Visa sökformulär

Om projekt Mälarporten

Här skapar vi en ny stadsdel, mitt i Västerås, med nya möjligheter. I området mellan city och Mälaren pågår det största och mest komplexa projektet någonsin i Västerås stadsutveckling. Staden växer och projektet är en viktig pusselbit, med resecentrum och stadskvarter som länkar ihop framtidens Västerås.

Översiktsbild över projektområdet Mälarporten

Finns din nya favoritplats här?

Projekt Mälarporten är mer än Västerås nya resecentrum. I området runt omkring har vi fantastiska möjligheter att skapa en hel stadsdel som är både innovativ och hållbar för framtiden. Vi sanerar gamla industritomter och skapar plats för bostäder, företag, grönområden, restauranger och service i takt med att staden växer. En ny, levande stadsdel som blir en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Mälarporten blir det första som möter resenärer, en plats att vara stolt över som gynnar både västeråsare, vårt näringsliv och vår miljö. Tillsammans skapar vi nya favoritplatser – en öppen och välkomnande stadsdel för alla!

Mälarportsområdet en stad i staden

Att bygga stad är stort och komplext, och hela Mälarportsområdet kan liknas vid en liten stad. Området är nästan 100 hektar stort och omfattar stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet, men även delar av Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand. Området som tidigare präglats av industri förvandlas med hållbarhet och nytänkande i fokus, och innovation präglar varenda kubikmeter.

Läs mer om de visioner och målsättningar som finns med Mälarportsområdet längre ner på sidan. Vill du redan nu få en bild av hur området kan se ut i framtiden? Använd vår interaktiva karta eller vår AR-app.

Översiktsbild över projektområdet Mälarporten

Öde ytor blir en levande stadsdel

Västerås växer snabbt. Därför behöver vi effektivt ta vara på ytor för bostäder och företag i lägen som västeråsarna och stadsplaneringen gynnas mest av sett till helheten. Lägen som idag kanske inte nyttjas på bästa möjliga sätt.

I Mälarportsområdet rör sig många människor redan idag, eftersom stadsdelarna runt omkring redan är utbyggda och folk behöver ta sig däremellan. Samtidigt finns det flera döda ytor inom Mälarportsområdet, till exempel industritomter som inte längre används och i vissa fall är farliga. Vi vill istället göra hela området levande och inbjudande, en plats att vilja vara på.

En pusselbit i Västerås utveckling

Mälarportsområdet är en central pusselbit i hjärtat av Västerås, en bit som är otroligt viktig för hela stadens utveckling. Här finns det fantastiska möjligheter att skapa en ny stadsdel med både bostäder, företag, cykel- och promenadstråk, restauranger och service. En pusselbit som binder ihop staden med Mälaren och intilliggande stadsdelar.

Vi ger området en ny gestaltning – med känslan av såväl storstad som hemstad.

Upptäck Mälarportsområdet!

De kommande åren kommer det att hända mycket i Mälarportsområdet. För att du ska få en bättre inblick i det som är på gång har vi några digitala verktyg. Ta hjälp av dem och upptäck det framtida Mälarportsområdet.

På den interaktiva kartan kan du klicka på olika platser i området och få mer information. Kartan uppdateras löpande. Den kan ta en stund att ladda, så se till att ha en bra internetanslutning. Kartan fungerar bäst i webbläsaren Chrome. Om du inte har en egen enhet att titta på, finns kartan också på visualiseringsborden i stadshuset samt på Expect Västerås.

Klicka på bilden för att utforska området!

Skärmklipp från programmet cityplanner av område mälarporten

Klicka på informationspunkterna på kartan för att ta reda på mer om projektet. Du kan nå kartan genom att klicka på bilden eller besöka visualiseringsborden i stadshuset eller på Expect Västerås. Kartan fungerar bäst med webbläsaren Chrome.

Projekt Mälarporten och Västerås nya resecentrum är de första projekten du kan uppleva på ett nytt sätt i appen Västerås Utvecklas. Appen tar hjälp av så kallad AR-teknik (augmented reality/förstärkt verklighet) som gör att du kan se digitala modeller genom mobilens kamera. I appen kan du välja att se projekten i 3D på plats eller där du befinner dig. Du kan även läsa mer om projekten och se en karta över vad som planeras i området.

Appen Västerås Utvecklas finns där du hämtar hem appar.Än så länge finns den bara för mobiltelefon och inte för surfplatta.

AR-app Västerås utvecklas

Med AR-appen "Västerås utvecklas" kan du utforska projektet på plats eller från din telefon.

Här har vi listat svaret på några vanliga frågor om appen.

Jag hittar inte appen?

Eftersom appen är så pass ny kommer den inte upp i alla sökningar än så länge. Väljer du ”Västerås stad” som utvecklare bör den dock dyka upp. Detta under förutsättning att du gör sökningen från en telefon och inte från en läsplatta. Eftersom vi valt att endast anpassa appen till telefoner nu i pilotstadiet har vi också valt att den inte ska gå att ladda ner till plattor, för då kommer den upplevas som sämre eftersom grafiken inte är anpassad.

Jag får inte appen att fungera?

AR-funktionerna kräver att du har en nyare modell av telefon. Appen stödjer alla iPhones som går att uppgradera till iOS 12. Däremot fungerar inte AR-funktionerna i iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s.

När det gäller Android stödjer appen telefoner med operativsystemet Nougat och senare, men bara nyare modeller kan köra AR-delarna. Vilka Android-modeller som stödjer AR, hittar ni härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Android fungerar inte AR-funktionen ”utsikt från stationen”, då den tekniken inte stöds för de telefonerna än.

Varför fungerar inte appen för plattor?

Eftersom appen är framtagen som ett pilotprojekt har vi valt att endast ta fram en version för telefoner. Det krävs anpassningar för att appen ska fungera bra även på större plattor, och vi har valt att spara den investeringen tills vi vet att vi kommer att fortsätta att använda och utveckla appen. Vi tror däremot att större plattor är ett bra sätt att uppleva de typer av projekt och funktioner som finns i appen, så en anpassning är högsta prioritet den dag vi går från pilotprojekt till att använda appen som ett naturligt sätt att visa stadsbyggnadsprojekt i Västerås.

Jag lyckas inte få upp resecentrum som miniatyr, det blinkar bara blått?

Bra! Då letar appen efter en plan yta lämplig att ”placera” resecentrum på. Testa dig fram genom att flytta och vrida lite på telefonen, riktad mot plana ytor. När den blinkande blå rutan blir helstreckad har du hittat en bra yta, och kan placera resecentrum där genom att klicka i rutan med ditt finger.

Vision, mål och planer för projekt Mälarporten

Mälarportens vision och mål är antagna av kommunfullmäktige och det som styr projektets inriktning. De kommer ur både stadens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet. Det är den utvecklingen som sker nu genom projekt Mälarporten.

Projektområdet är stort och har därför koppling till flera olika planer. Nedan listar vi vision och mål samt dessa olika planer och hur de kopplar till projektet.

Gränser för Mälarporten och resecentrums detaljplan

Projekt Mälarporten verkar för att skapa och utveckla en ny stadsdel i ett centralt läge som knyter ihop flera av stadens redan utbyggda centrala områden och destinationer. Samtidigt kommer staden Västerås närmare världen runt omkring med hjälp av ett nytt resecentrum.

Vision för Mälarporten

På sidan 7 i den fördjupade översiktsplanen går det att läsa:

I Västerås centrala delar växer det fram en ny stadsdel som läker samman staden och överbryggar barriärer i form av järnvägen och breda vägar. Nya kvarter, parker, stråk och passager ger området en känsla av närhet och samhörighet med centrum och med bebyggelsen vid Mälaren.

[…]

Stationsområdet är en stadsdel där människor och deras behov står i centrum, en stadsdel där naturliga möten mellan stadens invånare sker. Med blandning av bostäder, kontor, handel, service och nya parker samt stark kontakt med Mälaren kommer stadsdelen att bli en urban del av staden som alla känner sig välkomna till.

Läs hela visionen i den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet.PDF

Mål för Mälarporten

Målen för projekt Mälarporten finns bland annat med i detaljplaneförslaget för Västerås nya resecentrumPDF. Där uttrycks målen för hela projektet så här:

 • Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city och Mälaren, och bidra till ett utvidgat och stärkt city;
  • attraktiva kvartersytor för kontor, bostäder, handel och service
  • attraktiva allmänna ytor och ett tilltalande och effektivt resecentrum.
 • Området ska präglas av tillgänglighet;
  • öppet, lättillgängligt och framkomligt för alla
  • bidra till ökad tillgänglighet både inom Västerås och mellan Västerås och andra platser.
 • Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla tät och blandad bebyggelse i kvartersstruktur och varierad skala, med kontraster mellan nytt och gammalt. Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras för att ge karaktär och identitet.
 • Vi ska skapa en stadsdel som är ett viktigt steg på vägen i den långsiktiga utmaningen att vara den hållbara kommunen.

Västerås övergripande utveckling styrs av översiktsplanen som sträcker sig till 2026, men blickar ända fram till 2050. Projekt Mälarporten är en viktig del i att förverkliga stadens vision Staden utan gränser, och projektet hette tidigare 3B: Bygga Bort Barriärerna. På sidan 53 i översiktsplanen går det att läsa:

3B är ett mycket viktigt strategiskt stadsbyggnadsprojekt med syfte att utveckla stationsområdet. Målet är att koppla ihop city med Mälaren och göra stationsområdet händelserikt och tryggt. Här ska finnas plats för kontor, service och inslag av bostäder. [...]

Ängsgärdet–Kungsängen är ett framtida centralt förnyelseområde som utvecklas till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, parker och mötesplatser. Området är idag mycket splittrat och innehåller såväl ny kontors- och affärsbebyggelse som äldre bebyggelse av varierande kvalitet.

Läs hela Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050.länk till annan webbplats

Så här bidrar Mälarporten till Västerås stads översiktsplan och strategier för hållbar utveckling:

 • Attraktiv regionstad: Resecentrum blir en knutpunkt i regionen där det är lätt för invånare i hela länet att resa till och från och byta transportsätt.
 • Kreativt näringslivsklimat: Inom Mälarporten skapas möjligheter för nya företag att etablera sig. Läget är även perfekt för centralt belägna kontorslokaler och mötesplatser för näringslivet.
 • Kulturliv ger staden karaktär: Mälarportens mycket centrala läge, spännande kulturarv i form av industriell tegelbebyggelse samt utvecklingen av nya mötesplatser som parker och torg skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv inom stadsdelen och ett tillskott till staden som helhet.
 • Kulturarv och utveckling i samklang: I området finns några kulturminnesmärkta fastigheter som kommer att bevaras och få nya fastigheter som grannar. Det blir en intressant stadsdel där nytt och gammalt blandas.
 • Bostäder för alla: Inom Mälarporten planeras ca 7 000 bostäder i direkt anslutning till city, resecentrum och Mälaren.
 • Bygg staden inåt: Mälarporten är en central del av staden som idag är ineffektivt utnyttjad med stora ytor som upplevs som öde och otrygga. Utvecklingen av en stadsdel som sätter människan i fokus är ett bra exempel på hur staden kan byggas inåt och länka samman staden.
 • Balanserad komplettering: Vi utnyttjar ödetomter och gamla industrifastigheter till att bygga bostäder, promenadstråk och parker och utökar på det sättet city.
 • Levande innerstad: Att bygga bostäder centralt är det som bidrar mest till en levande innerstad. Resecentrum och den nya stadsdelen ska också vara tillgänglig och trygg för alla. Här ska det finnas trevliga mötesplatser i form av parker, torg och olika affärsverksamheter.
 • City – mötesplats för alla: Västerås city kan utvidgas och kompletteras med hjälp av Mälarporten. Helheten blir ett city med varierande utbud och attraktiva mötesplatser.
 • Hushålla med naturresurserna – Mälarporten har en historik med industriverksamhet som orsakat föroreningar i marken. Med den planerade stadsomvandlingen saneras området vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. Den höga hållbarhetsambitionen inom projektet syftar även till att underlätta för Västeråsarna att leva ett enklare och mer hållbart liv vilket minskar klimatpåverkan framåt.
 • Enkelt att gå och cykla: Resecentrum kommer att erbjuda passager för cyklister och gående dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. I stadsdelen kommer det att finnas cykelvägar som är anslutna till stadens befintliga nät av cykelvägar. För gående kommer det finnas trevliga promenadstråk längs vattnet. Det ska bli lättare och säkrare att ta sig till, från och förbi resecentrum.
 • Kollektivtrafiken som ryggrad: Inom Mälarporten finns navet för kollektivtrafiken med nytt resecentrum. Det ger alla Västeråsare betydligt bättre möjligheter att resa hållbart i framtiden.

Ibland krävs det lite djupare ut­redningar innan kommunen kan gå vidare med detaljplaner. Det kan till exempel vara i form av ett planprogram.

Eftersom Mälarportsområdet är lika stort som en liten stad och ska innehålla bostäder, verksamheter, parker och mycket mer har kommunfullmäktige beslutat att gå vidare med ett planprogram för hela Mälarporten. Det kommer att bli ett bra strategiskt stöd för att hålla ihop delarna i helheten och samtidigt matcha hela stadens utveckling. Ambitionen är att planprogrammet ska vara antaget 2022.

Innehållsmässigt ska planprogrammet säkerställa hållbara lösningar inom projektområdet för:

 • Trafik, infrastruktur och mobilitet
 • Grönska, offentliga rum och vatten
 • Samhällsfastigheter i form av exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och platser eller lokaler för idrott och kultur
 • Kulturmiljö, gestaltning och arkitektur
 • Teknisk försörjning
 • Bostäder, verksamheter och handel
 • Exploateringsekonomi och totalekonomi

Fördjupade översiktsplaner hjälper till att ta översiktsplanens ambitioner för hela staden ett steg närmare specifika områden. De fördjupade översiktsplaner som finns inom Mälarportens projektområde är dessa:

 • Stationsområdet, FÖP64
 • Ängsgärdet, FÖP69: Beslut 2016 om att ta fram denna plan, och beslut 2020 om att avsluta detta arbete. Tappar sin funktion i och med planprogrammet. Underlaget som är framtaget är viktigt och tas med in i planprogrammet.

Eftersom projektområdet är väldigt stort och ska innehålla så pass mycket, arbetar vi med flera detaljplaner för olika delar av området. Dessa är aktuella just nu:

Frågor och svar om projekt Mälarporten

Här hittar du vanliga frågor och svar om hela projekt Mälarporten. De frågor och svar som handlar specifikt om Västerås nya resecentrum hittar du på den webbsidan.

Eftersom Mälarportsprojektet är väldigt omfattande i såväl innehåll som tid, kan frågorna och svaren komma att ändras i takt med att projektet går framåt. Hittar du inte frågan du letar efter är du välkommen att kontakta oss i projektgruppen.

Tidplan

Det händer redan saker i området! Navet är etablerat med inflyttade företag, bostäder byggs på Ängsgärdet, det planeras för ett nytt polishus, vi har sanerat en ödetomt och nu har Thomas Betong flyttat till nytt läge och den gamla fabriken i projektområdet rivs. Så visst händer det grejer, hela tiden!

Det är svårt att säga exakt, men i dagsläget räknar vi med att hela området ska vara klart runt år 2045-2050.

Efterfrågan på bostäder är något som växer fram i en stad, det går inte att bygga allt samtidigt. Det skulle leda till tomma bostäder.

Det är också så att stora stadsutvecklingsprojekt som Mälarporten behöver tid för samordning och planering för att hänga ihop och bli så bra som möjligt i slutändan. Om vi inte planerar ordentligt först finns det risk att det färdiga området kommer att upplevas som spretigt och ogenomtänkt. Men vi arbetar med flera utmaningar parallellt för att få helheten att hänga ihop och att få allt klart så snabbt det bara går.

Områdets utveckling

Mälarporten är ett väldigt centralt område med stora möjligheter. Det är ett område som väntar på att utvecklas, och nu är det dags. Hela Västerås växer och utvecklas, och stadsbyggandet behöver möta upp det i god tid för att framtidens västeråsare ska ha någonstans att bo, leva och arbeta.

Mälarporten är ett av flera stadsutvecklingsprojekt som pågår i staden. Det som märker ut Mälarporten är bland annat att det är så stort och komplext, och att området ska bygga ihop staden då stadsdelarna runt omkring redan utvecklats och etablerats.

Läs mer om projektets vision och mål i avsnittet ovan.

Inom Mälarportsområdet finns verksamheter med skyddszoner på 200 meter runt om, där det inte är tillåtet att bygga bostäder. Det handlar dels om silon, med risk för damm, och dels om reningsverket, med risk för dålig lukt. I och med projekt Mälarporten har Västerås stad inlett dialog med Lantmännen om flytt av verksamheten i silon. Dessutom pågår en utredning om vad som ska hända med reningsverket, för att minimera den skyddszon som finns.

Stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet utgör de största delarna i området, men Mälarportsområdet innefattar även delar av Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand.

Nej, det finns inga sådana planer. Kopparlunden som är ett stort stadsutvecklingsprojekt i närheten kommer inte att ingå, eftersom det projektet redan kommit mycket längre än Mälarporten. Men samordning med Kopparlunden är viktigt för att få en bra helhet i staden, till exempel kring gång- och cykeltrafik. Därför har vi en samordnande stadsplanerare som håller ihop de båda projekten, så att arbetet blir så effektivt som möjligt.

Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla tät och blandad bebyggelse, med kontraster mellan nytt och gammalt. Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras för att ge karaktär och identitet. Det blir både bostäder, kontor, verksamhetslokaler och en del grönområden.

Några verksamheter har redan etablerat sig inom Mälarportsområdet, till exempel Navet, hotell och tingsrätten. Det är också klart att det blir ett resecentrum i området, men exakt hur det kommer att bli vet vi först när detaljplanen är antagen och byggprojekteringen är klar.

Läs mer om vilka detaljplaner som pågår inom området i avsnittet ovan.

En del av de byggnader och verksamheter som finns idag blir kvar, en del verksamheter kommer att flytta och en del byggnader kommer att rivas (och materialet återvinnas). Visionen för Mälarportsområdet är att blanda ny och gammal bebyggelse. Det finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader och viktiga stråk i området.

Genom att bevara, utveckla och komplettera den befintliga bebyggelsen skapas en variationsrik stad, något som inte går att uppnå om allt byggs nytt. Exakt vilka byggnader och miljöer som kan bevaras blir något att besluta om i samband med kommande detaljplaner och bygglovsärenden.

Inte förflyttas, snarare utökas. Tanken är att Västerås nya resecentrum ska vara en brygga mellan city och Mälaren och att citykärnan därmed kan växa i riktning mot Mälarportsområdet. Projektet samverkar mycket med aktörer i city för att inte konkurrera utan komplettera. Tillsammans utvecklar vi Västerås framtida city.

Att passera längs med kajen framför silon är den mest naturliga vägen mellan stationsområdet och Öster Mälarstrands bostäder och stora besöksmål. Det görs redan idag, med risk för olyckor.

Eftersom Västerås stad äger marken framför silon så planerar vi därför att ställa i ordning en säker gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen skulle påverka Lantmännens verksamhet i silon, eftersom de hittills har utnyttjat Västerås stads mark för lastning och lossning, utan avtal eller ersättning. Därför pågår också en dialog med Lantmännen om detta.

Det betyder att vi hela tiden strävar efter att hitta så smarta och hållbara lösningar som möjligt på alla olika utmaningar vi ställs inför i projektet, gärna med stöd av modern teknik. Vi lyssnar in vad västeråsarna tycker och tänker – framför allt de unga. Vi utmanar både oss själva och projektets andra aktörer att tänka nytt och våga vara kreativa. Tillsammans vill vi helt enkelt skapa en stadsdel i världsklass!

Byggnation

Vi planerar för cirka 7 000 bostäder i Mälarportsområdet.

De första som bor i Mälarportsområdet är faktiskt redan på plats. På Ängsgärdet finns redan några bostäder.

Exakt vilken upplåtelseform det blir inom ett visst detaljplaneområde kan inte vi som kommun styra i just detaljplanerna. Däremot jobbar Västerås stad för blandade upplåtelseformer och varierande bostadsstorlekar när vi bygger nya stadsdelar.

Vi räknar med att det blir minst 10 000 arbetsplatser i Mälarportsområdet, förmodligen fler.

Västerås stad planerar tillsammans med fastighetsägarna för att det ska finnas parkeringsplatser så att det täcker behovet i området. De flesta parkeringsplatserna kommer att finnas i mobilitetscenter/parkeringshus.

Ja, grönområden är viktigt för människor och vi planerar för flera grönområden och parkstråk i området. En ambition är att bevara så många av dagens träd som möjligt. Dessutom kommer vi att plantera nya träd vartefter stadsdelens olika områden blir klara. Vi uppmuntrar även till olika gröna initiativ som takodlingar och liknande. Området kommer att upplevas grönare i framtiden än idag.

Ja, absolut. Här ska alla kunna leva och bo! Exakt hur många kommer vi att veta längre fram i planeringsskedet.

Byggpåverkan

Det här är en fråga som vi kommer att arbeta mycket med framöver. Förhoppningen är att trafiken ska kunna ta sig genom området hela tiden. Däremot kommer att bli lite rörigt emellanåt, eftersom arbeten kommer att pågå i flera delar av stadsdelen parallellt. En möjlighet är exempelvis att använda båtar för att leverera byggmaterial sjövägen. Ett logistikcenter kommer att behövas med tanke på att ytan är begränsad och ambitionen hög.

Arbeten kommer att pågå i många delar av området samtidigt. Det kommer såklart att utmana tålamodet hos västeråsarna och ställa krav på logistiken för hantering av byggmaterial, maskiner och personal. Vi gör vad vi kan för att det ska fungera så bra och smidigt som möjligt för alla inblandade.

Samverkan

Idag finns det cirka 25 fastighetsägare i området.

Fastighetsägarna har en viktig roll i utvecklingen av stadsdelen, och Västerås stad har stora ambitioner vad gäller innovation och nytänkande. Här gäller det att hitta bra samarbetsformer där vi kan dra nytta av varandra, med balans mellan gemensam styrning och varje fastighetsägares självständiga ambition.

Vi tar gärna emot idéer om vad som borde finnas i området, hur det skulle kunna se ut eller vad vi behöver tänka på under projektets gång. Har du en idé om framtidens sätt att köpa kaffe på väg till tåget, eller mat på vägen hem? Har du förslag på något som gör det roligare att vänta på bussen? Eller har du en tanke om vad det första som möter besökare ska vara i framtidens Västerås?

Dela gärna med dig genom att mejla malarporten@vasteras.se

Projektorganisation och samarbeten

Ett så stort projekt som Mälarporten kräver stora resurser och många kompetenser.

Västerås stad leder och styr projektet, men vi arbetar i nära samverkan med en lång rad aktörer. De är bland annat Jernhusen, Trafikverket, Klövern, Kungsleden, Hemfosa, ABB, Samhällsbyggnadsbolaget, Mimer och Mälarenergi. Det finns även plats för fler aktörer, så är du intresserad av ett samarbete, hör av dig!

Det är Västerås stad som styr och leder Mälarportsprojektet. Kommunstyrelsen är beställare och projektägare. För att utföra projektet finns en styrgrupp och en projektgrupp som jobbar enligt politiskt fattade beslut.

Ställ gärna frågor till projektgruppen via knappen "Kontakta oss" nedan. Glöm inte att ange din mejladress, så att vi kan svara dig.

Mälarportens projektgrupp

 • Sanna Edling, projektchef för hela projekt Mälarporten
 • Jonas Living, byggprojektchef för delprojekt resecentrum
 • Viktoria Brandel, kreativ projektledare och ansvarig för forskning och samarbeten
 • Isabell Eklund, samordnande stadsplanerare och ansvarig för planprogrammet
 • Åsa Rudhage, planarkitekt och ansvarig för detaljplan resecentrum
 • Emilott Lantz, kommunikatör
 • Kennet Julin, koncerncontroller

Mälarporten

Om du har frågor eller funderingar kring projekt Mälarporten är du välkommen att höra av dig. Klicka på "kontakta oss", skriv din fråga och skicka in. Vi svarar så snart vi kan!

Det finns många som vill vara med och utveckla Mälarporten. I området är flera fastighetsägare och verksamheter redan etablerade, och det finns plats för många fler. Med en tydlig gemensam vision, erbjuder vi stor kreativ frihet för alla entreprenörer och partners.

Några av projekt Mälarportens externa aktörer och deras roller

Jernhusen äger tillsammans med Västerås stad centralstationen i det gemensamma bolaget Västerås Central AB, och förvaltar densamma.
Kontakt: Maria Hägerdal, affärsutvecklare.

Klövern äger fastigheterna i kvarteret Sigurd 3. De kommer att bygga nya bostäder och kontor i det kvarteret, som ligger inom resecentrums detaljplaneområde.
Kontakt: Asko Heikkinen, affärsenhetschef.

Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland ansvarar för länets kollektivtrafik.
Kontakt: Marie Christensson, marknadschef.

Kungsleden äger fastighet och mark norr om spåren inom resecentrums detaljplaneområde.
Kontakt: Krister Johansson, projektledare Utvecklingsfastigheter, 021-40 44 91.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, byggandet och driften av järnvägar. Trafikverket äger och ansvarar för spår, plattformar och plattformsförbindelser som för resenären till och från tåget. Trafikverket ansvarar även för trafikinformationsutrustning.
Kontakt: Har du frågor om den långsiktiga planeringen som rör Västerås resecentrum kontakta Tomas Holmlund, planerare. Vid andra frågor till trafikverket kontakta deras kundtjänst, 0771-92 19 21.

Aktörer delaktiga i Västerås nya resecentrum

För att bygga ett nytt resecentrum i Västerås är det många aktörer som behöver samarbeta. Många är delaktiga i hela projekt Mälarporten, men en del aktörer är främst involverade i den del av projektet som berör just resecentrum. 

Jernhusen äger dagens tågstation tillsammans med Västerås stad. Klövern och Kungsleden äger fastigheter inom området för detaljplanen. Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket har verksamheter som i högsta grad påverkar, och påverkas av, projektet.

Det är dessa aktörer och Västerås stad som gemensamt har kommit fram till målbilden för delprojekt resecentrum.

För att bygga en stor stadsdel som ska präglas av innovation och nytänkande behövs flera olika kompetenser och samarbeten. Vi är väldigt intresserade av nya möjligheter och forskningssamarbeten – gärna inom områden som ny teknik, arkitektur och hållbart resande.

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Kontakta Viktoria Brandel, kreativ projektledare och ansvarig för forskning och samarbeten inom projekt Mälarporten.

Så här gör du

Vill du veta mer?

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för löpande uppdateringar om projekt Mälarporten och Västerås nya resecentrum. Vill du komma i kontakt med byggprojektchefen för resecentrum eller någon annan i projektet kan du mejla oss.

Kontakta projektgruppen eller följ oss i sociala medier

Hjälpte informationen på denna sida dig?