Visa sökformulär

Revisorer

Vad gör revisorerna?

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kollar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer.
En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti, däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer.

Västerås stads revisorer biträds av EY (Ernst & Young).

På SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida finns mer information om revisionen och dess uppdrag.länk till annan webbplats

Gruppbild på personerna som är med i revisonsgruppen.

Revisionens sammansättning

Revisorer mandatperioden 2019 -2022  

 • Asta Matikainen-Lecklin (M), ordförande
 • Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande
 • Elisabeth Löf (S), 2:e vice ordförande
 • Jörgen Eklund (S)
 • Hannah Widmark (S)
 • Fredrik Domert (L)
 • Barbara Conte (MP)
 • Ulf Nygren (M)
 • Tanja Linderborg (V)
 • Börje Hultin (KD)
 • Stefan Handing (SD)

Revisionssekreterare

 • Annette Björnson

Kontakta Kommunrevisionen

Mejla till kommunrevisionen[at]vasteras.se.

​Sammanträdesdatum 2019

Tredje tisdagen i månaden, klockan 13.30-16.30.
Plats: Revisionens kansli, Stadshustornet våning 12.
Från och med maj, Sammanträdesrummet Kopplingen

 • 14-15 januari
 • 26 februari
 • 22 mars (2018 års revisorer behandlar bokslut)
 • 26 mars   
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni - annan plats Växhuset
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober -prel.
 • 19 november
 • 17 december

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan för 2019PDF

Revisonens årsredovisning

Revisionens årsredovisning för 2017PDF

Nämndledamöters ansvar

Om ansvar - från seminarium i Kommunfullmäktige februari 2019PDF

 

Revisionens fördjupade granskningar

Varje år genomför revisionen cirka tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport.

Senaste nytt är en sammanfattning av revisionsrapporten. Vill du läsa Senaste nytt klicka på numret nedan  
Vill du läsa hela rapporten, klicka på länken för rapport nummer.

Revisionsrapporter 2019


 • Granskning av stadens digitaliseringsarbete
 • Granskning av stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Förstudie av stadens arbete med strategisk kompetensförsörjning
 • Granskning av de kommunala bolagens hållbarhetsarbete
 • Granskning av stadens hantering av och nyttjande av statsbidrag


Senaste nytt

74PDF

73PDF

Ingen senaste nytt

Pågår

Startar i augusti


Rapport nummer

2019:1PDF

2019:2PDF

Föranledde inte någon fördjupad granskningFördjupade granskningar från 2018
Revisionsrapporter 2018

Varje år genomför revisionen cirka tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport.


 • Granskning av övergång från förskola till grundskola samt från årskurs 6 till 7 i grundskolan
 • Granskning av ändamålsenliga pedagogiska förskola och skola
 • Granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen
 • Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden
 • Granskning av individ- och familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till barn och unga
 •  Uppföljande granskning av valnämnden
 • Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ och familjenämnden
 • Granskning av strategiskt arbete med arbetsmarknadsåtgärder (bordlagd till hösten 2019)
 • Granskning rörande det strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar.

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2018 

Granskning av stadens årsredovisning 2018

Senaste nytt

63PDF

64PDF

65PDF

68PDF

69PDF

67PDF

70PDF


71PDF

 66PDF

72PDF

Fördjupade granskningar från 2017 - 2016

Varje år genomför revisionen cirka tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport.
Senaste nytt är en sammanfattning av revisionsrapporten. Vill du läsa Senaste nytt klicka på numret nedan  
Vill du läsa hela rapporten, klicka på länken för rapport nummer.

2017 Granskning av

 • Granskning av korruption 
 • Granskning av målstyrning
 • Granskning av omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska gymnasieskolan 
 • Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola
 • Granskning av investeringsprocessen
 • Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation
 • Granskning av styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan
 • Granskning av nämnders och styrelsers protokoll
 • Granskning av hemsjukvården

Granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2017

Granskning av årsbokslutet 2017

2016 Granskning av

 • Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans
 • Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans
 • Arbetet för likabehandling i grundskolan
 • Arbete för att minska sjukfrånvaron
 • Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning
 • Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster
 • Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande
 • Äldreboende

Senaste nytt

47PDF
46PDF
45PDF
48PDF
51PDF
49PDF

50PDF

51PDF

52PDF

Tidigare granskningar

Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts tidigare år, kontakta revisionssekreteare på kommunrevisionen(at)vasteras.se.

Revisionsrapporter 2015

 • Granskning av underhåll vid gatu- och trafikenheten
 • Granskning av mottagande av ensamkommande flyktingbarn
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS
 • Granskning av socialsekreterarna med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning
 • Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS 
 • Granskning av finanshantering
 • Granskning av upphandling
 • Granskning av intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänsten
 • Förstudie av Björnön

Lekmannarevisionens rapport  
Granskning av Block 6 med anledning av problemen med luktstörning

Revisionsrapporter 2014

 • Granskning av följsamhet av domstolsbeslut i högre instans
 • Granskning av verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 • Granskning av stadens arbetsmarknadsinsatser
 • Granskning av flyktingmottagande och integration
 • Granskning av kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen
 • Granskning av stadens ledarskap
 • Granskning av Västerås stads uppföljning av Rocklundaavtalet
 • Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Granskning av bisysslor via registeranalys
 • Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer
 • Granskning av IT-säkerhet inom sociala nämndernas förvaltning
 • Granskning av stödet till spelberoende

Revisionsrapporter 2013

 • Granskning av enheternas målstyrning inom proAros
 • Granskning av momsredovisning
 • Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet
 • Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade
 • Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter
 • Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan
 • Granskning av toaletter i stadens fastigheter
 • Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter
 • Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv
 • Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Möjlighet till ö-trafik i sommar

  Det kan komma att bli båttrafik till de yttre öarna i Västeråsfjärden i sommar. Det står klart sedan tekniska nämnden fattat ett inriktningsbeslut om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska förbereda och genomföra upphandling av trafiken.

 • Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

  I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2019 

  Idag har Pedagogiska priset 2019 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?