Logotyp
Visa sökformulär

Servicedeklarationer

Så här gör du

Vad är servicedeklarationerna?

Med servicedeklarationerna förklarar vi vad du som invånare kan förvänta dig av stadens service och tjänster. Vi lovar dig en viss nivå av service. Tänk på att det ibland betyder att vi behöver något tillbaka av dig som invånare för att det ska fungera fullt ut.

Har vi inte uppfyllt våra åtaganden får du en förklaring av
oss. Vi följer upp och prövar servicedeklarationerna varje år för att utveckla den kommunala servicen. Därför är dina synpunkter värdefulla för att utveckla och förbättra Västerås stads service och verksamheter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har synpunktar, tankar och idéer.

Länk till sidan synpunkter och förslag.

Bänkar på brygga vid Mälaren

Det här kan du förvänta dig

Svar på din synpunkt inom två dagar

Inom två dagar ska vi ge ett svar eller återkoppling om var dina synpunkter eller klagomål kommer att hanteras.

Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst inom tre veckor

Vi ger dig besked om du beviljas färdtjänst eller riksfärdtjänst inom tre veckor efter att vi fått in alla handlingar från dig.

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst utgår från ditt funktionshinder och tillgänglighet av allmänna kommunikationsmedel.

Läs mer om färdtjänst och vem som kan få färdtjänst.

Skolskjuts inom en månad

Vi ger dig skriftligt besked om eleven beviljats skolskjuts inom 14 dagar efter det att du skickat in alla nödvändiga uppgifter. Skolskjuts verkställs inom en till två veckor efter beslut om att kriterierna för att få skolskjuts är uppfyllda. Information om skolskjuts

Frågor om skolskjuts besvaras av Kontaktcenter 021-39 00 00. Frågor som Kontaktcenter inte kan besvara hanteras inom tre arbetsdagar av Barn- och utbildningsförvaltningen.

Halkbekämpning och snöröjning på morgonen

Från 15 oktober till 15 april har vi beredskap dygnet runt för snöröjning och halkbekämpning på de gator staden ansvarar för.

Läs mer om halkbekämpning och snöröjning.

Lagning av potthål i gator samt i gång- och cykelvägar

Inrapporterade potthål som innebär en uppenbar fara för trafiksäkerheten åtgärdas inom tre arbetsdagar. För större skador sker val av åtgärd och åtgärdstid i varje enskilt fall utifrån skadans karaktär.

Gatlampor som slocknar byts inom sex veckor

Enstaka lampor som slocknat inom Västerås stads belysningsnät byts inom sex veckor efter anmälan.

Glaskross plockas upp omgående

Glaskross som anmäls under dagtid plockas upp omgående. Glaskross som upptäcks på gång- och cykelvägar under kvällar och nätter plockas upp nästa morgon.

Städning av gata och park varje dag före klockan tio

Gator och parker i de centrala delarna av Västerås (innanför cityringen) samt Djäkneberget, Lögarängen och Östra hamnen städas före klockan 10 varje dag.

Papperskorgar och hundlatriner i centrum töms varje dag. I övriga delar av kommunen har vi regelbunden tillsyn och tömmer när det behövs.

Gräset i Västerås centrala delar klipps när det är max 10 cm högt.

Stadens fontäner i drift senast i mitten av maj

Stadens fontäner ska vara i drift senast i mitten av maj.

Trasiga lekredskap åtgärdas senast dagen efter

Trasiga lekredskap som är en säkerhetsfara åtgärdas senast dagen efter vi fått anmälan.

Tillsyn av lekplatserna regelbundet

Västerås stads lekplatser får tillsyn varannan vecka sommartid och en gång i månaden vintertid. Lekplatserna säkerhetsbesiktigas en gång om året.

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att vara säkra på att Västerås stad uppfyller den nationella värdegrunden har värdighetsgarantier tagits fram. Värdighetsgarantierna är kommunens löfte till de äldre som har hjälp av äldreomsorgen.

 • Personalen som hjälper och stödjer dig bär en namnskylt. Personal som jobbar inom hemtjänsten ska även bära en id-bricka. Namnskylten och id-brickan ska bäras väl synliga.
 • du som har hemtjänst blir meddelad vid förändringar. Blir personalen mer än 15 minuter försenad ska detta meddelas. Vid byte av personal ska detta meddelas senast 30 minuter innan besöket.
 • Du blir erbjuden möjligheten att tillsammans med personal upprätta en levnadsberättelse. Levnadsberättelsen är en beskrivning av ditt liv och ska användas av personalen som ett verktyg för att kunna ge dig ett gott bemötande och en omsorg anpassad just för dina behov.
 • Din genomförandeplan följs upp minst en gång per år eller vid behov. Då har du, eller dina anhöriga, möjlighet att komma med synpunkter. En genomförandeplan är en utförlig beskrivning av hur och när beviljade insatser av äldreomsorgen utförs.
 • Du som fyllt 75 år eller mer, och inte har beviljade insatser, årligen får information via personligt brev eller via media om förebyggande verksamhet och om information om vart du vänder dig med funderingar angående äldreomsorgen.
 • Du som ansöker om äldreomsorg får återkoppling från biståndsenheten inom en vecka. Via telefon eller brev får du en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan samt ungefär hur lång tid det tar innan du får svar på din ansökan.

Lantmäteriförrättning - bekräftelse inom 7 dagar

Om du har ansökt om lant­mäteri­förrättning ska du få en skriftlig be­kräftelse av oss.

Vår mål­sättning är att be­kräfta din an­sökan inom 7 arbets­dagar från att vi har tagit emot din an­sökan.

Utstakning av byggnad inom 3 dagar

Om du har fått bygglov för en ny byggnad ska dess läge stakas ut på fastig­heten. Det gör att byggnaden byggs exakt på den plats som anges i bygg­lovet.

Vår mål­sättning är att en ut­stakning ska göras inom 3 arbets­dagar efter din beställning.

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra tjänster. Därför är vi tack­samma om du svarar på vår kund­enkät om du får en sådan.

Lägeskontroll inom 10 dagar

I bygg­lovs­processen bestäms att vissa byggnader ska läges­kontrolleras efter det att grund­läggning skett. En läges­kontroll innebär att den nya byggnaden mäts in på plats. Därefter jäm­för vi mät­värdena med det läge som är beviljat i bygg­lovet. Om det finns av­vikelser, dokumenteras de i ett läges­kontrolls­protokoll.

Vår mål­sättning är att en läges­kontroll ska görs inom 10 arbets­dagar efter beställning.

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra tjänster. Därför är vi tack­samma om du svarar på vår kund­enkät om du får en sådan.

Baskarta - leverans inom 3 dagar

Vi i staden kartlägger kontinuerligt kommunen. Det är för att ha ett aktuellt under­lag för vår planering, byggnation och hand­läggning. Den här produkten kallas för bas­karta. Även verk­sam­heter som inte ingår i kommunen kan ha an­vändning av vår bas­karta. De får betala en mindre avgift. Viktigt är dock att komma ihåg, att det inte görs någon fält­kontroll i sam­band med leveransen. Därför kan aktualiteten i materialet inte garanteras helt.

Vår mål­sättning är att en bas­karta ska levereras inom 3 arbets­dagar efter din beställning.

Länk till byggnadsnämndens taxa för baskarta.Word

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra tjänster. Därför är vi tack­samma om du lämnar dina syn­punkter till hand­läggaren av din beställning.

Beslut om enskilt avlopp eller värmepump inom 15 arbetsdagar

Den som skickar in en ansökan om att anlägga ett enskilt avlopp eller en värmepump till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska få ett beslut inom 15 arbetsdagar. Tiden räknas från den dag som vi har fått kompletta handlingar.

Om du inte har fått ett beslut i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att ringa oss på 021-39 00 00.

Bekräftelse på registrering av livsmedelsverksamhet inom 5 arbetsdagar

Den som ska starta en livsmedelsverksamhet måste först registrera sig hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Du ska få en bekräftelse på att verksamheten är registrerad senast 5 arbetsdagar efter att vi har fått din anmälan.

Om du inte har fått besked om registrering i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att ringa oss på 021-39 00 00.

Inspektionsrapport inom 15 arbetsdagar

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besöker verksamheter för att kontrollera att de uppfyller miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och andra lagstiftningar som vi har ansvar för att kontrollera. När vi gjort en inspektion av din verksamhet ska du få en inspektionsrapport inom 15 arbetsdagar.

Om du inte har fått en inspektionsrapport i rätt tid ber vi dig att kontakta oss. Det gör du enklast genom att ringa oss på 021-39 00 00.

Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningens verksamheter

Kontakt

Frågor via mejl eller webb till kultur- idrotts- och fritidsförvaltningens enheter ska återkopplas inom 2 arbetsdagar. Vi ska även besvara bokning av idrottslokal inom 3 dagar

Konstis

Tillhandahålla konstfrusen isbana varje dag under perioden oktober till mars.

Kulturskolan

Kulturskolan är en frivillig skolform för en meningsfull fritid med lust och lärande kring dans, konst, musik och teater. Vi erbjuder verksamhet för alla åldrar och stadier. Kulturskolans elever erbjuds 28 lektionstillfällen per läsår. Deltagande i uppvisningar, konserter och föreställningar räknas också som lektionstillfällen.

Vallby friluftsmuseum

Vallby Friluftsmuseum är öppet alla dagar året om. På Vallby Friluftsmuseum kan du uppleva och lära mer om kulturhistoria med levande djur och växter, byggnader och livet från förr.

Konstmuseum

Västerås konstmuseum visar utställningar med framför allt svensk och nordisk samtidskonst. På Västerås konstmuseum kan stora och små lära sig mer om konst och utveckla sitt eget skapande. Onsdagar kl 12.30 introduceras någon av de aktuella utställningarna.

Biblioteket

På biblioteket finns böcker för alla smaker och på olika språk. Stadsbiblioteket har en omfattande programverksamhet och arbetar aktivt med lässtimulans för barn och vuxna. Alla barn i förskoleklass erbjuds möjligheten att delta i bokskolan. På biblioteket hittar du både material och plats för att studera. Via webbplatsen når du stadsbiblioteket från hela världen och hela dygnet. Du kan surfa trådlöst via ArosNet på alla våra bibliotek.

För vem

Om vi inte håller vad vi lovar

Kontakta oss om vi inte håller vad vi har lovat. Ett sätt är att kontakta respektive chef för hemtjänsten eller på det boende där du bor. Ett annat sätt är att du kontaktar Kontaktcenter och framför dina synpunkter på värdighetsgarantierna. När du har lämnat dina synpunkter får du en skriftlig eller muntlig förklaring av din utförare varför värdighetsgarantin inte har uppfyllts och hur utföraren ska se till att det inte inträffar igen.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Gångstråk vid Stadsträdgården

  Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

 • Northvolts vd: "Västerås är starkt kompetensmässigt" 

  Northvolt plockade för en tid sen ut 8 svenska kommuner och 2 finska som man kunde tänka sig att placera sin batterifabrik i. Därefter valde företaget ut två kommuner – Västerås och Skellefteå, som nu tampas om att få batterifabriken. Nu närmar det sig ett beslut. På torsdagen besökte Northvolts vd ...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?