Projekt och utvecklingsarbete

Västerås stad driver flera pedagogiska utvecklingsprojekt, både baserat på egna initiativ och som deltagare i nationella satsningar. Här är några exempel på projekt som är aktuella just nu.

Matematiksatsningar

Styrning och ledning- Tänka, resonera och räkna (TRR)

Några av Västerås kommunala grundskolor har deltagit i Sveriges kommuner och regioners (SKR) satsning Styrning och ledning matematik. Målet var att utveckla både lärarnas egna matematikkunskaper och undervisningen för elever i årskurs F-3. I satsningen ingick stöd från SKR och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Stödet från SKR pågick till och med hösten 2021.

Satsningen handlade bland annat om att arbeta med en sammanhållen styrkedja för att utveckla klassrumsundervisningen, från politiker till lärare, som fokuserar på:

 • gemensam ledning
 • gemensamma rutiner
 • gemensamma värderingar

Under hösten 2020 började lärare och handledare i sex kommunala grundskolor använda en undervisningsmodell för taluppfattning som Nationellt centrum för matematikutbildning tagit fram.

Västerås kommun deltog i SKR:s satsning tillsammans med tre nätverkskommuner; Håbo, Kumla och Lysekil kommun. Utöver dessa nätverkskommuner deltog ytterligare tolv kommuner i satsningen.

Fortsatt arbete med undervisningsmodellen

Från och med 2022 har förskoleklasserna på skolorna fortsätt att själva använda de forskningsbaserade undervisningsmaterialet, Tänka, resonera och räkna (TRR), som tagits fram under satsningen. Nationellt centrum för matematikutbildning fortsätter att stötta de handledare som leder det kollegiala lärandet på de skolor som använder materialet.

Det finns möjlighet för fler kommunala skolor att utveckla sin matematikundervisning med hjälp av handledare och det forskningsbaserade undervisningsmaterialet.

En kommungrupp följer upp hur det går med satsningen på skolorna.

Storskalig skolutveckling inom ämnet matematik

Västerås stad och Mälardalens universitet bedriver sedan 2021 ett gemensamt projekt för storskalig skolutveckling i Västerås stad som syftar till att öka elevernas matematikkunskaper i Västerås.

Mälardalens universitet utvecklar och testar ett forskningsbaserat stöd för undervisning och kollegialt lärande, som ska ge lärare större förutsättningar att bedriva framgångsrik undervisning. Västerås stad har startat en pilotgrupp för lärare i årskurs 4 och 5 som har börja testa detta stöd i sina verksamheter. De skolor som deltar i pilotprojektet under läsåret 2023-2024 är:

 • Apalbyskolan
 • Blåsboskolan
 • Herrgärdsskolan
 • Håkantorpsskolan
 • Hällbyskolan
 • Mälarparksskolan
 • Pettersbergsskolan
 • Skallbergsskolan
 • S:ta Gertruds skola
 • Vallbyskolan
 • Vetterstorpsskolan

Målet är att tillgången till forskningsbaserade resurser för undervisning och kollegialt lärande, som är utvecklade och testade i samarbete med undervisande lärare, ska bidra till att höja resultaten i matematikämnet i Västerås kommunala skolor.

Kontakt

Kontakta oss

Bodil Lövgren

Skolutvecklare på enheten för forskning och skolutveckling

Telefon: 021-39 34 16

bodil.lovgren@vasteras.se