Visa sökformulär

Planer och styrdokument

Västerås stads verksamheter styrs i grunden av olika lagar. Förutom lagar har vi dessutom planer, strategier, policyer, program och andra dokument som styr vårt arbete och som anger våra mål. Här beskriver vi hur arbetet med planer och styrande dokument går till.

Visionen Västerås 2026 och strategiska utvecklingsområden

År 2026 har vi tillsammans skapat Västerås - Staden utan gränser. Staden där människorna känner att allt är möjligt. En stad att vara stolt över. En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios. Visionen Västerås 2026 fastslogs av kommunfullmäktige 2010 och sedan dess är den vägledande i allt utvecklingsarbete som Västerås stad driver eller medverkar i. Ledord i visionen är samspel, trygghet, ansvar, delaktighet och frihet.

Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling från Västerås stads fullmäktiges sida för stadens utveckling under en mandatperiod i syfte att nå visionen. Uppdraget ska genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i staden.

De tre strategiska utvecklingsområdena är:

  • Kraftsamling Skola först
  • En ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad med trygga och trivsamma stadsdelar/kommundelar
  • En modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet/organisation-med fokus på västeråsarnas behov                                                                                                                                                             
För vem

För vem?

Det arbete som sker inom Västerås stad påverkar alla invånare i kommunen och du har rätt att få veta vilka regler som gäller, vad staden planerar och vilka områden som prioriteras just nu. Är du direkt berörd av till exempel ett planerat byggnadsprojekt har du även möjlighet att påverka planeringen.

Så här gör du

Hur går det till?

De strategiska utvecklingsområdena kompletteras av program och policyer som uttrycker vilka värdegrunder som vägleder arbetet inom Västerås stad. Handlingsplaner styr arbetet med särskilda satsningar eller områden och riktlinjer styr hur det konkreta arbetet går till. Du kan ta del av de flesta planer, policyer, program och andra dokument som styr verksamheten i Västerås stad. Du kan söka här på webbplatsen. Planer för till exempel byggnadsprojekt presenteras här på webbplatsen eller finns utställda bland annat i stadshuset. Har du svårt att hitta det du söker? Ta gärna kontakt med Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Arbetet med att ta fram de olika styrande dokumenten ser olika ut beroende på omfattning och innehåll. Arbetet sker i flera olika steg, och i många fall finns möjlighet till insyn och påverkan på vägen. Vi samråder alltid med aktörer som berörs och som har fackkunskap i det aktuella området.

  • Program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort inklusive vårt interna arbete inom Västerås stad
  • Policy uttrycker våra värdegrunder och förhållningssätt för vårt interna arbete inom Västerås stad
  • Handlingsplan anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen och fastställda mål
  • Riktlinje anger mer detaljerade direktiv för att säkerställa att vi agerar riktigt och levererar en god kvalitet, som stämmer överens med våra policyer.

Styrkort på olika nivåer i organisationen tas fram för att säkerställa att vi planerar och följer upp att vi arbetar på rätt sätt för att nå stadens mål och fullgöra våra uppdrag. De övergripande målen för de fyra perspektiven kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare gäller för hela organisationen.

Perspektiv          Övergripande mål

Kund                   Vi har nöjda kunder och invånare

Kvalitet               Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

Ekonomi             Vi har ekonomi i balans

Medarbetare      Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.