Visa sökformulär

Kristiansborgsområdet

Kristiansborgsbadet är en gammal institution i Västerås som ligger västeråsarna varmt om hjärtat. Här har vi lärt oss att simma och kanske tagit vårt första simborgarmärke.
Nu utvecklas badhusområdet och badhuset genom en ny detaljplan.

Vad händer med Kristiansborgsbadet?

Kristiansborgsbadet är för närvarande stängt för bad, men Actics gym på Kristiansborgsbadet är öppet som vanligt. Västerås stad arbetar med att hitta en ny ägare som återigen kan starta badverksamhet och romerskt bad. Just nu pågår också en detaljplaneprocess. Detaljplanen ger byggnaden ett starkare skydd och tydligare riktlinjer för vad som får göras med huset. Det gäller till exempel reparation och modernisering som anpassar badhuset för framtida bad-, gym- och friskvårdsverksamhet.

Öppnar Kristiansborgsbadet snart igen?

Staden arbetar med att hitta en ny ägare som kan överta badhusbyggnaden. En ny ägare ska på sikt reparera och modernisera badhuset så att det återigen blir möjligt att bedriva badverksamhet och romerskt bad. Ett första steg i den processen är att detaljplanen, som nu är under granskning, antas av kommunfullmäktige. Först när detaljplanen är klar kan ett avtal skrivas med en privat aktör.

I detaljplanen blir det tydligt vad en ny ägare får och inte får göra när det gäller renovering och modernisering. Badhuset har idag föråldrad teknik för bland annat vattenrening och uppvärmning. Många av ytskikten i byggnaden är heller inte bytta sedan badhuset byggdes på 60-talet. För att få ett badhus som uppfyller dagens krav på till exempel hygien och energieffektivitet kommer renoveringar att behövas.

Med hänsyn till detaljplaneprocessen kan en ny ägare starta bad-, gym- och friskvårdsverksamhet tidigast under senare delen av 2020. När det gäller badverksamheten kommer den att vända sig till vuxna motionärer. All badverksamhet för barn och tonåringar kommer att finnas på Lögarängsbadet och på Kokpunkten.

Tillfällig lösning på gång

Västerås stad arbetar för att under en tillfällig övergångsperiod, kunna öppna badet för vuxna motionärer. Att badet ska rikta sig till vuxna motionärer är ett beslut som är taget av kommunfullmäktige. Det grundar sig i att det idag finns två badhus för barn och ungdomar, medan det inte finns något som är dedikerat vuxna.

Om vi lyckas få till en sådan lösning kommer vi ibland att behöva stänga badhuset för mindre reparationer eller ombyggnationer, tills en ny ägare tar över. Ambitionen är att ta ett beslut så snart som möjligt men det kvarstår en del arbete innan vi kan ge klara besked kring om och i så fall när badet skulle kunna öppnas.

Varför säljer Västerås stad Kristiansborgsbadet?

2013 gjordes en utredning om badhusen i Västerås. Den visade att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att staden själv skulle fortsätta att driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet. Det skulle innebära för stora kostnader för både drift och renovering. Därför bestämde kommunfullmäktige i december 2017 att sälja Kristiansborgsbadet. Det var då redan beslutat att staden skulle satsa på att bygga ett helt nytt badhus på Lögarängen eftersom det gamla Lögarängsbadet som började byggas 1967 var uttjänt. Lögarängsbadet hade helt enkelt uppnått sin tekniska livslängd. Det skulle bli lika dyrt, eller till och med dyrare, att renovera än att bygga ett nytt bad.

Här kan du läsa mer om nya Lögarängsbadet.länk till annan webbplats

Försäljningen av Kristiansborgsbadet innebär att en ny ägare ska driva en bad-, gym- och friskvårdsverksamhet som riktar sig till en vuxen allmänhet.

Bild på stora bassängen och de stora fönstren ut mot parken

Kommer badhuset att skyddas?

Kristiansborgabadet är en historiskt viktig plats i Västerås. Platsen har genom åren betytt mycket för västeråsarna. I detaljplanen finns ett viktigt budskap - att byggnaden ska användas till bad- och gymverksamhet även i framtiden och att byggnaden inte får rivas. 

Detaljplanen föreslår att byggnaden ska skyddas, i olika grad, både utvändigt och invändigt. I samband med arbetet med detaljplanen har flera utredningar gjorts. De har pekat ut de mest skyddsvärda delarna.

Utvändigt föreslås skydd för bland annat fasader, tak och fönster. Invändigt föreslår detaljplanen skydd för bland annat rumsvolymer, läktare, trapphus, viss golvbeläggning och vissa badhytter.

Varför skyddas Kristiansborgsbadet?

Badhusbyggnaden har pekats ut som en särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen (8 kap 13 §). Det innebär att byggnaden inte får förvanskas eller förfalla. Byggnaden har höga arkitektoniska, socialhistoriska och kulturhistoriska värden som är viktiga att bevara för framtiden.

Byggnaden har ett modernistiskt formspråk med låga horisontella, uppglasade byggnadsvolymer. De framhävs av en högre central del av byggnaden där den stora simhallen finns.

Interiören i badhuset är mycket tidstypisk och visar på hög kvalitet i utformning, material och detaljutförande.
Det romerska badet är en viktig del av badet som bevarats över tid. Det gäller också det stora bassängrummet med läktare. Stora delar av ursprungsmaterialet är också av hög kvalitet, till exempel när det gäller mosaik- och marmorgolv, konstnärlig utsmyckning och badhytter.

Detaljplan för Kristiansborgsområdet

Ny chans att tycka till

I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Vi tittar nu på möjligheten att utveckla Kristiansborgsbadets verksamhet samtidigt som de höga kulturmiljövärdena skyddas.
Nu ställs den bearbetade versionen av detaljplanen ut på granskning. Det innebär att du kan tycka till igen. Via länken hittar du information om detaljplanen och om hur du lämnar synpunkter.

Mer information om detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897

Huvudsakliga ändringar som gjorts sedan samrådet som var tidigare under 2019:

 • Bostadshusen har placerats glesare från varandra.
 • Det södra bostadshuset har vridits och flyttat norrut för att förbättra siktlinjen från Kristiansborgsallén.
 • Gavelfasaden på bostadshuset mot Kristiansborgsallén har omgestaltats och fått en planbestämmelse kring dess utformning.
 • Påbyggnaden på badhuset har sänkts med 1 meter.

Granskningstiden för planförslaget är 28 oktober - 29 november 2019.

I korthet innebär detaljplaneförslaget att:

 • viktiga kulturmiljövärden skyddas, både när det gäller Kristiansborgsbadet och ladan i parken
 • en påbyggnad tillåts på en begränsad del av badhuset
 • två nya flerbostadshus byggs på dagens badhusparkering
 • Vallgatan och Ryttersborgsgatan länkas samman och öppnas för biltrafik.

Flygfoto över Kristiansborgsområdet.

Prenumerera på nyheter från Kristiansborg

Är du intresserad av utvecklingen av området Kristiansborg och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration

Frågor och svar om detaljplanen

Hur ser tidplanen för detaljplanen ut?

 • samråd 29 mars - 30 april 2019
 • utställd för granskning 28 oktober - 29 november 2019 
 • beräknas kunna antas under våren - sommaren 2020

Kommer de nya husen att byggas i parken?

Enligt förslaget ska de nya bostäderna placeras på dagens parkeringsplats som vetter mot Kristiansborgsskolan och Kristiansborgsallén.

Kommer parken att finnas kvar?

Parken kommer att bevaras och träd över 35 cm i diameter kommer fortsättningsvis behöva särskilt lov för att fällas. En av de större ekarna kommer behöva tas ner enligt förslaget, eftersom den idag står mitt på parkeringsplatsen där vi planerar att bygga bostäder. I övrigt kommer mestadels ytor som redan är asfalterade att användas för bostadsbygge och ny parkering.

Vad händer med ladan i parken?

Ladan får rivningsskydd och varsamhetsbestämmelser som skyddar taket och fasaderna mot stora förändringar.

Varför öppnas gatan upp för biltrafik?

Enligt förslaget ska Ryttersborgsgatan och Vallgatan kopplas samman och öppnas upp för biltrafik. Syftet är att öka tillgängligheten från Kristiansborgsallén till badhuset och att minska biltrafiken på bostadsgatorna norr om badhuset.

Var ska de boende i de nya bostäderna parkera?

De boende i de nya bostäderna kommer att kunna parkera på parkeringsplatsen som ligger söder om bostäderna, på andra sidan Ryttersborgsgatan.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Hjälpte informationen på denna sida dig?