Miljö och klimat

Västerås stad har en viktig roll i klimatarbetet genom vårt ansvar för till exempel energiplanering, samhällsplanering, tekniska anläggningar, trafiklösningar, matservering i olika verksamheter och dessutom i vår roll som till exempel inköpare, arbetsgivare och energianvändare. Staden har även ett viktigt ansvar att påverka utvecklingen i samhället. Ansvaret ska finnas i alla typer av verksamheter och klimatfrågan behöver hanteras på ett långsiktigt och strategiskt genomtänkt sätt.

Klimatarbetet i Västerås stad

Klimatet är en viktig fråga för hela världen, för Sverige och för Västerås. Inom Västerås stad pågår arbete med klimat och ekologisk hållbarhet runt om i hela organisationen. Arbetet kan delas i två delar:

 1. Genomföra olika typer av åtgärder som minskar utsläppen
 2. Identifiera och genomföra anpassningar till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förändra i framtiden.

Begränsa koldioxidutsläppen

I april 2022 släppte FNs klimatpanel IPCC en ny rapport om hur världen kan bromsa klimatutsläppen. Rapporten visar att utsläppen fortsätter att öka globalt och att gapet för att ligga i linje med 1,5 gradersmålet växer.

IPCCs rapport, Climate change 2022: Mitigation of climate change

Att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grad ställer krav på långsiktiga förändringar. Insatser på lokal nivå är avgörande för möjligheterna att uppfylla nationella och internationella målsättningar.

Koldioxidbudget

Västerås stad har med hjälp av Klimatsekretariatet tagit fram en koldioxidbudget. Budgeten visar den mängd koldioxid det som mest kan släppas ut för att vi ska kunna uppfylla vår del i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C och som mest 2°C.

Västerås koldioxidbudget

Övergripande mål för stadens klimatarbete

I Klimatprogrammet samlar vi stadens klimatarbete när det gäller att begränsa utsläpp av växthusgaser. Nedan finns ett utdrag ur programmet som visar våra målsättningar, på kort och lång sikt. Du kan läsa mer om Västerås stads övergripande arbete för att begränsa utsläppen av växthusgaser i Klimatprogrammet med tillhörande handlingsplan.

Klimatprogram 2017-2020 med handlingsplan

Västeråsarnas utsläpp av växthusgaser

MÅL 2020: Utsläppen av växthusgaser i Västerås ska år 2020 ha minskat med mer än 60 procent per invånare jämfört med 1990. Produktionen av el och fjärrvärme ska till 2020 ställas om till 100 procent förnybara och återvunna bränslen för hög resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

MÅL 2030: År 2030 ska de samlade utsläppen av växthusgaser i Västerås ha minskat med 80 procent per invånare jämfört med 1990. Det innebär att de samlade utsläppen av växthusgaser från produktion av el och fjärrvärme ska vara noll. Utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken måste vara 80 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.

MÅL 2040: År 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser per invånare i Västerås vara nära noll.

Västerås stads och de kommunala bolagens utsläpp av växthusgaser:

MÅL 2020: Utsläppen av växthusgaser orsakade av Västerås stad ska år 2020 ha minskat med mer än 60 procent jämfört med 2009.

MÅL 2030: År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från kommunkoncernen ha minskat med 80 procent jämfört med 2009.

MÅL 2040: År 2040 ska kommunkoncernens utsläpp av växthusgaser vara nära noll.

Hur går det för Västerås?

I verktyget Västeråsbarometern kan du se hur långt vi har kommit med att uppfylla målen i Klimatprogrammet.
Västeråsbarometern

Vad gör Västerås stad?

Här följer några exempel, fler finns i Västerås stads handlingsplan för klimatanpassning 2020-2023.

Västerås stads handlingsplan för klimatanpassning 2020-2023 Pdf, 34.3 MB.

 • Klimatanpassning vid olika typer av byggnationer (exempelvis nya Björnöbron)
 • Utfasning av fossila bränslen i energiproduktionen
 • All nybyggnation i kommunens regi ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad Silver
 • Utbildning om klimat och klimatanpassning för berörd personal inom Västerås stad
 • Beredskapsplan för höga vattennivåer med aktuell reglering av Mälaren
 • Kontroll att frågor om klimat och klimatanpassning tas upp i kommunens skolverksamhet, till exempel genom framtagna spel och utifrån framtagna informationsunderlag.
 • Möjlighet till kostnadsfri och opartisk rådgivning i energi, klimat och transportfrågor.
  Energi och uppvärmning
 • Konkret arbete i stadens måltidsverksamhet för att minska matsvinnet och att minska köttmängden till förmån för mer vegetabilier på tallriken.
  Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel Pdf, 250.9 kB.
 • Utredning av beredskap inför ökad risk och frekvens av stormfällning av skog
 • Utredning av skyfalls påverkan på olika systemtyper (vägar, bebyggelse, tekniska system, enskilda avlopp med mera)

Vad kan du som invånare göra?

Här kan du hitta en rad tips kring vad du själv kan göra för att leva mer klimatsmart.

Rådgivning och tips om energi, klimat och transport, Västerås