR) samt andra tillämpliga lagar.

Insamling av personuppgifter:
Personuppgifter samlas in direkt från dig vid utredning av eller tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Uppgifter kan också samlas in från anhöriga eller från andra myndigheter och instanser såsom vårdinstitutioner och banker. Insamlingen sker för att vi ska kunna utföra våra lagstadgade uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt. Personuppgifterna registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem och förvaras i personakter.

Typer av behandlade personuppgifter:
Identifieringsinformation såsom förnamn, efternamn och fullständigt personnummer.

Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post.

Information om hälsotillstånd, ekonomiska förhållanden och familjesituation, där det är relevant för ärendet, och gäller endast ärenden för enskilda vuxna som har behov av hjälp av en förordnad ställföreträdare.

Uppgifter som är nödvändiga för rekrytering, lämplighetsprövning, utbildning och tillsyn av ställföreträdare såsom CV, utbildningsbakgrund, kontroll mot Kronofogdemyndighetens register och Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Syfte med behandlingen:
För att hantera ansökningar om ställföreträdarskap och utföra tillsyn över förordnade och legala ställföreträdare i ärende om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

För att rekrytera, utbilda och stödja ställföreträdare och genomföra lämplighetsprövningar.

För att upprätthålla en säker och korrekt handläggning och administration av enskilda huvudmäns personliga, ekonomiska och juridiska rättigheter.

Rättslig grund för behandlingen:
Behandling av personuppgifter baseras på myndighetsutövning eller rättsliga förpliktelser enligt främst föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen om ensamkommande barn och lag om framtidsfullmakter samt övrig relevant lagstiftning.

Lagring och gallring av personuppgifter:
Nämnden sparar inte personuppgifter längre än vad som är lagstadgat, nödvändigt för att handlägga ett ärende, eller för andra syften än de som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Gallring och radering utav personuppgifter sker i enlighet med gällande arkivlag - och gallringsregler.

För närmare information om enskilda handlingars gallrings- och bevarandestatus se överförmyndarnämndens vid var tid gällande informationshanteringsplan, som du kan ta del av på Västerås stads hemsida: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/forfattningssamling.html .Dina

Rättigheter:
Som registrerad har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning av dina uppgifter. För att utöva dina rättigheter kontakta oss via de nedan angivna kontaktuppgifterna.

Kontaktinformation:
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas eller för att utöva dina rättigheter, kontakta Överförmyndarnämnden i Västerås stad via e-post overformyndaren@vasteras.se eller telefon 021-39 27 25. Våra dataskyddsombud kan nås på dataskyddsombud@vasteras.se.

Klagomål:
Om du anser att din personuppgiftsbehandling vid överförmyndarnämnden inte följer GDPR, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Detta dokument är uppdaterat per den 18 april 2024 och kan komma att revideras för att reflektera ändringar i lagstiftning eller våra interna processer i Västerås stad.

Kontakta oss

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndaren@vasteras.se

Postadress:
Västerås stad
Överförmyndarenheten
721 87 Västerås

Telefon: 021-39 27 25. Generella frågor kan besvaras vardagar 8.00-16.30. För ärendespecifika frågor hänvisar vi till vår telefontid måndag-torsdag 10.00-11.00.

Besök: Stadshuset i Västerås. I stadshusentrén kan du lämna in handlingar till oss. Stadshusets reception har öppet klockan 8.00 – 16.30.

Möte med handläggare måste bokas i förväg genom att skicka e-post till overformyndaren@vasteras.se. Någon från enheten bemannar även stadshusentrén för drop-inbesök på onsdagar mellan klockan 10.00-12.00.