Visa sökformulär

Funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska heller diskrimineras.

För vem

Vad innebär det i praktiken?

Personer med funktionsnedsättning har rätt att få tillgång till hjälpmedel, assistans och personlig service. Konventionen tar också upp viktiga områden som habilitering, rehabilitering och hälso- och sjukvård. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

I Sverige tillämpar vi det man kallar för funktionshindersperspektivet. Det innebär att man i planering och genomförande av förändringar i samhället ska ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Lösningar som utformas ska fungera för alla. Ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar. Olika individuella stöd skapar förutsättningar för delaktighet och jämlikhet och kompletterar därmed de generella lösningarna.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Nämnder och styrelser i Västerås stad ansvarar för att aktivt samarbeta med omvärlden för att utveckla arbetet för personer med funktionsnedsättning. Information, råd och stöd ska därför ges till andra myndigheter, näringsliv och organisationer verksamma i Västerås och på det sättet inspirera till åtgärder.

Ett program för personer med funktionsnedsättningPDF antogs av kommunfullmäktige i Västerås stad i april 2013. Västerås ska vara en lättillgänglig kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Programmet för personer med funktionsnedsättningar ska vara en hjälp i det arbetet och har sin utgångspunkt i:

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Nationell handlingsplan för handikappolitiken
  • Västerås stads vision 2026
  • Konstaterandet att ett Västerås som fungerar bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla kommuninvånare.

Kontakta oss

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

  • Byggnadsnämnden sammanträder den 29 augusti

    Torsdagen den 29 augusti sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?