Logotyp
Visa sökformulär

Västerås stad revisorer

Vad gör revisorerna?

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kollar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer.
En kommunrevisor är precis som andra politiker valda. De blir nominerade av sitt politiska parti. Däremot är de politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer.

Västerås stads revisorer biträds av EY (Ernst & Young).

Fotografi av Västerås stads revisorer 2015, maj

Revisionens sammansättning

 Revisorer 2018:

 • Ulf Höglund (M) ordförande
 • Elisabeth Löf (S) 1:e vice ordförande
 • Åke Johansson (C) 2:e vice ordförande
 • Peter Westersund (S)
 • Jörgen Eklund (S)
 • Barbara Conte (MP)
 • Börje Hultin (KD)
 • Ulf Nygren (M)
 • Joa Silver (L)
 • Tanja Linderborg (V)
 • Kenneth Nilsson (SD)

Revisionssekreterare

 • Annette Björnson

Kontakta Kommunrevisionen

Mejla till kommunrevisionen[at]vasteras.se.

​Sammanträdesdatum 2018

Sammanträdesdagar: Tredje tisdag i månaden kl 13.30-16.00.
Plats: Revisionens kansli, stadshustornet våning 12.

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 3 april
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 29 oktober
 • 20 november
 • 18 december (planeringsdag inför 2019)

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera. 

Revisionsplan för 2017PDF

Revisonens årsredovisning

Revisionens årsredovisning för år 2016 hittar du här.PDF

Revisionens årsredovisning för år 2015 hittar du här.PDF

Revisionens årsredovisning för år 2014 hittar du här.PDF

Revisionens granskningar

Varje år genomför revisionen cirka tio till tolv fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport.

Revisionsrapporter 2017

2017 Granskniskning av

 • Granskning av korruption 
 • Granskning av målstyrning
 • Granskning av omstruktureringoch utflyttning av gymnasietfrån Wenströmska gymnasieskolan 
 • Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola
 • Granskning av investeringsprocessen
 • Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation (pågår)
 • Granskning av styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan

Granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2017

Senaste nytt

56PDF
54PDF
55PDF

53PDF


60PDF

59PDF

58PDF

57PDF

Fördjupade granskningar från 2016 -2014

Senaste nytt är en sammanfattning av revisionsrapporten: Vill du läsa Senaste nytt klicka på numret nedan  
Vill du läsa hela rapporten, klicka på länken för rapport nummer.

   2016 Granskning av

 • Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans.
 • Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans.
 • Arbetet för likabehandling i grundskolan.
 • Arbete för att minska sjukfrånvaron.
 • Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning.
 • Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster.
 • Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande.
 • Äldreboende

  2015 Granskning av

 • Underhåll vid gatu- och trafikenheten.
 • Mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
 • Intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS.
 • Socialsekreterarna med avseende på organisation, dimensionering och personalomsättning.
 • Intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS. 
 • Finanshantering.
 • Upphandling.
 • Intern kontroll av rapporterad tid i hemtjänsten.
 • Förstudie av Björnön.

Lekmannarevisionens rapport  
Granskning av Block 6 med anledning av problemen med luktstörning.

    2014 Granskning av

 • Följsamhet av domstolsbeslut i högre instans.
 • Verkställighet och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut.
 • Stadens arbetsmarknadsinsatser.
 • Flyktingmottagande och integration.
 • Kvaliteten inom särskilda boende i äldreomsorgen.
 • Stadens ledarskap.
 • Västerås stads uppföljning av Rocklundaavtalet.
 • Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
 • Bisysslor via registeranalys.
 • Stadens arbete med våld i nära relationer.
 • IT-säkerhet inom sociala nämndernas förvaltning.
 • Stödet till spelberoende.

Rapport

2014:1
2014:2
2014:3
2014:4
2014:5
2014:6
2014:7
2014:8
2014:9
2014:10
2014:11 
2014

Tidigare granskningar

Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts tidigare år, kontakta revisionssekreteare på kommunrevisionen(at)vasteras.se.

Revisionsrapporter 2013 - Fördjupade granskningar

 • Granskning av enheternas målstyrning inom proAros.
 • Granskning av momsredovisning.
 • Granskning av daglig verksamhet och dagverksamhet.
 • Granskning av efterlevnad av kraven på tillgänglighet för funktionshindrade.
 • Granskning av rutiner för internfakturering och kostnadsfördelning mellan enheter.
 • Granskning av kvalitetskrav och ersättningsmodellen inom förskolan.
 • Granskning av toaletter i stadens fastigheter.
 • Granskning av hyressättning av stadens ägda fastigheter.
 • Granskning av stadens upphandling i ett koncernperspektiv.
 • Granskning av efterlevnaden av stadens lokala ordningsföreskrifter.

Det här händer i Västerås

 • Näringslivsträff om Kvicksund

  Den 6 mars anordnar Västerås stad och Eskilstuna kommun en träff med näringslivet i Kvicksund. Den riktar sig till dig som företagare på orten. Välkommen med dina tankar och hur Kvicksund kan utveckla...

Nytt i Västerås

 • Gångstråk vid Stadsträdgården

  Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

 • Northvolts vd: "Västerås är starkt kompetensmässigt" 

  Northvolt plockade för en tid sen ut 8 svenska kommuner och 2 finska som man kunde tänka sig att placera sin batterifabrik i. Därefter valde företaget ut två kommuner – Västerås och Skellefteå, som nu tampas om att få batterifabriken. Nu närmar det sig ett beslut. På torsdagen besökte Northvolts vd ...

Hjälpte informationen på denna sida dig?