Visa sökformulär

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Kontoret stödjer kommunstyrelsen i deras uppdrag att leda och samordna hela den kommunala verksamheten, driva på och följa upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Vårt kontor består av fem enheter som ytterst leds av stadsdirektören. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Ekonomi och styrning

Enheten Ekonomi och styrning är Västerås stads övergripande ekonomifunktion. Vi ansvarar för att följa de kommunala bolagen ur ett ägarperspektiv. Vi har även ansvar för stadens finansiella frågor och ansvarar även för utveckling av upphandlingsfrågor. Enheten leds av Anette Ömossa.

Enheten för digitalisering

Enheten för digitalisering planerar, genomför, följer upp, analyserar och utvecklar digitaliseringsprocessen. Enheten leds av Jörgen Sandström.

Enheten för hållbar utveckling

Enheten för hållbar utveckling arbetar med att strategiskt leda och driva utvecklingen av Västerås på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Våra arbetsområden är samhällsbyggnad, miljö- och klimat, social hållbarhet samt näringsliv. Vi ansvarar även för att leda, samordna och tillsammans med berörda förvaltningar och bolag driva de fyra strategiska utvecklingsområdena: kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten, sammanhållen satsning på vår fysiska livsmiljö, höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås, kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan. Enheten leds av Karin Hjärpe.

Kansliet

Stadsledningskontorets kansli ansvarar för att ge professionell service och stöd till förtroendevalda och tjänstemän. Vi ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering och administration. Vårt ansvar är att se till att ärende- och dokumenthanteringen lever upp till de krav som lagstiftningen ställer och de krav som invånarna har på öppenhet, tillgänglighet och begriplighet. Enheten leds av Pia Svennerholm Moberg.

Styrning och utveckling stödprocesser

En viktig uppgift för enheten är att skapa förutsättningar för att hela staden arbetar strukturerat och effektivt. Konkret innebär det att vi ska planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla processerna inom HR, kommunikation, digitalisering och IT samt trygghet och säkerhet. Inom vår enhet finns också specialistkompetens inom internationella frågor och juridik. Ett arbetsområde är att bereda de ärenden som ligger inom enhetens ansvarsområde till kommunstyrelsen. Enheten leds av Mats Lindskog.

Kontakta oss

Helene Öhrling

Stadsdirektör

Telefon: 021-39 86 00

Karin Hjärpe

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 12 00

Jörgen Sandström

Digitaliseringsdirektör

Telefon: 021-39 17 40

Pia Svennerholm Moberg

Administrativ chef

Telefon: 021-39 31 31

Anette Ömossa

Ekonomidirektör Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 00 17

Mats Lindskog

Kommunikationsdirektör Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 25 66

Hjälpte informationen på denna sida dig?