Logotyp
Visa sökformulär

Stadsbyggnadsförvaltningen

Sedan 2014 verkar före detta lant­mäteri­för­valt­ningen och stad­sbygg­nads­kontoret i en gemensam för­valtning.

Vår ambition är att planera och utveckla en attraktiv, levande, trygg och säker stad. Det vill vi göra i sam­arbete med västeråsarna. Det ska var en miljö som fungerar för olika människors behov och som under­lättar vardags­livet. Den ska även främja den sociala sam­varon och vara upp­levelse­rik. Rekreations­områden ska vara lätta att nå och det ska finnas gott om gröna oaser och spännande mötes­platser.

Planering och byggande

I planering och byggande efter­strävar vi en blandning av bostäder och verk­samheter. Vi vill också att olika boende- och upp­låtelse­former blandas. Vi vill ha in­rikt­ningen mot den håll­bara och miljö­vänliga staden vid planering och byggande. Det innebär att marken måste användas på ett mer effektivt sätt. Samt att husen byggs med sunda material och har energi­snåla tekniska lös­ningar.

Kartor och geo­grafisk in­formation

Behöver du eller din verk­samhet en karta? Eller kanske geo­grafiska data eller analysera geo­grafiska för­hållan­den? Då är chansen stor att stads­bygg­nads­för­valtning­en kan hjälpa till. Vi har kunnande och verktyg för att till­godo­se de mest skiftande behov. Steget från din idé om att hantera eller presentera verks­amheten via karta kan vara kortare än du först tror! Det är också vi som sätter nya namn på kvarter, gator och torg.

Fastighets­bild­ning

Är det dags att bygga hus på landet, sälja av en bit mark eller säkra rätten att ha väg på annans mark? Då behöver du sannolikt vända dig till lant­mäteri­myndig­heten, som är en del av för­valtningen. Vår roll är att bilda, för­ändra och registrera fastig­heter (mark och vatten). Vi kan även bilda gemen­sam­hets­anlägg­ningar med till­hörande sam­fällig­hets­föreningar. Det kan göras när det gäller an­läggningar som behövs för flera fastig­heter. Till exempel för vägar, vatten- och av­lopps­anläggningar. Vi har en egen modell­verkstad som även arbetar med upp­drag.

Bygg­nads­nämnden har det över­gripande ansvaret för vår verk­samhet.

Länk till byggnadsnämndens sida.

Kontakta oss

Lotta Lindstam

Direktör på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Tomas Persson

Biträdande stadsbyggnadsdirektör och chef för strategisk avdelning på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Madelene Carlson

Chef på administrativa avdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Vesna Kranjec

Bygglovchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Linda Thorell

Chef för avdelningen geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Helena Lindholm

Chef för avdelningen kommunala lantmäterimyndigheten på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Hans Larsson

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?