Internationella projekt

Västerås stad deltar i ett flertal internationella projekt inom olika områden, av olika storlekar och karaktär som är delfinansierade med EU-medel och pengar från SIDA. Den externa finansieringen ger oss möjligheterna att utveckla våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling i vår kommun.

Pågående projekt

Just nu pågår många internationella projekt inom Västerås stad. Här är några exempel på pågående projekt. Flera ansökningar om start av nya internationella projekt är inskickade och där väntar vi på svar.

NonHazCity3

Projektets officiella och fullständiga namn är Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings. Det korta namnet är NonHazCity3. NonHazCity3 är en fortsättning på projekten NonHazCity1 och NonHazCity2 och är ett samarbete med Stockholm stad, Byggvarubedömningen, samt flera andra kommuner, universitet och organisationer runt Östersjön.

NonHazCity3 ska minska andelen skadliga ämnen i byggnader och byggmaterial samt på byggarbetsplatser, ämnen som i längden når den yttre vattenmiljön, inklusive Östersjön. Projektet kommer att testa åtta olika pilotlösningar och vänder sig till både kommuner, privata företagare och invånare.

Idag betraktas många aspekter av hållbara byggnader var för sig. Det behövs mer välgrundade beslut för att undvika farliga ämnen i byggnader och byggmaterial. Detta gör att materialen i sin tur ska kunna gå att återanvändas eller materialåtervinnas.

NonHazCity3 kommer att bidra till att skapa ett helhetsperspektiv där både kemikalieinnehåll, klimatpåverkan och cirkularitetsaspekter tas in. Målet är att byggmaterialen ska bli bättre för vår hälsa och miljön, samt utgöra ekonomiskt attraktiva lösningar.

Projektet NonHazCity logotyp

​LIFE IP Rich Waters

Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund för att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vattnen som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Rich Waters startade i januari 2017 och pågår till år 2024.

I Västerås är faunapassagerna i Svartån vid Turbinbron och Falkenbergska kvarnen, vattenpark i Johannisberg och arbetet med att minska giftiga båtbottenfärger i Mälaren exempel på insatser i projektet som Västerås stad gör tillsammans med Mälarenergi och länsstyrelsen Västmanland.

Life IP Rich Waters

SkultunaAndan

Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och aktiviteter för att öka ungas framtidstro. Genom att fler vuxna ser unga som en resurs och likvärdig del av samhället skapar vi framtidshopp. Ungdomarna får flera chanser till möten med vuxna som ser, lyssnar och stöttar. På så sätt får de unga bättre förutsättningar till en bra start i livet, samtidigt som engagemanget hos många vuxna ökar.

SkultunaAndan är ett samarbete mellan ortens ungdomar, civilsamhället (föreningslivet), det kommunala bostadsbolaget Mimer och Skultuna kommundelsnämnd.

Projektet är ett Leaderprojekt som finansieras av EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Leader Mälardalen

Avslutade projekt

Här är exempel på några Västerås stads avslutade internationella projekt.

Logotyp för projektet Multiply

Multiply – stadsdelar som bidrar till klimatomställningen

Sätra är en ny hållbar stadsdel som planeras i nordvästra Västerås. Där blir gröna mötesplatser, stadsodling och hållbarhet en del av de boendes vardag. Tack vare den visionen har projektet Sätra valts ut att delta i EU-projektet Multiply.

Multiply är ett nätverk för 42 kommuner i Sverige, Tyskland, Ungern, Polen, Italien och Österrike. Kommunerna ska ha arbetat med eller planera att arbeta integrerat med energieffektivitet, mobilitet och markanvändning för ökad klimatomställning i utvecklingen av sina stadsdelar eller mindre orter.

Sju svenska kommuner valdes ut bland ett trettiotal sökande. Från Sverige är det Umeå, Botkyrka och Örebro som är med som föregångare. Det innebär att de ska sprida sina erfarenheter till andra kommuner som deltar i nätverket och som vill lära sig mer. Västerås, Kalmar, Lomma och Borlänge är med som deltagare, kommuner som vill lära sig mer.

Nätverket ska öka kapaciteten hos kommunala politiker och tjänstemän att planera, finansiera, kommunicera och genomföra planering för energi, mobilitet och markanvändning. Flera städer kommer på så sätt få hjälp med att utveckla energiplaner för effektiv klimatomställning inom en stadsdel.

Omkostnaderna för resor och nätverksträffar betalas av projektet, kommunerna bidrar med tid, kunskap och intresse.

Sätra - en ny hållbar stadsdel i Västerås

Multiply - europeiskt nätverk för stadsdelar bidrar till klimatomställningen, Svenska miljöinstitutet

Waste not

Västerås stad har ett partnerskap med Gaborone City Council, Botswana. Tanken med partnerskapet är att ta hand om sopor på ett bättre sätt. Sedan 1 juli 2016 pågår projektet Waste not. Det ska öka den lokala demokratin genom att ge invånarna chansen att påverka sin närmiljö. I Gaborone ska för första gången ett bostadsområde få möjligheten att källsortera sitt hushållsavfall. Återvinningsstationer ska byggas i området. Vi bidrar med vår kunskap från Sverige. Genom projektet får vi ökad förståelse för hur vi kan hjälpa nysvenskar i Västerås att källsortera. Projektet är treårigt och drivs av VafabMiljö, Mimer och Västerås stad. Det finansieras av Internationellt centrum för lokal demokrati (Sida).

Cross Over

Västerås stad deltog i projektet Cross Over för att öka valdeltagandet till EU-parlamentet i maj 2019. Tillsammans med många andra projekt i EU bidrog det till ökat valdeltagande. Från Västerås stad deltog framförallt representanter från Skultunas kommundelsförvaltning samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Projektrapport för Cross over (på engelska, in English) Pdf, 528.2 kB.

Tre kvinnliga elever håller presentation framför en griffeltavla
Översikt av en konferenslokal där ett fyrtiotal personer tittar på en presentation
Presentation i ett mindre rum med färgglada väggar
Vy bakifrån över ett tjugotal personer som tittar på en presentation
Loggan för europeiska fonden 
Loggan för EU-projektet Cross Over för att stärka demokratin.

WHY – We Hear You

Projektet gick ut på att visa unga vilka möjligheter de har att utöva demokrati och påverka sin vardag. Det finansieras av Erasmus+ och är ett samarbete mellan Västerås stads gymnasie- och vuxenutbildning och städer i Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Italien och Grekland under 2017–2019.

Projektet #jagmed motverkade skolavhopp

Projektet #jagmed var ett region- och länsövergripande projekt för Östra Mellansverige i samverkan där målet framför allt var att motverka skolavhopp och hitta vägar tillbaka till studier eller annan sysselsättning. Region Östergötland var huvudprojektägare för #jagmed, som drevs 2015–2018. Projektet var delfinansierat av Europeiska Socialfonden och Länsstyrelsen. I Västmanlands eget delprojekt deltog samtliga kommuner.

Västerås förebyggande projekt hade som mål att öka antalet elever som når gymnasiebehörighet. Vi arbetade också tillsammans med Arboga, Hallstahammar, Sala och Surahammar för att förbättra det kommunala aktivitetsansvaret.

MISTEL – projektet som blev permanent verksamhet

I samverkan med VINNOVA har Västerås stad etablerat MISTEL, en testbädd för innovationer inom äldreomsorgen.

En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer. Projektet MISTEL startade i september 2013 och övergick i mars 2017 från projekt till att nu vara en verksamhet inom Västerås stads vård- och omsorgsförvaltning.

Mistelinnovation.se

Knuffa resan rätt

Mindre tallrikar minskar matsvinnet. Fler cykelställ ökar viljan att parkera cykeln rätt. Metoden att hjälpa människor att (o)medvetet göra hållbara val genom att ge goda förutsättningar kallas för nudging. Västerås stad samarbetade med Eskilstuna, Nyköping, Uppsala och Örebro med stöd från EU under 2017.

Icaros project

Icaros project var ett projekt där gymnasieelever byggde drönare. Arbetet gjorde eleverna engagerade, motiverade, de fick bättre studieresultat och lägre frånvaro. Projektet finansierades av Erasmus+ och det var elever på Wijkmanska gymnasiet i Västerås som samarbetade med skolor i Frankrike, Tyskland, Grekland och Spanien 2016-2018.

Icaros project

Prog math

Prog math var ett projekt där lärare i matematik utbytte erfarenheter med varandra. De fick tips om metoder och verktyg för att integrera programmering i matematiken. På så sätt ökade också elevernas engagemang och intresse för matematiklektionerna. Lärare i Västerås samarbetade under 2018 med lärare i Finland, Frankrike, Rumänien och Storbritannien och projektet finansierades av Erasmus+.

Bredbandsutveckling

Västerås stad arbetar intensivt med att utveckla bredbandet i hela Mälardalsregionen. Syftet är att utveckla en ny generation bredband som ska fungera som plattform för en bättre välfärd med stöd av digitala verktyg. Projekten Hållbar IT och Digital agenda i Mälardalen är två exempel på projekt där vi lägger grunden för kapacitet, nätverk och strategiska partnerskap. Vi samarbetar med aktörer som ligger längst fram när det gäller teknisk kunskap, idéer och talanger.

Robotikbaserad teknologi som stödjer självständigt boende för äldre

Vård- och omsorgsprojektet SILVER ska undersöka och upphandla utveckling av ny robotikbaserad teknologi för att stödja självständigt boende för äldre. Projektet är ett samarbete med innovationsmyndigheter i Sverige, Holland och Storbritannien. Arbetet med SILVER har också bidragit till flera nya samarbeten.

Vård- och omsorgsprojektet SILVER undersökte och upphandlade utveckling av ny robotbaserad teknologi för att stödja självständigt boende för äldre. Projektet var ett samarbete med innovationsmyndigheter i Sverige, Holland och Storbritannien. Arbetet med SILVER har också bidragit till flera nya samarbeten, bland annat MISTEL.

Utveckling av cykelturismen i Östersjöregionen

Baltic Sea Regional Cycling Tourism syftar till att utveckla cykelturismen i Östersjöregionen. Genom samarbete med partner i länderna kring Östersjön ska projektet ta fram verktyg och idéer för en hållbar trafiksituation i Baltikum och göra cykelturism till ett attraktivt alternativ.

Automation region

Projektet Automation region hade som syfte att utveckla ett företagskluster i världsklass inom området automation. Automation omfattar alla system för mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Klustret Automation region fick ytterligare bidrag för att under två år vidareutveckla arbetet inom kärnområdena industrirobotik, fältrobotik, internationalisering och innovationsstöd. Det nuvarande klustret omfattar Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala och Örebro län. 

Automation region

Robotdalen

Robotdalen är ett svenskt robotikinitiativ med Mälardalens högskola som projektägare. Projektet syftade till att utveckla ett kluster för att befästa regionen som världsledande inom tillverkning, forskning och utveckling av robotbaserad automation. Projektet omfattade aktörer i Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Robotdalen


NonHazCity 1 och 2– ett kemikaliesmart EU-projekt

Västerås stad har deltagit i ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Projektet NonHazCity har bland annat genomfört analyser av avloppsvatten samt informationskampanjer som syftade till att mängderna skadliga ämnen till havet ska minskas.

I projektets första steg, NonHazCity 1, deltog arton partners från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. Från Sverige deltog Västerås stad, Stockholm stad, som ledde Sveriges del i projektet första del, och Sveriges lantbruksuniversitet. Deltagarna består av reningsverk, miljöorganisationer, universitet, kommuner och andra myndigheter från dessa länder. NonHazCity1 startade i mars 2016 och avslutades 2019. NonHazCity 2 inleddes augusti 2019 och avslutades i juli 2021. Västerås stad var den enda kommun från Sverige som deltog.

NonHazCity 2 var en förlängning av NonHazCity1 med fortsatt fokus på informationsinsatser till allmänheten/verksamheter (om material i kontakt med livsmedel samt skadliga ämnen i hushållen), att kemikaliekrav ska ställas i relevanta upphandlingar samt plastbantning inom Västerås stad.

NonHazCity 1 hade en total budget för de 18 parterna på cirka 3,5 miljoner euro. Finansieringen kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektbudgeten för Västerås stad var för NonHazCity 1 cirka 200 000 euro (1,8 MSEK). NonHazCity 2 hade en total budget på ca 1 100 000 euro. Västerås stads budget var cirka 99 000 euro. 

Utgångspunkten för de deltagande länderna i NonHazCity 1 var att:

  • Ta fram kemikaliehandlingsplaner för exempelvis byggande, upphandling och kemikalieregister.
  • Få bättre kunskap om vilka källor till skadliga ämnen som är mest relevanta att åtgärda lokalt.
  • Stötta lokala verksamheter att bli mer kemikaliesmarta.
  • Genomföra informationskampanjer som ökar medvetenheten om miljögifter hos befolkningen.

En projektansökan för NonHazCity 3 förbereds under våren 2022.

NonHazCity

Giftfritt Västerås - facebook

Logotyper för de parter som samarbetar kring NonHazCity

​Till arbete eller studier (ESF SALT)

ESF SALT står för Europeiska socialfonden – Språk och Arbetslivsträning.

Projektet ska leda till att nyanlända personer som står långt ifrån arbetsmarknaden får stöd att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Deltagarna har ofta en sammansatt problematik bestående av till exempel språksvaghet, låg utbildningsnivå, låg arbetslivserfarenhet, psykisk eller fysisk ohälsa eller olika typer av funktionsnedsättningar. Fokusområden är språkträning, arbetsmarknadskunskap, digital kunskap, handlingsplan, hälsa och ekonomi.

Projekttiden är 1 juli 2020 - 31 december 2022. Projektet ska skapa hållbara arbetssätt och strukturer som kan användas även efter projekttiden.

Detta är ett samverkansprojekt mellan AME (Jobbcentrum) och Socialkontor ekonomi. Andra samarbetspartners är Vuxenutbildningscenter (VUC), AME:s interna arbetsplatser, stadens förvaltningar och privata arbetsgivare. Den totala budgeten är ungefär 12 500 000 kr, varav EU finansierar 47 % genom Europeiska socialfonden.

Projektet förväntas göra följande nytta:

  • Fler nyanlända ska vara bättre rustade för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.
  • Fler nyanlända ska kunna försörja sig genom arbete eller studier.
  • Minskade vårdkontakter och minskat behov av annat samhällsstöd.
  • Arbetsmarknaden får ökad kunskap och förståelse för målgruppen.
  • Deltagarnas familjer får ökad livskvalitet.

Kontakta oss

Charlotta Filling

Strateg

Internationellt arbete

Adress: Charlotta Filling, Stadshuset, rum A185, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 26 36

charlotta.filling@vasteras.se