Visa sökformulär

Projekt och utvecklingsarbete

Västerås stad driver flera pedagogiska utvecklingsprojekt, både baserat på egna initiativ och som deltagare i nationella satsningar. Här är några exempel på projekt som är aktuella just nu.

Matematiksatsning i tre delar

De tre matematiksatsningarna syftar till att initiera, implementera och institutionalisera framgångsrik matematikundervisning och stödja en kvalitativ verksamhetsutveckling utifrån forskning och evidens. Mottot är att hålla i och hålla ut i dessa satsningar för att säkra ett kollegialt lärande, de utvecklade rutinerna och de framtagna verktygen blir en naturlig del i verksamheten framöver.

 • Räkna med Västerås är ett gemensamt utvecklings- och forskningsprojekt mellan Västerås stad och Mälardalens högskola. Syftet är att utveckla matematikundervisningen i de kommunala grundskolorna med fokus på elevernas matematiska förmågor. Genom stöd från forskare och kollegialt lärande får lärarna möjlighet att utveckla sin undervisning. De får stödjande verktyg som årsplaner, analys av läromedel, formativ undervisning och matematik genom problemlösning, problem som passar alla elever. Projektet ger rektorer och ämnesföreträdare stöd i det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla rutiner, kompetenser och praktiknära verktyg med fokus på resultatsammanställningar, analyser, faktorer och förslag på åtgärder samt aktivitetsplaner. Till hjälp finns bland annat stöttande frågor och matriser.
 • Matematiklyftet är en satsning som huvudmannen driver på uppdrag av Skolverket. Syftet är att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Det är en didaktiskt fortbildning för alla lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen ges lokalt på skolor, är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande med handledarstöd. Modellen innefattar även utbildning av matematikhandledare och rektorer. Den har starkt stöd i forskning om skolutveckling och fortbildning.
 • Västerås stad deltar sedan 2013 i Sveriges Kommuner och Landstings nationella matematiksatsning PISA 2015. Styrning och ledning är centralt för att skapa förutsättningar för förbättring. Fyra nivåer involveras: politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Fokus är på gemensam ledning och syn samt gemensamma rutiner. Syftet är att väsentligt förbättra elevernas kunskaper i matematik. Målet är att höja Sveriges placering i PISA-undersökningen 2015, samt att utveckla undervisningen genom att kommunen beslutar och genomför åtaganden utifrån satsningens teman: lärares kompetens och lärarsamverkan, gemensamma rutiner för uppföljning och återkoppling, gemensamma rutiner för elever i behov av stöd samt höga förväntningar på elever, lärare och alla i organisationen.

Förstelärare

Västerås stads kommunala skolor arbetar för en ökad måluppfyllelse, stärkt likvärdighet och höjd kvalitet i undervisningen, och arbetar i riktning mot en kultur som är organiserad för lärande. Reformen förstelärare syftar till att förbättra elevernas måluppfyllelse, göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för eleverna. Förstelärarnas uppdrag utgår från insatser kring:

 • Systematiska kvalitetsarbetet
 • Utveckla undervisningen
 • Samverkan med kollegor

I nätverk och kollegiala lärandemöten synliggörs och utvecklas lärande och undervisningen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. I dagsläget arbetar 176 förstelärare inom grundskolan och gymnasieskolan. I samarbete med rektor arbetar försteläraren med de utvecklingsområden som prioriteras på enheten, där grunden ska vara det elevnära pedagogiska arbetet.

Lärande med stöd av IKT – informations- och kommunikationsteknik

Västerås ligger långt fram när det gäller informations- och kommunikationsteknik. Användandet av IT i den pedagogisk verksamheten har ökat de senaste åren och skapar förutsättningar att förbättra kunskapsresultaten. Användningen av modern teknik blir alltmer självklar för skolledare, lärare och elever i planering, genomförande och uppföljning av lärandet. Med stöd av modern teknik kan större delaktighet, effektivare kommunikation och förbättrat lärande uppnås.

 • En gemensam målbild är framtagen för barn- och utbildningsförvaltningen som beskriver ett framtida önskat läge för digitaliseringen. Utifrån verksamhetens behov har därefter en digitaliseringsplan tagits fram. Den består av fem prioriterade insatsområden som ska stärka förvaltningens förutsättningar att arbeta med digitaliseringen.
 • Ett gemensamt arbetssätt för behovsdriven verksamhetsutveckling har skapats för förvaltningsövergripande löpande utvecklingsinsatser för den kommunala verksamheten.

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Irsta - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta var du, ung som gammal, och som bor och verkar i Irsta tycker om din ort. Det vill vi veta! Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?