Samhällsbyggnadsprocessen - utbildning för nya politiker i kommunfullmäktige

Många delar bidrar till en hållbar helhet. I den här videon beger sig direktörerna Hans, Christin, Carl och Marianne till Kopparlunden för att exemplifiera hur samhällsbyggnadsprocessen hänger ihop.

Syftet är att skapa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö, både för oss som lever idag
och för kommande generationer.

Marken är själva råvaran i processen där slutmålet utgörs av exempelvis nya bostäder, arbetsplatser, samhällsfastigheter (till exempel förskolor och skolor), mark för näringslivet, infrastruktur
och grönområden. Mål för dessa olika behov som ska tillgodoses i planeringen finns förutom i
översiktsplanen i de program som kommunfullmäktige beslutat, till exempel program för näringsliv,
bostadsförsörjning, social och ekologisk hållbarhet. För att tillgodose alla behov krävs avvägningar
och prioriteringar under processens gång för att få en hållbar samhällsutveckling.
Samhällsbyggnadsprocessen innehåller dialoger och samråd. Samverkan mellan olika parter inom
och utanför koncernen är en stor del av processen.
Framgångsfaktorer för att delarna i samhällsbyggnadsprocessen ska hänga ihop till en hållbar
helhet är att ha en tydlig gemensam mål- och behovsbild. Det skapar goda förutsättningar för
prioriteringar och beslut som behöver genomföras under arbetets gång. För en ändamålsenlig
process krävs en strategisk långsiktig planering samt utredningar och underlag under vägen för att
uppnå bästa möjliga hållbara stad över tid. Vi hämtar därför kontinuerligt kvalificerad kunskap hos
våra kompetenta medarbetare.

Några av planeringsunderlagen i processen
Just nu planeras för hur Västerås ska växa på ett hållbart sätt fram till 2050 med utblick mot 2070.
En ny översiktsplan är under framtagande och ska beslutas under den här mandatperioden.
Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska ge en tydlig
vägledning i stadens arbete. Om vi behöver titta lite mer noggrant på ett område, kan vi göra en
fördjupning av översiktsplanen.
En detaljplan talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Det
kan handla om ett kvarter eller några fastigheter. Detaljplaner är juridiskt bindande och består av
en plankarta och en planbeskrivning. En ny detaljplan görs för att pröva om ett område är lämpligt
för en viss användning. Det är plan- och bygglagen, PBL, som reglerar arbetet med detaljplaner.
Prioritering inom portföljen för stadens detaljplaner sker kontinuerligt.
Ibland krävs att vi gör lite djupare utredning innan vi kan gå vidare med en detaljplan. Då kan det
behövas ett planprogram eller en annan utredning.