Visa sökformulär

Lövudden

Vi utvecklar ett område vid Lövudden i västra delarna av Västerås. Vi gör det för att förbättra tillgängligheten för allmänheten. På den här sidan finns svar på några av frågorna som vi vet ställts kring Lövudden.

Utveckling av Lövudden

Västerås stad har idag flera fritidsbåtshamnar från Gäddeholm i öster till Lögarängen i centrala Västerås.
Antalet medborgare och även antalet fritidsbåtar ökar i kommunen vilket ställer krav på fler båtplatser, iläggnings- och upptagningsplatser.
Syftet med att anlägga en ny fritidsbåtshamn vid Lövudden är för att tillmötesgå det ökade antalet fritidsbåtar och för att främja förutsättningen för ett rikt skärgårdsliv, som är en viktig del av Västerås stads identitet. Hamnens placering är även ett sätt att stadsdelarna i västra Västerås ska få tillgång till en fritidsbåtshamn. Idag finns det redan en båtverksamhet med båtupptagning och båtuppställningsplatser på land i området. Placeringen av fritidsbåtsverksamheten till Johannisberg är utifrån en tidigare utredning där man utvärderade flera olika alternativa placeringar.  Vi har bland annat flyttat nyttjanderätten av ett område vid Lövudden för att ge allmänheten fritt tillträde till den pir för småbåtar som så småningom kan komma att byggas. Här nedan finns svar på några av de frågor vi vet finns kring utveckling av området.

Gällande båtuppläggning

Vad har hänt?
Under år 2000 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Johannisbergs camping. Under 2001 beslöts att detaljplanen även skulle omfatta upptagning och uppläggningsplatser för båtar vintertid. I en utredning fastighetskontoret gjorde 2002 pekades Lövudden och Johannisberg ut som ett lämpligt område för vinterförvaring av båtar. Båtklubbarna hade tidigare uppställning på östra sidan. De bildade en sammanslutning som heter VFBAB. Dessa har idag arrendeavtal med Västerås stad för båtuppställning och båtupptagning på Lövudden.

Kör Västerås stad bort KFUK-KFUM från Lövudden?
Nej. Staden kör inte bort KFUK-KFUM från Lövudden. Det som hänt är att nyttjanderätten av ett område flyttats sju meter för att ge allmänheten fritt tillträde till den pir för småbåtar som så småningom ska byggas. KFUK-KFUM har fullt tillträde till sina byggnader och till vattnet.

Gällande fritidsbåtshamnen

Vad har hänt?
Omkring 2013 startade projekteringen av hamnen. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet lämnades in till mark- och miljödomstolen. Ansökan gick igenom i första instans men överklagades av KFUK-KFUM till högsta instans. Våren 2017 avslogs överklagandet.

Gällande miljö- och hälsoskydd

Vilken roll har Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF)?
MHF har tillsyn på båttvätt, båtservice och uppläggningsplatser i Västerås.  MHF är remissinstans vid prövning av vattenverksamhet.

Vilken roll har länsstyrelsen?
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet på all vattenverksamhet som påverkar Mälaren. I det här aktuella ärendet har länsstyrelsen tillsynsansvar för det planerade bygget av stenpir och bryggor vid Lövudden.

Vad gör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF)?
MHF gör fortsatt tillsyn över blästringsföretaget och VFBAB. Under 2018 har MHF särskild tillsyn på alla båtserviceföretag, där vissa har verksamhet på Lövudden. Tillsynen går ut på att se hur de hanterar sitt avfall, tvätt av båtar med mera.
MHF arbetar för att båtarna som har sin förtöjningsplats i Mälaren inom Västerås kommun ska vara giftfria. Fortsatt samverkan med andra förvaltningar om båtverksamheter i Västerås kommun.  Fortsatt arbete med att minska giftiga utsläpp genom EU-projekt NonHazCity. Västerås stad arbetar också med att ta fram detaljerat kontrollprogram inklusive provtagningsprogram avseende vatten- och sedimentprovtagning vid Lövudden som skall godkännas tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen). Beslut från Länsstyrelsen beräknas vara klart i slutet av mars.

Vem anmäler miljöbrott?
Vem som helst kan anmäla ett miljöbrott. MHF är skyldig att anmäla om vi misstänker att ett miljöbrott har begåtts till åklagare eller polis. Åklagare beslutar om dom ska inleda förundersökning. 

Varför anmäldes inte Lövuddens båtverksamhet för miljöbrott?
Det fanns ingen misstanke om att verksamheten bröt mot lagen.

Hur blästras båtarna vid Lövudden?
Blästringen som har skett vid Lövudden är så kallad våt blästring där färgresterna samlas på presenning. Ingen spridning ut till Mälaren sker. Man behöver inget tillstånd för att blästra en båt. Blästring är anmälningspliktig när mer än 500 kvadratmeter båtyta ska blästras. Detta innebär att blästring av enstaka båtar inte är anmälningspliktig. Verksamheten vid Lövudden har förelagts av miljö- och konsumentnämnden att samla och rena vatten från båttvätt. Blästring ska ske så att inga rester hamnar i miljön utan de ska hanteras som farligt avfall.

Påverkas dricksvattnet av båtverksamheten på Lövudden?
Nej, utsläppen från spolplattan på Lövudden påverkar inte det kommunala dricksvattnet. 

Det här händer i Västerås

 • Västerås i vitt

  För tredje året i rad bjuder vi på Västerås i vitt. Kom och se skulptörer från ishotellet i Jukkasjärvi skapa gnistrande skulpturer av snö. Du kan själv prova på att skulptera ett eget konstverk.

 • Möte om industriområde på Finnslätten

  Välkommen till möte om ny detaljplan på Finnslätten. Vi planerar för att göra industri­området större. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

 • Västerås arbete med invånardialog sprids i Kina

  Samarbetet mellan Västerås och Jinan om invånardialog har blivit känt i hela Kina. Flera stora städer har tagit efter arbetssättet. Det berättade Xue Zaijin, vicechef vid Jinans parkadministration, när han tillsammans med övriga i styr- och projektgrupperna besökte Västerås påskveckan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?