Visa sökformulär

Lövudden

Vi utvecklar ett område vid Lövudden i västra delarna av Västerås. Vi gör det för att förbättra tillgängligheten för allmänheten. På den här sidan finns svar på några av frågorna som vi vet ställts kring Lövudden.

Utveckling av Lövudden

Västerås stad har idag flera fritidsbåtshamnar från Gäddeholm i öster till Lögarängen i centrala Västerås.
Antalet medborgare och även antalet fritidsbåtar ökar i kommunen vilket ställer krav på fler båtplatser, iläggnings- och upptagningsplatser.


Syftet med att anlägga en ny fritidsbåtshamn vid Lövudden är för att tillmötesgå det ökade antalet fritidsbåtar och för att främja förutsättningen för ett rikt skärgårdsliv, som är en viktig del av Västerås stads identitet. Hamnens placering är även ett sätt att stadsdelarna i västra Västerås ska få tillgång till en fritidsbåtshamn. Idag finns det redan en båtverksamhet med båtupptagning och båtuppställningsplatser på land i området. Placeringen av fritidsbåtsverksamheten till Johannisberg är utifrån en tidigare utredning där man utvärderade flera olika alternativa placeringar.  Vi har bland annat flyttat nyttjanderätten av ett område vid Lövudden för att ge allmänheten fritt tillträde till den pir för småbåtar som så småningom kan komma att byggas. Här nedan finns svar på några av de frågor vi vet finns kring utveckling av området.

Frågor och svar

Båtuppläggning

Vad har hänt?
Under år 2000 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Johannisbergs camping. Under 2001 beslöts att detaljplanen även skulle omfatta upptagning och uppläggningsplatser för båtar vintertid. I en utredning fastighetskontoret gjorde 2002 pekades Lövudden och Johannisberg ut som ett lämpligt område för vinterförvaring av båtar. Båtklubbarna hade tidigare uppställning på östra sidan. De bildade en sammanslutning som heter VFBAB. Dessa har idag arrendeavtal med Västerås stad för båtuppställning och båtupptagning på Lövudden.

Kör Västerås stad bort KFUK-KFUM från Lövudden?
Nej. Staden kör inte bort KFUK-KFUM från Lövudden. Det som hänt är att nyttjanderätten av ett område flyttats sju meter för att ge allmänheten fritt tillträde till den pir för småbåtar som så småningom ska byggas. KFUK-KFUM har fullt tillträde till sina byggnader och till vattnet.

Fritidsbåtshamnen

Vad har hänt?
Omkring 2013 startade projekteringen av hamnen. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet lämnades in till mark- och miljödomstolen. Ansökan gick igenom i första instans men överklagades av KFUK-KFUM till högsta instans. Våren 2017 avslogs överklagandet.

Under oktober 2018 kommer vi ta sedimentprover utanför hamnen vid Lövudden från pråm. Arbetet beräknas pågå under vecka 41. Proverna tas för att få underlag till hållfastighetsberäkningar som är en del av projekteringen gällande för utveckling av hamnen.

Miljö- och hälsoskydd

Vilken roll har Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning (MHF)?
MHF har tillsyn på båttvätt, båtservice och uppläggningsplatser i Västerås.  Miljö- och konsumentnämnden är remissinstans vid prövning av vattenverksamhet.

Vilken roll har länsstyrelsen?
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet på all vattenverksamhet som påverkar Mälaren. I det här aktuella ärendet har länsstyrelsen tillsynsansvar för det planerade bygget av vågbrytare och bryggor vid Lövudden.

Vad gör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF)?
Under 2018 har MHF särskild tillsyn på alla båtserviceföretag, där vissa har verksamhet på Lövudden. Tillsynen går ut på att se hur de hanterar sitt avfall, tvätt av båtar med mera.
MHF arbetar för att båtarna som har sin förtöjningsplats i Mälaren inom Västerås kommun ska vara giftfria. 

Hur blästras båtarna vid Lövudden?
Blästring är anmälningspliktig när mer än 500 kvadratmeter båtyta ska blästras. Detta innebär att blästring av enstaka båtar inte är anmälningspliktig. Verksamheten vid Lövudden har lämnat in en frivillig anmälan och förelagts av miljö- och konsumentnämnden att samla och rena vatten från båttvätt. Blästring ska ske så att inga rester hamnar i miljön utan de ska hanteras som farligt avfall.

Hitta hit

Hitta hit

Det här händer i Västerås

 • Möte om nya bostäder på Nordanby

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Nordanby. Vi planerar bland annat för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Ortsdialog Tortuna - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tortuna tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Invigning av gångstråket vid Stadsträdgården

  Nu har vi gjort det möjligt att komma närmare Mälarstranden. Sitta ner en stund, koppla av och njuta av utsikten, grilla på anvisad grillplats, få en naturupplevelse, iaktta fågellivet – det är precis det du kan göra här.

Nytt i Västerås

 • Tyck till om fiskpassagen

  Vi har fått in en ansökan om bygglov för en överbyggnad av faunapassagen som håller på att byggas i Svartån. Nu har du som sakägare möjlighet att yttra dig över hur det kan komma att se ut. Vi vill ha in dina synpunkter den 3 december 2018.

 • Trångt på Kopparbergsvägen

  I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med klockan 14 tisdagen den 23 oktober till och med klockan 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?