Visa sökformulär

Lövudden

Vi utvecklar ett område vid Lövudden i västra delarna av Västerås. Vi gör det för att förbättra tillgängligheten för allmänheten. På den här sidan finns svar på några av frågorna som vi vet ställts kring Lövudden.

Utveckling av Lövudden

Västerås stad har idag flera fritidsbåtshamnar från Gäddeholm i öster till Lögarängen i centrala Västerås.
Antalet medborgare och även antalet fritidsbåtar ökar i kommunen vilket ställer krav på fler båtplatser, iläggnings- och upptagningsplatser.


Syftet med att anlägga en ny fritidsbåtshamn vid Lövudden är för att tillmötesgå det ökade antalet fritidsbåtar och för att främja förutsättningen för ett rikt skärgårdsliv, som är en viktig del av Västerås stads identitet. Hamnens placering är även ett sätt att stadsdelarna i västra Västerås ska få tillgång till en fritidsbåtshamn. Idag finns det redan en båtverksamhet med båtupptagning och båtuppställningsplatser på land i området. Placeringen av fritidsbåtsverksamheten till Johannisberg är utifrån en tidigare utredning där man utvärderade flera olika alternativa placeringar.  Vi har bland annat flyttat nyttjanderätten av ett område vid Lövudden för att ge allmänheten fritt tillträde till den pir för småbåtar som så småningom kan komma att byggas. Här nedan finns svar på några av de frågor vi vet finns kring utveckling av området.

Frågor och svar

Båtuppläggning

Vad har hänt?
Under år 2000 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för Johannisbergs camping. Under 2001 beslöts att detaljplanen även skulle omfatta upptagning och uppläggningsplatser för båtar vintertid. I en utredning fastighetskontoret gjorde 2002 pekades Lövudden och Johannisberg ut som ett lämpligt område för vinterförvaring av båtar. Båtklubbarna hade tidigare uppställning på östra sidan. De bildade en sammanslutning som heter VFBAB. Dessa har idag arrendeavtal med Västerås stad för båtuppställning och båtupptagning på Lövudden.

Kör Västerås stad bort KFUK-KFUM från Lövudden?
Nej. Staden kör inte bort KFUK-KFUM från Lövudden. Det som hänt är att nyttjanderätten av ett område flyttats sju meter för att ge allmänheten fritt tillträde till den pir för småbåtar som så småningom ska byggas. KFUK-KFUM har fullt tillträde till sina byggnader och till vattnet.

Fritidsbåtshamnen

Vad har hänt?
Omkring 2013 startade projekteringen av hamnen. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet lämnades in till mark- och miljödomstolen. Ansökan gick igenom i första instans men överklagades av KFUK-KFUM till högsta instans. Våren 2017 avslogs överklagandet.

Under oktober 2018 kommer vi ta sedimentprover utanför hamnen vid Lövudden från pråm. Arbetet beräknas pågå under vecka 41. Proverna tas för att få underlag till hållfastighetsberäkningar som är en del av projekteringen gällande för utveckling av hamnen.

Miljö- och hälsoskydd

Vilken roll har Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning (MHF)?
MHF har tillsyn på båttvätt, båtservice och uppläggningsplatser i Västerås.  Miljö- och konsumentnämnden är remissinstans vid prövning av vattenverksamhet.

Vilken roll har länsstyrelsen?
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet på all vattenverksamhet som påverkar Mälaren. I det här aktuella ärendet har länsstyrelsen tillsynsansvar för det planerade bygget av vågbrytare och bryggor vid Lövudden.

Vad gör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF)?
Under 2018 har MHF särskild tillsyn på alla båtserviceföretag, där vissa har verksamhet på Lövudden. Tillsynen går ut på att se hur de hanterar sitt avfall, tvätt av båtar med mera.
MHF arbetar för att båtarna som har sin förtöjningsplats i Mälaren inom Västerås kommun ska vara giftfria. 

Hur blästras båtarna vid Lövudden?
Blästring är anmälningspliktig när mer än 500 kvadratmeter båtyta ska blästras. Detta innebär att blästring av enstaka båtar inte är anmälningspliktig. Verksamheten vid Lövudden har lämnat in en frivillig anmälan och förelagts av miljö- och konsumentnämnden att samla och rena vatten från båttvätt. Blästring ska ske så att inga rester hamnar i miljön utan de ska hanteras som farligt avfall.

Hitta hit

Hitta hit

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Tillberga - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tillberga tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Invigning nya Lögarängsbadet

  Äntligen är nya badhuset på Lögarängen klart. Den 8 juni klockan 13.00 öppnar vi dörrarna. Det är fri entré på premiärdagen och självklart händer det lite kul grejer både för stora och små badgäster.

Nytt i Västerås

 • Svartån sänks en meter på prov

  Under tisdagen och onsdagen pågår arbete med att sänka vattenståndet vid Falkenbergska kvarnen med cirka en meter. Sänkningen är tillfällig och görs inför byggandet av en faunapassage.

 • Möjlighet till ö-trafik i sommar

  Det kan komma att bli båttrafik till de yttre öarna i Västeråsfjärden i sommar. Det står klart sedan tekniska nämnden fattat ett inriktningsbeslut om att teknik- och fastighetsförvaltningen ska förbereda och genomföra upphandling av trafiken.

 • Nu blir det lättare för dig att hitta rätt längs Mälaren

  Mälarpromenaden är vårt nya promenadstråk. Det är en skyltad sträcka som gör det lättare för dig som invånare eller besökare att hitta rätt längs Mälaren. Promenaden går från Löga strand till Lasse Färnlöfs plats på Öster Mälarstrand.

Hjälpte informationen på denna sida dig?