Resultat från enkät

Här kan du ta del av den senaste enkäten som Cykelpanelen besvarat. Ett stort tack till dig som medverkade, dina svar är värdefulla för oss! Fler cykelfrågor kommer att skickas ut till cykelpanelen under året.

Hej cykelpanel!

Nu har cykelpanelens första enkätundersökning för 2022 genomförts. Enkäten handlade om vilka mindre åtgärder vi kan göra i nutid i Mälarporten, eftersom området kommer att omvandlas i framtiden. Enkäten undersökte bland annat hur området upplevs av cyklister idag samt utvärderade vad cykelpanelen tyckte om förslagen på snabba åtgärder som vi kan göra redan nu, innan området omvandlas i stort. Vi fick många bra svar som kommer vara till stor nytta i den pågående planeringen av området.

Det framkom till exempel att många önskade tydlig separering mellan gång- och cykelbanor, något de ansåg var bristande i Mälarportsområdet idag. De menade att cyklisternas framfart inte ska behöva hindras av gående som hamnar i vägen, vilket kan undvikas genom en separering.

Enkäten tydliggjorde även vilka prioriteringar cykelpanelen tyckte var viktigast. Till exempel tyckte hela 47,9% att förslaget för en tydligare passage genom marinan kommer göra stor skillnad. "Bra förslag, det är trångt där och det hade förbättrats med tydliga linjer och bättre portar som går att cykla igenom".

Även förslaget för bättre belysning bakom silon var ett uppskattat. "För säkerheten är det mer lämpligt att cykla då", "Mycket bra, belysning stärker tryggheten".

Däremot visade enkäten att uppsättningen av varningsskyltar vid silokajen var det minst omtyckta förslaget, där bara 28,5% trodde att det skulle göra en stor skillnad. Många tyckte det var olämpligt att endast skylta vid silokajen på grund av riskerna i området, där både industriverksamhet, lastbilar, cyklister och fotgängare måste samsas om utrymmet. Istället önskades en omledning av GC-vägen utanför riskområdet. "Bättre skyltning är väl mer som plåster på såren. För att det ska göra verklig nytta så måste det ju byggas om så det blir säkert", "Det behövs riktiga cykelvägar avskilda från övrig trafik".

Vi tackar cykelpanelen för alla utförliga svar, vi kommer få stor användning av synpunkterna i det fortsatta arbetet med Mälarporten!

Läs mer om Mälarporten

Har du frågor om cykelplaneringen i Mälarportsområdet, mejla till malarporten@vasteras.se

Om projekt Mälarporten

Vill du också svara på våra enkäter? Gå med i cykelpanelen!

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås