Visa sökformulär

Kopparlunden

En attraktiv stadsdel i centrala Västerås där det myllrar av liv – så ser vi det framtida Kopparlunden.

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse. När vi nu utvecklar området vill vi bevara och lyfta fram kulturarvet samtidigt som vi skapar en levande och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg.

Aktuellt

Vi arbetar nu intensivt för att ta Kopparlunden in i framtiden och håller på att omarbeta detaljplanerna för att skapa ett så bra område som möjligt. Området är uppdelad i fyra detaljplaner. Tre av dem Norr, Mitt och Syd, var ute på samråd under sommaren och hösten 2019. Det innebar att du och andra intressenter kunde tycka till och komma med förslag. Nu går vi igenom alla synpunkter och håller på och ändra detaljplanerna.

Vi jobbar för att få in mer grönska och platser för möten och lek jämfört med de tidigare detaljplanerna. Vi fokuserar även på att anpassa den nya bebyggelsen till den industrihistoriska miljön i området på ett bättre sätt.

Till vintern 2020 räknar vi med att vara klara och då går de ändrade detaljplanerna ut på granskning. Då kan du tycka till igen.

Detaljplanen för område Öst kommer att påbörjas i ett senare skede.

Vad händer framöver?

Under hösten 2020 kommer detaljplanerna Norr, Mitt och Syd i Kopparlunden ut på granskning. Efter det ska de tas upp i byggnadsnämnden för antagande. Därefter vinner de laga kraft. Det väntas ske i maj 2021, men kan bli senare om detaljplanerna överklagas efter antagandet.

Först efter att detaljplanerna vunnit laga kraft kan bygglov och projektering påbörjas. Det första spadtagen väntas tas år 2021-2022.

Upplev Kopparlunden från ovan i den här filmen.

Om Kopparlunden

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Detta industriella kulturarv vill Västerås stad och fastighetsägare i området bevara och lyfta fram när vi nu tillsammans utvecklar området till en levande stadsdel i centrala Västerås.

Vi vill skapa en blandad och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Den historiska miljön i området är en viktig del av Västerås historia och även ett riksintresse som på ett unikt sätt visar industrihistorien i Sverige. Samspelet mellan historien och framtiden är viktigt för oss och det är en central fråga i projektet.

Utvecklingen i Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Vi vill skapa nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare.

Fyra detaljplaner för Kopparlunden

En detaljplan anger ramarna för hur marken ska användas och visar bland annat var och hur mycket man får bygga inom ett begränsat geografiskt område.
För Kopparlunden finns fyra detaljplaneområden. Detaljplan Norr, Mitt och Syd finns det detaljplaneförslag till, Öst kommer att utvecklas i ett senare skede.

En detaljplan är bindande när den har antagits av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft.

Detaljplan för Kopparlunden norr, dp 1882länk till annan webbplats

Detaljplan för Kopparlunden mitt, dp 1879länk till annan webbplats

Detaljplan för Kopparlunden syd, dp1878länk till annan webbplats

Som underlag för detaljplanerna finns ett övergripande planprogram som togs fram 2016. Planprogrammet visar bland annat hur och var bebyggelse kan tillkomma med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön. Planprogrammet ligger till grund för kommande beslutsunderlag i stadsdelen som detaljplaner och bygglov.

Planprogram för Kopparlunden, pp 33länk till annan webbplats

Områdesgränserna för Kopparlunden
Så här gör du

Tidplan

 • Västerås stad har tillsammans med fastighetsägarna i området tagit fram ett planprogram för Kopparlunden. Det blev godkänt i oktober 2016. Planprogrammet är ett underlag för arbetet med detaljplaner för området.
 • Detaljplan Norr och Mitt var ute på samråd den 24 juni till den 22 september 2019.
 • Detaljplan Syd var ute på samråd den 7 oktober till den 22 november 2019.
 • Just nu omarbetas detaljplan Norr, Mitt och Syd utifrån de synpunkter som kom in under samråden.
 • Granskning detaljplan Norr, Mitt och Syd vintern 2020
 • Antagande av detaljplan Norr, Mitt och Syd beräknas till april 2021
Så här gör du

Projektets aktörer 

Fastighetsägare och Västerås stad samarbetar för att visionen om framtidens Kopparlunden ska bli verklighet.

Huvuddelen av området är privatägt och det är viktigt med samverkan mellan de olika fastighetsägarna inom området liksom mellan staden och fastighetsägarna för att skapa det nya Kopparlunden.

En gemensam styrgrupp finns under projekttiden. Syftet med den är att vi tillsammans ska styra mot de gemensamma målen. 

Stadens huvudsakliga roll är att tillhandahålla den övergripande infrastrukturen till och inom området.

Så här kan du påverka

När en detaljplan tas fram gör det enligt en bestämd process. I den finns det flera tillfällen att tycka till.

 1. Samråd
  För Kopparlunden Norr och Mitt var det samråd den 24 juni - 22 september 2019
  För Kopparlunden Syd var det samråd den 7 oktober - 22 november 2019
  Synpunkter kunde lämnas här på webbplatsen. via post och i brevlåda i Stadshuset, på Culturen och på Stadsbiblioteket. Vi var ute på olika platser i Västerås och pratade och lämnade kort som gick att skriva i synpunkter och skicka till oss. Stort tack alla ni som tog er tid.

 2. Granskning
  För Kopparlunden Norr, Mitt och Syd väntas detta ske vintern 2020

 3. Överklagande
  Efter att byggnadsnämnden har antagit detaljplanerna finns det möjlighet att överklaga innan de vinner laga kraft.
  Antagandet beräknas till april 2021.
  För att kunna överklaga måste du ha lämnat in skriftliga synpunkter, som inte har blivit tillgodosedda, på detaljplanerna senast under granskningen. Du måste även lämna in ditt överklagande senast tre veckor från den dag då protokollet om beslutet om antagandet av detaljplanen har blivit offentligt.

Håll koll på vad som händer i projektet

Är du intresserad av utvecklingen av Kopparlunden och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Följ även gärna projekt Kopparlunden på Instagram, projekt_kopparlunden. Där delar vi information som kan vara av intresse för invånare, investerare med flera, och för en diskussion om intressanta saker som vi funderar över eller vill ha era åsikter kring. 

Hantera prenumeration

projekt_kopparlundenlänk till annan webbplats
#projektkopparlunden
#kopparlunden

Historien var bara början – Utvecklingen av området

Kopparlunden 1898

Västeråsverken 1905

Västeråsverken 1905

Kopparlunden är en viktig plats i Västerås industrihistoria. Här har bland annat Nordiska Metallaktiebolaget och ASEA haft stora industrilokaler. Många av byggnaderna i området är typiska för sin tids industriarkitektur.
I Sverige finns få andra exempel på en så välbevarad och storskalig industribebyggelse, tillkommen under industrialismens genombrottsperiod i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Därför är området ett riksintresse för kulturmiljövården.

Det började byggas verkstäder för industriverksamhet i Kopparlunden redan 1898. Industrins behov styrde länge utvecklingen i området och det var länge ett renodlat industriområde.
I takt med att staden växte har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område. På 1990-talet öppnades den centrala delen upp för andra verksamheter än industrier och området började förvandlas till en stadsdel med olika verksamheter.

Teknikbyn, nu Västerås Science Park, etablerades här 1998 och Culturen med kultur- och föreningsverksamhet har funnits här sedan 1990-talet. Här finns också restaurang och hotell, bageri och några mindre butiker, liksom grossistföretag, gym och läkarmottagning.

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Kopparlunden idag

Området är ungefär 26 hektar stort och ramas in av E18 i norr, järnvägen i öster, Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen i väster och Pilgatan i söder.

Flera av de gamla industribyggnaderna har blivit hemvist till nya verksamheter medan några har rivits. Det har också byggts nya byggnader i området. Förutom den historiska miljön i den inre kärnan präglas området av stora ytor som ger känslan av industriområde. Det finns stora ytor som är parkeringar och även stora ytor utan specifik användning.

I Kopparlunden finns idag närmare 200 företag, många inom IT- och konsultverksamhet. Antalet anställda inom området är 1200-1300 personer.

Kopparlunden imorgon - vår vision

Kopparlunden koncept

Kopparlunden är på väg att förvandlas. De klassiska verkstadslokalerna förädlas till moderna bostäder, butiker och arbetsplatser. Områdets hårda ytor mjukas upp med grönskande mark och lockande mötesplatser. De välkända tegelfasaderna får sällskap av nya former och material som glas, trä, metall.

Människor vill vara här, många flyttar in och ger området en ny puls. Mer liv, större variation, fler vägar framåt. Historien har gett området karaktär. Kontrasten i det nya ger området liv.

Här skapar vi en modern, öppen och attraktiv stadsdel, centralt i en stad som växer, med både citykänsla och hemtrevlig charm.

Här har du gångavstånd till shopping, restauranger och resecentrum. Nya gång- och cykelbanor och närhet till kollektivtrafik gör det enkelt att ta sig hit på ett miljövänligt sätt. Vill du ha bil finns laddplatser, så klart. För hållbarheten är viktig i områdets karaktär. Gröna tak och pocketparker tar vara på regnvattnet och gör det lite lättare att andas. Platser för kultur och dialog skapar hållbarhet på fler plan. Här kan du bo, arbeta, verka, vara. Som du är – eller som du drömmer om att bli. Kontrasterna berikar.

Välkommen till framtidens Kopparlunden. Historien var bara början!

Kopparlunden ska utvecklas till:

Levande Kopparlunden
med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum.

Unika Kopparlunden
där det historiska arvet lever vidare när nya människor, bostäder och verksamheter tar plats.

Öppna Kopparlunden
som har många kopplingar till den omgivande staden och som är lätt och attraktivt att röra sig inom och igenom alla tider på dygnet.

Tillgängliga Kopparlunden
där byggnader och utemiljöer är tillgängliga för alla och där gående och cyklister är prioriterade.

Hållbara Kopparlunden
där planeringen tar hänsyn till vardagslivets villkor för barn och vuxna, kvinnor och män, gamla och unga och där det är enkelt för alla att ha hållbara levnadsvanor.

Attraktiva Kopparlunden
som ger människor och företag möjligheter att verka och utvecklas vilket skapar förutsättningar för ekonomisk hållbarhet.

Frågor & svar

Varför ska Kopparlunden omvandlas?

Kopparlunden är en viktig pusselbit i utvecklingen av Västerås. I takt med att staden har vuxit har Kopparlunden blivit ett centralt beläget område med gångavstånd till stationen och stadskärnan. Omvandlingen av det slutna industriområdet till en stadsdel, som fick namnet Kopparlunden, började i mitten av 1990-talet. Då öppnades den centrala delen av området för annan verksamhet än industri.

Nu vill vi ta utvecklingen vidare och skapa en attraktiv, levande stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Detta i harmoni med det industriella kulturarvet. Målet är att området ska bli attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom för besökare.

Vi tror att utvecklingen i Kopparlunden kommer att bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks.

När börjar nya Kopparlunden byggas? 

Byggnationen kommer att göras i olika etapper under en tioårsperiod med planerad start 2021-2022.

Hur finansieras utvecklingen av Kopparlunden?

Kopparlundens fastighetsägare finansierar utbyggnad av gator, torg och parker utifrån nya byggrätter och befintliga lokalytor inom respektive fastighet. I Kopparlunden är den mesta marken privatägd. Staden äger enbart fastigheten där Culturen har sin verksamhet och betalar på samma sätt ersättning utifrån Culturens lokalyta.

Kommer ni bevara de gamla och värdefulla byggnaderna samt det industriella kulturarvet?

De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna ska sparas, skyddas och lyftas fram. En del av byggnaderna kommer att ha nya funktioner utan att dess karaktär förloras. Det gäller exempelvis Linverket, som öppnas upp för att inrymma livsmedelsbutik, parkeringsgarage och skolverksamhet.

Är området förorenat?

Ja, området är förorenat på grund av tidigare verksamheter. Det finns varierade förekomster i området. Vi kommer säkerställa att det är möjligt att bo i Kopparlunden utan någon risk för hälsan. Detta kommer göras genom sanering eller byggnadstekniska åtgärder. 

Jag vill gärna flytta till Kopparlunden, vem kontaktar jag?

Kontakta fastighetsägarna i området.

Castellumlänk till annan webbplats

Nyfosalänk till annan webbplats

Kungsledenlänk till annan webbplats

Peablänk till annan webbplats

Klövernlänk till annan webbplats

Riksbyggenlänk till annan webbplats

Balderlänk till annan webbplats

Hur många bostäder kommer det att byggas? Kommer det att byggas både bostadsrätter eller hyresrätter?

Totalt innebär de ursprungliga detaljplaner för Norr, Mitt och Syd cirka 2100 bostäder. Det är både bostadsrätter och hyresrätter. Antalet bostäder kan komma att förändras utifrån synpunkter som kom in under samrådet.

Hur får ni plats med parkeringar i området?

En stor andel av parkeringarna kommer att vara i garage under marken.

Exempelvis kommer det att finnas ett stort parkeringsgarage i två plan med cirka 600 p-platser vid Metallverksgatan i mellersta delen av Kopparlunden. Vi har säkerställt att det kommer finnas tillräckligt med parkeringar för befintliga verksamheter samt nya verksamheter och boenden.

Det finns även planer för ett nytt parkeringshus på Ängsgärdet, vid järnvägen, som kan erbjuda en reserv om det uppstår ett ytterligare behov. Användandet av exempelvis bilpool kommer minska behovet av parkeringsplatser.

Hur kommer man kunna ta sig till Kopparlunden?

Kopparlunden ska knytas samman på ett bättre sätt med övriga Västerås och innerstaden jämfört med dagens läge. Det finns olika förslag för att förbättra tillgängligheten till Kopparlunden.

Vi planerar för en ny gång- och cykelbro över E18 i norr samt en gång- och cykeltunnel till Ängsgärdet. Fotgängare och cyklister kommer att prioriteras genom nya gång- och cykelvägar samt säkra övergångar.

Det kommer vara nära till busshållplatser var man än befinner sig till området.

Vi vet att det redan nu kan vara mycket trafik på Kopparbergsvägen och svårt att ta sig ut där med bil från Kopparlunden under rusningstrafik. Därför kommer göra åtgärder för att förstärka upp kapacitet på Kopparbergsvägen på den sista sträckan upp mot E18. En sådan åtgärd är att bredda vägen en bit.
Vi arbetar även med andra trafikmässiga åtgärder för att underlätta kommunikationerna till och från Kopparlunden.

Jag är intresserad av att starta en verksamhet i nya Kopparlunden, vem kontaktar jag?

Vill du starta en verksamhet i Kopparlunden kan du höra av dig till fastighetsägarna. Fastighetsägarna tar också gärna emot dina idéer om framtida verksamheter. Se länkar under frågan om att flytta till Kopparlunden för att komma i kontakt med dem..

Hur kan jag tycka till om förslaget?

När en detaljplan tas fram gör det enligt en bestämd process. I den finns det flera tillfällen att tycka till.

Samrådet - för detaljplan Norr, Mitt och Syd var detta under sommaren och hösten 2019.

Granskningen - denna väntas genomföras under vintern 2020 för detaljplan Norr, Mitt och Syd.

Överklagan - Efter att byggnadsnämnden har antagit detaljplanerna finns det möjlighet att överklaga innan de vinner laga kraft.
Antagandet beräknas till april 2021 för detaljplan Norr, Mitt och Syd.

Du tycker till om förslaget och lämnar idéer skriftligen om de ska gälla som synpunkter. Skriv dina synpunkter på förslaget och skicka till: Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stadshuset, 721 87 Västerås eller maila till byggnadsnamnd@vasteras.se


Hitta hit

Hitta hit

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.