Äldrenämnden

Vårt ansvar

Äldrenämndens uppgift är att på ett betryggande och långsiktigt sätt tillvarata västeråsarnas behov av äldreomsorg. Äldre personer ska få ett gott bemötande och det stöd de har behov av för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv.

Alla uppdrag ska drivas enligt de mål och inriktningar som i tillämpliga delar anges i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt nämndens mål och policys.

I nämndens uppgift ingår att tillhandahålla tjänster som bland annat bidrar till trygghet och gemenskap, oavsett om man bor kvar i sitt hem eller i en annan bostad än den egna.

Alla insatser utgår från den enskilda människans förutsättningar och behov. Varje ansökan om stöd i hemmet eller särskilt boende prövas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är framför allt dessa lagar som tillsammans med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar nämndens ansvar och verksamheter.

Verksamheterna drivs antingen av den kommunala utföraren Västerås stad Vård och omsorg, eller av entreprenörer som nämnden har avtal med. Nämndens mål och krav på kvalitet ligger till grund för all verksamhet. Äldrenämnden följer upp och utvärderar verksamheterna fortlöpande, och ska i dialog med brukarna ständigt utveckla verksamheterna. Kännetecknet ska vara god kvalitet och resurshållning.

Nämndens ledamöter

Amanda Grönlund (KD)

Ordförande äldrenämnden

Telefonnummer: 021-39 13 99

amanda.gronlund@vasteras.se

Denise Norström (S)

1:e vice ordförande äldrenämnden

denise.norstrom@vasteras.se

Anna Nordin (M)

2:e vice ordförande äldrenämnden

Telefonnummer: 076-495 04 21

anna2.nordin@vasteras.se

Lena Burström (S)

Indi Persson (C)

Maria Nordin (V)

Avni Dervishi (M)

Jacob Axelson (L)

Caroline Frisk (SD)

Ersättare

Eva Fredell (S)

Harry Brännström (S)

Anna Fröding (V)

Birgitta Olsson (C)

Albin Mannerfeldt (KD)

Maria Eckerrot (M)

Jan-Erik Jansson (M)

Eric Ternström (M)

Sonja Pettersson (SD)