Visa sökformulär

Behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter i kampanjen ReCO2 till jobbet.

Samtycke för behandling av personuppgifter

Västerås stad, tekniska nämnden, behöver behandla personuppgifter om dig för att du ska kunna delta i kampanjen ReCO2 till jobbet och behöver därför ditt samtycke till behandlingen.

Uppgifterna består av mobilnummer, ålder, kön, postnummer, arbetsplats och färdsätt och kommer att samlas in från Västerås stads webbplats för ReCO2 till jobbet. I kampanjen kommer du att bli kontaktad via sms genom tjänsten Pixie. När kampanjen är slut kommer du få en länk på sms till ett kort formulär via Västerås stad där du fyller i namn, ålder, arbetsplats, postnummer, kön, färdsätt under kampanjperioden samt mobilnummer.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Ditt mobilnummer kommer även att behandlas av tekniska nämndens personuppgiftsbiträde för att skicka ut sms med länk till den digitala enkäten. Kampanjen ReCO2 till jobbet pågår utan planerat avslut i dagsläget och dina personuppgifter kommer behandlas tillsvidare.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För ytterligare information och förtydligande om dina rättigheter, vänligen se Bilaga 1.
Kontaktuppgifter till tekniska nämnden tekniskanamnden@vasteras.se, Västerås stad, Stadshuset, 721 87 Västerås, kontaktcenter@vasteras.se, 021-39 00 00

Kontaktuppgift till dataskyddsombud: dataskyddsombud@vasteras.se

Genom att registrera mitt mobilnummer samtycker jag till att Västerås stad, tekniska nämnden behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

Bilaga 1

Så här hanterar Västerås stad dina personuppgifter:

Allmänna handlingar

Västerås stad kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. Västerås stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, bild, ljudinspelning, adress, hälsouppgifter m.m.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig

Det är tekniska nämnden org.nr 212 000-20 80, som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet.

Tekniska nämnden, Västerås stad, Stadshuset, 721 87 Västerås, kontaktcenter@vasteras.se, 021-39 00 00
Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@vasteras.se

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

I samtycket framgår vilka interna och externa mottagare som kommer ta emot och/eller behandla dina uppgifter.

Tredje land

I samtycket framgår om dina uppgifter kommer skickas till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES. Om ingenting framgår av samtycket kommer dina uppgifter endast behandlas inom EU/EES där Dataskyddsförordningen gäller.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av nämnden till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt eller till dess att samtycket är giltigt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående s.k. redovisningsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga nämnden eller Dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Dags att rösta på årets sommarbio

    Äntligen! Efter två somrar utan sommarbio är det snart dags att ta med filten eller stolen till Lögstrand och njuta av en bra film. Men först ska du rösta på vilken film du vill se.