Visa sökformulär

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Vi är Västerås stads fastighetsägare och ansvarar för stadens mark- och exploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Vårt ansvar är också skötsel av gator, parker, vägar och parkering samt kollektivtrafik.

"Det är fantastiskt att vara med och skapa staden jag lever i." Citatet kommer från en av våra medarbetare på teknik- och fastighetsförvaltningen. Det är en beskrivning som stämmer mycket väl med vad vår förvaltning arbetar med. Att vara med och bygga den stad som vi och våra barn lever och bor i är fantastiskt . Och just nu är Västerås en stad där det händer väldigt mycket.

Inom förvaltningen driver vi många spännande projekt från idé till färdig byggnad. Vi skapar förskolor och äldreboenden där våra föräldrar eller kanske vi själva kommer att bo. Vi bygger mer energieffektivt, utvecklar bra processer som ger god ekonomisk hållbarhet samt väljer material som är bättre för miljön. Inom förvaltningen arbetar vi ständigt med kompetensutveckling.

55 mil gator, 38 mil gång- och cykelväg samt 1200 hektar parkmark

Visste du att gatu- och trafikenheten planerar och sköter cirka 55 mil gator samt 38 mil gång- och cykelväg med tillhörande utrustning? Gatu- och trafikenheten arbetar dessutom med utveckling, planering, transportrådgivning, samt beställande av projektering, byggande, drift och underhåll.

Alla parker och naturområden ansvarar park- och naturenheten för. Det rör sig om cirka 1200 hektar parkmark. I ansvaret ingår planering och utveckling samt drift och underhåll. Enheten har också ansvar för anläggning och underhåll av stigar och vandringsleder samt ansvarar för stadens vattensamordning. Gestaltning och utsmyckning av stadens offentliga rum sköter park- och naturenheten.

Planering och beställning av allmän och särskild kollektivtrafik, trafikregleringar, lokala trafikföreskrifter, markupplåtelser
inklusive torghandel ligger inom transport- och myndighetsenhetens ansvar. Till exempel prövningar, dispenser och andra uppgifter som är kopplade till trafiklagstiftningen ligger hos transport- och myndighetsenhetens ansvar.

Det här är förvaltningens verksamhetsområden:

  • fastighetsförvaltning
  • gata och trafik
  • lokalförsörjning
  • mark och exploatering
  • park och natur
  • teknik och projekt
  • transport och myndighet
  • produktion (marknad, drift och underhåll, anläggning, tekniker inom trafik, markvärme och badvatten)
  • stödfunktioner (ekonomi, administration, HR, kommunikation och utveckling)

Vi har två nämnder som styr verksamheten; fastighetsnämnden och tekniska nämnden. 

Kontakta oss

Hans Näslund

Direktör Teknik- och fastighetsförvaltningen

Telefon: 021-39 00 00

Kundservice

Felanmälan för teknik- och fastighetsförvaltningens hyresgäster.
Öppettider måndag - fredag 07.00 - 16.00.

Akuta ärenden på övrig tid hanteras av vaktbolag. Hänvisning sker via teknik- och fastighetsförvaltningen.

Telefonnummer: 021 - 39 13 67

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?