Visa sökformulär

Västerås hamn

Västerås hamn - en del i en större plan

Hamnen i Västerås rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Genom att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, så att vi kan behålla och få nya företag att etablera sig här tryggar vi arbetsmarknaden och skapar nya möjligheter. De investeringar som görs nu kommer att komma både vår och framtida generationer till godo.

Hamnarna i Västerås och Köping öppnar porten till Skandinaviens ledande tillväxtregion.

Fraktfartyg åker i Västerås hamn

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur på Mälaren

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

I juni 2015 antog kommunstyrelsen i Västerås en utvecklingsplan av Västerås hamn. Västerås och Köping har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Västerås och Köping och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter är säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Västerås och Köping når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Fler och större fartyg med ökade mängder gods

Västerås stad har tecknat avtal med staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås hamn. För att göra det möjligt att ta emot större fartyg krävs en del förberedande arbete. Södertälje kanal och sluss byggs om och breddas. Farleden samt hamnbassängerna i Västerås och Köping ska muddras, kajerna ska förstärkas och få nya spåranslutningar. Allt arbete syftar till att i framtiden kunna ta emot fler och större fartyg och med det ökade mängder gods. 

Förberedande arbeten och investeringar en förutsättning

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringsarbetena i Mälaren är planerade att genomföras under hösten 2019. Första fasen av Hamnprojektet i Västerås och Köping, beräknas vara klart 2020. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Västerås och Köping.

För att hamnarna ska kunna få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns dock inte Hjulstabron med. Slutgiltigt besked väntas under våren 2019.

Här kan du läsa mer om utvecklingsplanen för Västerås hamnPDF

Prenumerera på nyheter om hamnutvecklingen i Västerås och Köping

Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi publicerar någonting nytt om hamnutvecklingen i Västerås och Köping. En del publiceras också på Mälarhamnars facebooksida.

Länk till det senaste nyhetsbrevet
Juni 2018länk till annan webbplats

Juni 2018, utskick 2länk till annan webbplats

Juli 2018länk till annan webbplats

#västeråshamn

Nytt i hamnprojektet

  • Oljesaneringen i hamnen snart klar

    Sedan i mars i år marksaneras ett större område vid Oljevägen i Västerås hamn. Tidigare användes marken av två oljebolag och marken har därför innehållit bland annat olja, diesel och eldningsolja. Saneringsarbetet har kunnat hålla den satta tidsplanen och går nu mot sitt slut.

  • Trafikstökigt på Sjöhagsvägen med start i augusti

    I början av augusti, med start under vecka 32 påbörjas två vägarbeten längst Sjöhagsvägen i Västerås. Båda dessa kommer att påverka trafik till och från Västerås hamn. Under byggnationen får trafiken turas om att köra i en fil på körbanan.

Så här gör du

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna. Du kan också kontakta oss direkt, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Logotype för EU-samarbete

Kontakta oss

Karin Widén

Samhällsbyggnadsstrateg

021-39 12 69

Isabell Lindgren Stoor

Projektchef hamnutveckling, Västerås hamn

0702-90 61 25

Thomas Marshall

Projektledare hamnutveckling

021-39 16 57

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Västerås fixar foder

    Västerås stad hjälper djuren i torkan! Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder.

Hitta hit

Hitta hit

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?