God man, förvaltare, förmyndare

Här hittar du all information du behöver om god man.
Vår verksamhet finns i Västerås och Sala.

 

En man i blå skjorta berättar något för personen bakom datorn som antecknar. 

Som god man, förvaltare eller förmyndare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

En man och kvinna i glatt samtal med en kvinna i rullstol.

Här finns information både för dig som redan har en god man eller förvaltare och för dig som vill ansöka om att få hjälp

ÖFN rekryteringskampanj

Det är många i samhället som är i behov av hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndig­heter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller för­valt­are kan du spela en viktig roll i dessa män­niskors liv.

En kvinna läser för två barn.

Alla barn under 18 år behöver en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de själva blir myndiga.

För dig som har god man eller förvaltare

För dig som är god man eller förvaltare

Om du inte hittar den blankett du söker kan du maila oss så hjälper vi dig: overformyndaren@vasteras.se

Så här jobbar vi

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår också att utreda behov av god man och förvaltare. Nämnden kan i vissa fall utse gode män, bland annat för ensamkommande barn och bortavarande personer.

Överförmyndarnämnden kontrollerar förvaltningen

Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av rättsförlust.

Tillsynen innebär bland annat att nämnden granskar redovisning som ställföreträdarna lämnar in till nämnden. Vid granskningen kan nämnden hämta in upplysningar och underlag från ställföreträdaren som lämnat in redovisningen samt från andra myndigheter och banker. Nämnden prövar också om tillstånd ska lämnas till fastighetsförsäljningar, uttag från spärrade konton, arvsskiften samt vissa placeringar och andra åtgärder. Nämnden har möjlighet att meddela vissa skärpande föreskrifter, bland annat gällande förmyndares förvaltning av deras barns tillgångar.

Om överförmyndarnämnden genom tillsynen uppmärksammar att en ställföreträdare inte är lämplig för sitt uppdrag kan nämnden skilja ställföreträdaren från sitt uppdrag.

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsyn över överförmyndarverksamheten i Västerås. Länsstyrelsen kan granska en överförmyndare utifrån de upplysningar som kommer från allmänheten till exempel genom en anmälan eller en tidningsartikel. Syftet med Länsstyrelsens tillsyn är att upptäcka, påtala och se till att överförmyndare åtgärdar de brister som finns i verksamheten för att undvika att de drabbar de enskilda personer, som samhället har åtagit sig att skydda. Om det visar sig att en överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnd eller en ersättare är olämplig för sitt uppdrag kan personen fråntas sitt uppdrag av tingsrätten efter anmälan av länsstyrelsen.

Kontakta oss

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndaren@vasteras.se

Postadress:
Västerås stad
Överförmyndarenheten
721 87 Västerås

Telefon: 021-39 27 25. Generella frågor kan besvaras vardagar 8.00-16.30. För ärendespecifika frågor hänvisar vi till vår telefontid måndag-torsdag 10.00-11.30.

Besök: Stadshuset i Västerås. I stadshusentrén kan du lämna in handlingar till oss. Stadshusets reception har öppet klockan 8.00 – 16.30.

Möte med handläggare måste bokas i förväg genom att skicka e-post till overformyndaren@vasteras.se. Någon från enheten bemannar även stadshusentrén för drop-inbesök på onsdagar mellan klockan 10.00-12.00.