Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndarnämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet.

Överförmyndarverksamhetens främsta uppgift är att utöva tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap. De ställföreträdarskap som står under förvaltningens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I många sammanhang är ställföreträdarskap en förutsättning för att samhälls- och rättslivet överhuvudtaget ska fungera.

Överförmyndarförvaltningen i Västerås