Visa sökformulär

Västerås stads revisorer

Vad gör revisorerna?

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kollar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer.
En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti. Däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer.

Västerås stads revisorer biträds av EY (Ernst & Young).

På SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida finns mer information om revisionen och dess uppdrag.länk till annan webbplats

Fotografi av Västerås stads revisorer 2015, maj

Revisionens sammansättning

Revisorer 2018 (innehar uppdrag till och med att räkenskapsåret 2018 är slutfört):

 • Ulf Höglund (M), ordförande
 • Elisabeth Löf (S), 1:e vice ordförande
 • Åke Johansson (C), 2:e vice ordförande
 • Peter Westersund (S)
 • Jörgen Eklund (S)
 • Barbara Conte (MP)
 • Börje Hultin (KD)
 • Ulf Nygren (M)
 • Joa Silver (L)
 • Tanja Linderborg (V)
 • Vakant (SD)

Revisionssekreterare

 • Annette Björnson

Kontakta Kommunrevisionen

Mejla till kommunrevisionen[at]vasteras.se.

​Sammanträdesdatum 2018

Tredje tisdagen i månaden, klockan 13.30-16.00.
Plats: Revisionens kansli, stadshustornet våning 12.

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 3 april, EY:s kontor
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 31 oktober, kl 16.30
 • 20 november
 • 18 december

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan för 2018PDF

Revisonens årsredovisning

Revisionens årsredovisning för 2017PDF

Revisionens granskningar

Varje år genomför revisionen cirka tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport.

Revisionsrapporter 2018


 • Granskning av övergång från förskola till grundskola samt från årskurs 6 till 7 i grundskolan
 • Granskning av ändamålsenliga pedagogiska förskola och skola
 • Granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen

Senaste nytt

63PDF

64PDF

65PDF

Rapport nummer

2018:1PDF

2018:2PDF

2018:3PDF

Fördjupade granskningar från 2017 -2015

Senaste nytt är en sammanfattning av revisionsrapporten. Vill du läsa Senaste nytt klicka på numret nedan  
Vill du läsa hela rapporten, klicka på länken för rapport nummer.

2017 Granskning av

 • Granskning av korruption 
 • Granskning av målstyrning
 • Granskning av omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska gymnasieskolan 
 • Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola
 • Granskning av investeringsprocessen
 • Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation
 • Granskning av styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan
 • Granskning av nämnders och styrelsers protokoll
 • Granskning av hemsjukvården

Granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2017

Granskning av årsbokslutet 2017

2016 Granskning av

 • Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans.
 • Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans.
 • Arbetet för likabehandling i grundskolan.
 • Arbete för att minska sjukfrånvaron.
 • Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning.
 • Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster.
 • Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande.
 • Äldreboende

2015 Granskning av

 • Underhåll vid gatu- och trafikenheten.
 • Mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
 • Intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS.
 • Socialsekreterarna med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning.
 • Intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS. 
 • Finanshantering.
 • Upphandling.
 • Intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänsten.
 • Förstudie av Björnön.

Lekmannarevisionens rapport  
Granskning av Block 6 med anledning av problemen med luktstörning.

Senaste nytt

47PDF
46PDF
45PDF
48PDF
51PDF
49PDF

50PDF

51PDF


52PDF

Senaste nytt

38PDF3
40PDF
41PDF
39PDF 

41PDF
42PDF
43PDF 
44PDF 
finns ej

Tidigare granskningar

Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts tidigare år, kontakta revisionssekreteare på kommunrevisionen(at)vasteras.se.

Revisionsrapporter 2014 - Fördjupade granskningar

 • Granskning av följsamhet av domstolsbeslut i högre instans
 • Granskning av verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
 • Granskning av stadens arbetsmarknadsinsatser
 • Granskning av flyktingmottagande och integration
 • Granskning av kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen
 • Granskning av stadens ledarskap
 • Granskning av Västerås stads uppföljning av Rocklundaavtalet
 • Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 • Granskning av bisysslor via registeranalys
 • Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer
 • Granskning av IT-säkerhet inom sociala nämndernas förvaltning
 • Granskning av stödet till spelberoende

Revisionsrapporter 2013 - Fördjupade granskningar

 • Granskning av enheternas målstyrning inom proAros
 • Granskning av momsredovisning
 • Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet
 • Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade
 • Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter
 • Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan
 • Granskning av toaletter i stadens fastigheter
 • Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter
 • Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv
 • Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Måndag den 3 december testas VMA-signalen

  På måndag den 3 december klockan 15.00 testas signalen för viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Det är bara ett test och du behöver inte göra någonting.

 • Västerås deltar i nationell jämställdhetssatsning

  Västerås är en av tolv kommuner i landet som under 2019 deltar i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) projekt Modellkommuner. Målet är att utveckla och sprida kunskap om jämställdhetsarbete i kommuner och regioner.

 • Mark- och exploateringsdagar för stadsbyggare

  Den 6-7 november är Västerås stad värdkommun för MEX-dagarna, mark- och exploateringsdagarna. Det är Föreningen Sveriges Stadsbyggare som arrangerar olika föreläsningar om stadsbygge och stadsplanering.

Hjälpte informationen på denna sida dig?