Om projekt Mälarporten

I området mellan city och Mälaren sanerar vi gamla industritomter och skapar nya bostäder, service, arbetsplatser och grönområden. Vi skapar en ny, levande stadsdel mitt i Västerås.

Mälarporten en pusselbit i Västerås utveckling

Mitt mellan city och Mälaren ligger Mälarporten, Västerås nya stadsdel. Här planerar vi för 7 000 nya bostäder, 10 000 arbetsplatser, parker och grönområden, förskolor, skolor och service.

Det gamla industriområdet Mälarporten ska blir en ny, levande stadsdel med hållbarhet, nytänkande och innovation i fokus. Västerås nya resecentrum blir en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden.

Översiktsbild över projektområdet Mälarporten

Vi skapar stadens nya favoritplatser

Mälarporten blir det första som möter resenärer till Västerås, en plats att vara stolt över som gynnar både västeråsare, vårt näringsliv och vår miljö.

Västerås växer och om 20 år kommer det bo uppåt 20 000 nya invånare i de centrala delarna. Tillsammans skapar vi nya favoritplatser – en öppen och välkomnande stadsdel för alla!

Planprogram för Mälarporten

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett planprogram för området. Det är en övergripande planering som kan tas fram för stora och mer komplexa utvecklingsområden, innan detaljplanering sker.

Vi har arbetat med tidig dialog för att samla in invånarnas tankar och önskemål när kring områdets utveckling. När planprogrammet är klart kommer det att gå ut på samråd och det finns möjlighet för alla västeråsare att tycka till.

Läs mer: Så tycker västeråsarna att Mälarporten ska utvecklas

 

Översiktsbild över projektområdet Mälarporten

Om Mälarportsområdet

Projekt Mälarporten är ett nästan 100 hektar stort område i centrala Västerås som omfattar stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet, men även delar av Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand.

Här finns i dag stora tomma ytor, så som ödetomter och grusytor. Genom att sanera gamla industritomter kan vi skapa plats för bostäder och skolor, företag, parker, grönområden, restauranger och service i takt med att staden växer.

Vision, mål och planer för projekt Mälarporten

Mälarportens vision och mål är antagna av kommunfullmäktige och det som styr projektets inriktning. De kommer ur både stadens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för stationsområdet. Det är den utvecklingen som sker nu genom projekt Mälarporten.

Projektområdet är stort och har därför koppling till flera olika planer. Nedan listar vi vision och mål samt dessa olika planer och hur de kopplar till projektet.

Gränser för Mälarporten och resecentrums detaljplan

Projekt Mälarporten verkar för att skapa och utveckla en ny stadsdel i ett centralt läge som knyter ihop flera av stadens redan utbyggda centrala områden och destinationer. Samtidigt kommer staden Västerås närmare världen runt omkring med hjälp av ett nytt resecentrum.

Vision för Mälarporten

På sidan 7 i den fördjupade översiktsplanen går det att läsa:

I Västerås centrala delar växer det fram en ny stadsdel som läker samman staden och överbryggar barriärer i form av järnvägen och breda vägar. Nya kvarter, parker, stråk och passager ger området en känsla av närhet och samhörighet med centrum och med bebyggelsen vid Mälaren.

[…]

Stationsområdet är en stadsdel där människor och deras behov står i centrum, en stadsdel där naturliga möten mellan stadens invånare sker. Med blandning av bostäder, kontor, handel, service och nya parker samt stark kontakt med Mälaren kommer stadsdelen att bli en urban del av staden som alla känner sig välkomna till.

Fördjupad översiktsplan för stationsområdet. Pdf, 18.2 MB.

Riktlinjer för exploateringsavtal Mälarporten Pdf, 968.1 kB.

Mål för Mälarporten

Målen för projekt Mälarporten finns bland annat med i detaljplaneförslaget för Västerås nya resecentrum. Där uttrycks målen för hela projektet så här:

 • Området ska bli en tydlig och självklar länk mellan city och Mälaren, och bidra till ett utvidgat och stärkt city;
  • attraktiva kvartersytor för kontor, bostäder, handel och service
  • attraktiva allmänna ytor och ett tilltalande och effektivt resecentrum.
 • Området ska präglas av tillgänglighet;
  • öppet, lättillgängligt och framkomligt för alla
  • bidra till ökad tillgänglighet både inom Västerås och mellan Västerås och andra platser.
 • Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla tät och blandad bebyggelse i kvartersstruktur och varierad skala, med kontraster mellan nytt och gammalt. Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras för att ge karaktär och identitet.
 • Vi ska skapa en stadsdel som är ett viktigt steg på vägen i den långsiktiga utmaningen att vara den hållbara kommunen.

Målbild för Västerås resecentrum

En gemensam målbild togs fram 2013 av Västerås stad i samverkan med Jernhusen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland, Trafikverket och Klövern.

Den gemensamma målbilden för resecentrum Pdf, 2.6 MB.

Syftet med den gemensamma målbilden var att ge tydliga riktlinjer och viljeyttringar för att möjliggöra ett fortsatt
utvecklingsarbete som leder till ett väl fungerande resecentrum i Västerås och som flödes- och funktionsmässigt är väl integrerat i staden och har en stark egen gestaltning. Målbild Västerås resecentrum har utgjort del av underlag för arbetet med att ta fram detaljplan och för det gemensamma arbetet för att realisera ett genomförande av ett framtida resecentrum.

Västerås övergripande utveckling styrs av översiktsplanen som sträcker sig till 2026, men blickar ända fram till 2050. Projekt Mälarporten är en viktig del i att förverkliga stadens vision Staden utan gränser, och projektet hette tidigare 3B: Bygga Bort Barriärerna. På sidan 53 i översiktsplanen går det att läsa:

3B är ett mycket viktigt strategiskt stadsbyggnadsprojekt med syfte att utveckla stationsområdet. Målet är att koppla ihop city med Mälaren och göra stationsområdet händelserikt och tryggt. Här ska finnas plats för kontor, service och inslag av bostäder. [...]

Ängsgärdet–Kungsängen är ett framtida centralt förnyelseområde som utvecklas till en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, parker och mötesplatser. Området är idag mycket splittrat och innehåller såväl ny kontors- och affärsbebyggelse som äldre bebyggelse av varierande kvalitet.

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050.

Så här bidrar Mälarporten till Västerås stads översiktsplan och strategier för hållbar utveckling:

 • Attraktiv regionstad: Resecentrum blir en knutpunkt i regionen där det är lätt för invånare i hela länet att resa till och från och byta transportsätt.
 • Kreativt näringslivsklimat: Inom Mälarporten skapas möjligheter för nya företag att etablera sig. Läget är även perfekt för centralt belägna kontorslokaler och mötesplatser för näringslivet.
 • Kulturliv ger staden karaktär: Mälarportens mycket centrala läge, spännande kulturarv i form av industriell tegelbebyggelse samt utvecklingen av nya mötesplatser som parker och torg skapar förutsättningar för ett rikt kulturliv inom stadsdelen och ett tillskott till staden som helhet.
 • Kulturarv och utveckling i samklang: I området finns några kulturminnesmärkta fastigheter som kommer att bevaras och få nya fastigheter som grannar. Det blir en intressant stadsdel där nytt och gammalt blandas.
 • Bostäder för alla: Inom Mälarporten planeras ca 7 000 bostäder i direkt anslutning till city, resecentrum och Mälaren.
 • Bygg staden inåt: Mälarporten är en central del av staden som idag är ineffektivt utnyttjad med stora ytor som upplevs som öde och otrygga. Utvecklingen av en stadsdel som sätter människan i fokus är ett bra exempel på hur staden kan byggas inåt och länka samman staden.
 • Balanserad komplettering: Vi utnyttjar ödetomter och gamla industrifastigheter till att bygga bostäder, promenadstråk och parker och utökar på det sättet city.
 • Levande innerstad: Att bygga bostäder centralt är det som bidrar mest till en levande innerstad. Resecentrum och den nya stadsdelen ska också vara tillgänglig och trygg för alla. Här ska det finnas trevliga mötesplatser i form av parker, torg och olika affärsverksamheter.
 • City – mötesplats för alla: Västerås city kan utvidgas och kompletteras med hjälp av Mälarporten. Helheten blir ett city med varierande utbud och attraktiva mötesplatser.
 • Hushålla med naturresurserna – Mälarporten har en historik med industriverksamhet som orsakat föroreningar i marken. Med den planerade stadsomvandlingen saneras området vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. Den höga hållbarhetsambitionen inom projektet syftar även till att underlätta för Västeråsarna att leva ett enklare och mer hållbart liv vilket minskar klimatpåverkan framåt.
 • Enkelt att gå och cykla: Resecentrum kommer att erbjuda passager för cyklister och gående dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. I stadsdelen kommer det att finnas cykelvägar som är anslutna till stadens befintliga nät av cykelvägar. För gående kommer det finnas trevliga promenadstråk längs vattnet. Det ska bli lättare och säkrare att ta sig till, från och förbi resecentrum.
 • Kollektivtrafiken som ryggrad: Inom Mälarporten finns navet för kollektivtrafiken med nytt resecentrum. Det ger alla Västeråsare betydligt bättre möjligheter att resa hållbart i framtiden.

Målbilden för Västerås innerstad är ett resultat av dialogprojektet Tyck om din innerstad (TODI), där mer än 4 000 personer under 2016-2018 berättade vad de önskade sig av sin innerstad år 2050. Målbilden målar med breda penseldrag upp Västerås innerstad 2050. Den ska inspirera och ge vägledning för utvecklingen av Västerås innerstad i framtiden.

Målbild för Västerås innerstad

Projektet genomfördes av Västerås stad tillsammans med flera olika aktörer – däribland Västerås Citysamverkan, Mälardalens högskola, föreningar av olika slag, representanter från näringslivet, kulturaktörer samt en referensgrupp.

I målbilden beskrivs det som vi önskar oss av Västerås innerstad 2050. Västeråsarna önskar sig bland annat en innerstad som vågar, fler mänskliga möten, mer aktivitet och evenemang, ett intressantare vardagsrum, ett rikare utbud och mer grönska.

Resecentrum bidrar till att förverkliga målbilden för innerstaden

Västerås nya resecentrum spelar en viktig roll för att förverkliga målbilden för Västerås innerstad.

I målbilden för Västerås innerstad fastställs att vi i Västerås önskar oss en innerstad "som vågar", som har en stark identitet och lösningar som sticker ut. Västerås innerstad ska även innehålla många platser att mötas, trygga ställen där det är liv, ljus och rörelse från morgon till kväll.

Enligt målbilden ska gröna transportlösningar prioriteras, liksom att att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig tryggt och bekvämt.

Resecentrum bidrar till allt detta. Resecentrum och i förlängningen stadsdelen Mälarporten bidrar också till målbildens önskan att skapa levande stadsstråk som knyter samman hela stadsområdet ner till Mälaren, så att allt hänger ihop i en enda stor innerstad.

Eftersom Mälarportsområdet är lika stort som en liten stad och ska innehålla bostäder, verksamheter, parker och mycket mer beslutade kommunfullmäktige hösten 2020 att gå vidare med ett planprogram för hela Mälarporten. Ett planprogram tas fram för att utreda de förutsättningar och visioner som finns för ett större område. Planprogrammet tas fram tillsammans med olika aktörer inom stadens och dess bolag samt med fastighetsägare och invånare. Ambitionen är att planprogrammet ska vara antaget 2024.

Innehållsmässigt ska planprogrammet säkerställa hållbara lösningar inom projektområdet för:

 • Trafik, infrastruktur och mobilitet
 • Grönska, offentliga rum och vatten
 • Samhällsfastigheter i form av exempelvis förskolor, skolor, äldreboenden och platser eller lokaler för idrott och kultur
 • Kulturmiljö, gestaltning och arkitektur
 • Teknisk försörjning
 • Bostäder, verksamheter och handel
 • Exploateringsekonomi och totalekonomi

Så arbetar vi

Målbild och ambitionsnivå

Vi vill att Mälarporten ska vara ”mer än nära, en blomstrande Mälarstad, där alla kan vara med och där vi tänker smart för framtiden.” De visionära beskrivningarna och ambitionerna har tagits fram i en bred process som involverat västeråsarna.

Information om Tycka till-fasen för Mälarportens planprogram.

Nu tar stadsdelen form

Under arbetet med planprogrammet har vi lärt oss mycket om området och vilka förutsättningar som finns. Vi vet också vad som behöver läggas till eller förnyas. Under hösten 2021 fortsatte arbetet tillsammans med ett arkitektteam som ritat på Mälarportens stadsstruktur. Arkitekternas uppdrag är att tillsammans med staden, fastighetsägarna och invånarna översätta ord till form och låta de nya husen, parkerna, torgen, mötesplatserna och gatorna växa upp ur dagens grusytor.

Information om arkitektarbetet för Mälarportens stadsstruktur.

Alla kommer få möjlighet att tycka till

Mälarporten berör många västeråsare och även andra som besöker oss. Vi vill att Mälarporten ska knyta samman staden och skapa nya favoritplatser som vi är stolta över och där vi trivs. När det finns ett förslag till planprogram kommer det att gå ut på samråd – ett tillfälle för alla västeråsare att ta del av förslaget och skicka in sina synpunkter. Samrådet är planerat till 2024.

Fördjupade översiktsplaner hjälper till att ta översiktsplanens ambitioner för hela staden ett steg närmare specifika områden. De fördjupade översiktsplaner som finns inom Mälarportens projektområde är dessa:

 • Stationsområdet, FÖP64
 • Ängsgärdet, FÖP69: Beslut 2016 om att ta fram denna plan, och beslut 2020 om att avsluta detta arbete. Tappar sin funktion i och med planprogrammet. Underlaget som är framtaget är viktigt och tas med in i planprogrammet.

Eftersom projektområdet är väldigt stort och ska innehålla så pass mycket, arbetar vi med flera detaljplaner för olika delar av området. Dessa är aktuella just nu:

Detaljplanen för nya polishuset vann laga kraft den 28 februari 2022.

Frågor och svar om projekt Mälarporten

Här hittar du vanliga frågor och svar om hela projekt Mälarporten. De frågor och svar som handlar specifikt om Västerås nya resecentrum hittar du på den webbsidan.

Frågor och svar om Västerås nya resecentrum

Eftersom Mälarportsprojektet är väldigt omfattande i såväl innehåll som tid, kan frågorna och svaren komma att ändras i takt med att projektet går framåt. Hittar du inte frågan du letar efter är du välkommen att kontakta oss i projektgruppen.

Tidplan

I dagsläget räknar vi med att hela området ska vara klart runt år 2045-2050. Efterfrågan på bostäder är något som växer fram i en stad, det går inte att bygga allt samtidigt. Det skulle leda till tomma bostäder. Det är också så att stora stadsutvecklingsprojekt som Mälarporten behöver tid för samordning och planering för att hänga ihop och bli så bra som möjligt i slutändan.

Men det händer mycket annat i området. Företagshuset Navet är etablerat med inflyttade företag, bostäder byggs på Ängsgärdet, det planeras för ett nytt polishus, vi har sanerat en ödetomt, Thomas Betong har flyttat till nytt läge och den gamla fabriken i projektområdet rivits. Förhandlingarna med Lantmännen om flytt av deras verksamhet är också färdig, en viktig förutsättning för att kunna utveckla Mälarportsområdet.

Socialtjänstens hus har invigts och resecentrums detaljplan väntas snart antas i Kommunfullmäktige. Preliminär byggstart beräknas till 2025.

Områdets utveckling

Mälarporten är ett väldigt centralt område med stora möjligheter. Det är ett område som väntar på att utvecklas, och nu är det dags. Hela Västerås växer och utvecklas, och stadsbyggandet behöver möta upp det i god tid för att framtidens västeråsare ska ha någonstans att bo, leva och arbeta.

Mälarporten är ett av flera stadsutvecklingsprojekt som pågår i staden. Det som märker ut Mälarporten är bland annat att det är så stort och komplext, och att området ska bygga ihop staden då stadsdelarna runt omkring redan utvecklats och etablerats.

Läs mer om projektets vision och mål i avsnittet ovan.

Inom Mälarportsområdet finns verksamheter med skyddszoner på 200 meter runt om, där det inte är tillåtet att bygga bostäder. Det handlar dels om silon, med risk för damm, och dels om reningsverket, med risk för dålig lukt. I och med projekt Mälarporten har Västerås stad kommit överens med Lantmännen om flytt av verksamheten i silon och den planeras till 2029. Dessutom pågår en utredning om vad som ska hända med avloppsreningsverket, för att minimera den skyddszon som finns.

Stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet utgör de största delarna i området, men Mälarportsområdet innefattar även delar av Östra hamnen, Lillåudden och Öster Mälarstrand. Sedan 2023 ingår även torget utanför Steam Hotel och färjekajen.

Det blir både bostäder, kontor, verksamhetslokaler och en del grönområden. Stadsdelen ska vara urban och mångsidig och innehålla tät och blandad bebyggelse, med kontraster mellan nytt och gammalt. Arvet från tidigare industriella verksamheter ska bevaras för att ge karaktär och identitet.

En del av de byggnader och verksamheter som finns idag blir kvar, en del verksamheter kommer att flytta och en del byggnader kommer att rivas (och materialet återvinnas). Visionen för Mälarportsområdet är att blanda ny och gammal bebyggelse. Det finns ett antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader och viktiga stråk i området.

Genom att bevara, utveckla och komplettera den befintliga bebyggelsen skapas en variationsrik stad, något som inte går att uppnå om allt byggs nytt. Exakt vilka byggnader och miljöer som kan bevaras blir något att besluta om i samband med kommande detaljplaner och bygglovsärenden.

Inte förflyttas, snarare utökas. Tanken är att Västerås nya resecentrum ska vara en brygga mellan city och Mälaren och att citykärnan därmed kan växa i riktning mot Mälarportsområdet. Projektet samverkar mycket med aktörer i city för att inte konkurrera utan komplettera. Tillsammans utvecklar vi Västerås framtida city.

Det betyder att vi hela tiden strävar efter att hitta så smarta och hållbara lösningar som möjligt på alla olika utmaningar vi ställs inför i projektet, gärna med stöd av modern teknik. Vi lyssnar in vad västeråsarna tycker och tänker – framför allt de unga. Vi utmanar både oss själva och projektets andra aktörer att tänka nytt och våga vara kreativa. Tillsammans vill vi helt enkelt skapa en stadsdel i världsklass!

Västerås och projekt Mälarporten har valts ut att delta i Europan, en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. Tävlingsbidragen ska hjälpa till att göra Mälarporten till en levande stadsdel även under tiden den planeras och byggs.

Tävlingen är nu avslutad, och vinnarbidragen har utsetts.

I dag finns en skyddszon på 200 meter runt silon vad gäller buller. Staden har ambitioner att utveckla Mälarportsområdet till platser för människorna. Området runt silon kan inte utvecklas innan verksamhetsbullret är åtgärdat. Dessutom behöver marken saneras för att kunna utvecklas och bli del i ett av de bästa lägena i Västerås, en plats för västeråsarna.

Silons flytt gör det möjligt att utveckla hela Mälarportsområdet. Det innebär också att tung trafik flyttas från centrala staden. Buller och damm från verksamheten försvinner från centrala Västerås vilket är bra för såväl befintliga som nya byggnader.

Västerås stad tar över silofastigheterna från den 2 juli 2029. Lantmännen har getts möjlighet att förvärva del av fastighet i hamnen, Lantmännen ges möjlighet att avveckla sin verksamhet över ett antal år. De stänger verksamheten vid årsskiftet 2028/2029 men tömmer fastigheterna fram till halvårsskiftet 2029 då staden tillträder. Västerås stad kommer att ansvara för rivning och sanering av fastigheterna efter tillträde.

Västerås stad betalar först vid tillträde och kommer att arbeta för planläggning i syfte att kunna sälja byggrätter vid samma tid. Det är möjligt både att bygga om själva betongsilon till bostäder eller verksamheter alternativt att riva den. Planeringen för vad som ska finnas på platsen i framtiden kommer att ske i arbetet med planprogrammet för Mälarporten.

Västerås stad avser att förvärva tre fastigheter från Lantmännen i centrala Västerås: Västerås 1:206, Västerås 1:207 samt Gasklockan 12. Lantmännen ges möjlighet att förvärva del av fastighet av Västerås stad i hamnen för byggnation av ny siloanläggning.

Till grund för affärerna finns oberoende värderingar samt framtida förväntansvärden. Västerås stad förvärvar fastigheterna till ett sammanlagt värde om 325 miljoner kronor fördelat enligt följande: Gasklockan 12 för 20 miljoner, Västerås 1:206 för 125 miljoner och Västerås 1:207 för 180 miljoner. Västerås stad betalar först vid tillträde och kommer att arbeta för planläggning i syfte att kunna sälja byggrätter vid samma tid.

Byggnation

Vi planerar för cirka 7 000 bostäder i Mälarportsområdet. De första bostäderna i Mälarportsområdet har redan byggts, på Ängsgärdet.

Exakt vilken upplåtelseform det blir inom ett visst detaljplaneområde kan inte vi som kommun styra i just detaljplanerna. Däremot jobbar Västerås stad för blandade upplåtelseformer med både hyres- och bostadsrätter och varierande bostadsstorlekar när vi bygger nya stadsdelar.

Vi räknar med att det blir minst 10 000 arbetsplatser i Mälarportsområdet, förmodligen fler.

Västerås stad planerar tillsammans med fastighetsägarna för att det ska finnas parkeringsplatser så att det täcker behovet i området. De flesta parkeringsplatserna kommer att finnas i mobilitetscenter/parkeringshus.

Ja, grönområden är viktigt för människor och vi planerar för flera grönområden och parkstråk i området. En ambition är att bevara så många av dagens träd som möjligt. Dessutom kommer vi att plantera nya träd vartefter stadsdelens olika områden blir klara. Vi uppmuntrar även till olika gröna initiativ som takodlingar och liknande. Området kommer att upplevas grönare i framtiden än idag.

Ja, absolut. Här ska alla kunna leva och bo! Exakt hur många kommer vi att veta längre fram i planeringsskedet.

Byggpåverkan

Det här är en fråga som vi kommer att arbeta mycket med framöver. Förhoppningen är att trafiken ska kunna ta sig genom området hela tiden. Däremot kommer att bli lite rörigt emellanåt, eftersom arbeten kommer att pågå i flera delar av stadsdelen parallellt. En möjlighet är exempelvis att använda båtar för att leverera byggmaterial sjövägen. Ett logistikcenter kommer att behövas med tanke på att ytan är begränsad och ambitionen hög.

Arbeten kommer att pågå i många delar av området samtidigt. Det kommer såklart att utmana tålamodet hos västeråsarna och ställa krav på logistiken för hantering av byggmaterial, maskiner och personal. Vi gör vad vi kan för att det ska fungera så bra och smidigt som möjligt för alla inblandade.

Samverkan

Idag finns det cirka 25 fastighetsägare i området.

Fastighetsägarna har en viktig roll i utvecklingen av stadsdelen, och Västerås stad har stora ambitioner vad gäller innovation och nytänkande. Här gäller det att hitta bra samarbetsformer där vi kan dra nytta av varandra, med balans mellan gemensam styrning och varje fastighetsägares självständiga ambition.

Vi tar gärna emot idéer om vad som borde finnas i området, hur det skulle kunna se ut eller vad vi behöver tänka på under projektets gång. Har du en idé om framtidens sätt att köpa kaffe på väg till tåget, eller mat på vägen hem? Har du förslag på något som gör det roligare att vänta på bussen? Eller har du en tanke om vad det första som möter besökare ska vara i framtidens Västerås?

Dela gärna med dig genom att mejla malarporten@vasteras.se

Om du bedriver en verksamhet i området i en fastighet som någon annan äger och undrar hur din verksamhet kommer påverkas av utvecklingen hör du i första hand av dig till din hyresvärd med dina frågor.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet finns det möjlighet för dig att få information genom att prenumerera på våra nyheter. Du kan också följa projekt Mälarporten i sociala medier. Vi håller vid önskemål informationsmöten och kommer framöver också att bjuda in både fastighetsägare och verksamheter i området till dialog för att samla in funderingar och idéer. Vill du diskutera något med oss direkt är du varmt välkommen att höra av dig till malarporten@vasteras.se .

Projektorganisation och samarbeten

Ett så stort projekt som Mälarporten kräver stora resurser och många kompetenser.

Västerås stad leder och styr projektet, men vi arbetar i nära samverkan med en lång rad aktörer. De är bland annat Jernhusen, Trafikverket, Corem, Castellum, Hemfosa, ABB, Samhällsbyggnadsbolaget, Mimer och Mälarenergi. Det finns även plats för fler aktörer, så är du intresserad av ett samarbete, hör av dig!

Det är Västerås stad som styr och leder Mälarportsprojektet. Kommunstyrelsen är beställare och projektägare. För att utföra projektet finns en styrgrupp och en projektgrupp som jobbar enligt politiskt fattade beslut.

Ställ gärna frågor till projektgruppen via knappen "Kontakta oss" nedan. Glöm inte att ange din mejladress, så att vi kan svara dig.

Mälarportens projektgrupp

 • Sanna Edling, projektchef för hela projekt Mälarporten
 • Jonas Living, byggprojektchef för delprojekt resecentrum
 • Åsa Rudhage, planarkitekt och ansvarig för detaljplan resecentrum
 • Anna Lundh Liljegren, kommunikationsstrateg
 • Kennet Julin, koncerncontroller
 • Johan Olsson, controller Mälarporten
 • Carolina Uttersköld, fastighetsjurist
 • Marit Sihm-Kvenangen, kreativ projektledare

Mälarporten

Om du har frågor eller funderingar kring projekt Mälarporten är du välkommen att höra av dig. Klicka på "kontakta oss", skriv din fråga och skicka in. Vi svarar så snart vi kan!

malarporten@vasteras.se

Det finns många som vill vara med och utveckla Mälarporten. I området är flera fastighetsägare och verksamheter redan etablerade, och det finns plats för många fler. Med en tydlig gemensam vision, erbjuder vi stor kreativ frihet för alla entreprenörer och partners.

Några av projekt Mälarportens externa aktörer och deras roller

Jernhusen äger tillsammans med Västerås stad centralstationen i det gemensamma bolaget Västerås Central AB, och förvaltar densamma.
Kontakt: Maria Hägerdal, affärsutvecklare.

Corem äger fastigheterna i kvarteret Sigurd 3. De kommer att bygga nya bostäder och kontor i det kvarteret, som ligger inom resecentrums detaljplaneområde.
Kontakt: Asko Heikkinen, förvaltningsansvarig.

Kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland ansvarar för länets kollektivtrafik.
Kontakt: Marie Christensson, marknadschef.

Castellum äger fastighet och mark norr om spåren inom resecentrums detaljplaneområde.
Kontakt: Krister Johansson, projektledare Utvecklingsfastigheter, 021-40 44 91.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, byggandet och driften av järnvägar. Trafikverket äger och ansvarar för spår, plattformar och plattformsförbindelser som för resenären till och från tåget. Trafikverket ansvarar även för trafikinformationsutrustning.
Kontakt: Har du frågor om den långsiktiga planeringen som rör Västerås resecentrum kontakta Tomas Holmlund, planerare. Vid andra frågor till trafikverket kontakta deras kundtjänst, 0771-92 19 21.

Aktörer delaktiga i Västerås nya resecentrum

För att bygga ett nytt resecentrum i Västerås är det många aktörer som behöver samarbeta. Många är delaktiga i hela projekt Mälarporten, men en del aktörer är främst involverade i den del av projektet som berör just resecentrum. 

Jernhusen äger dagens tågstation tillsammans med Västerås stad. Corem och Kungsleden äger fastigheter inom området för detaljplanen. Kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket har verksamheter som i högsta grad påverkar, och påverkas av, projektet.

Det är dessa aktörer och Västerås stad som gemensamt har kommit fram till målbilden för delprojekt resecentrum.

För att bygga en stor stadsdel som ska präglas av innovation och nytänkande behövs flera olika kompetenser och samarbeten. Vi är väldigt intresserade av nya möjligheter och forskningssamarbeten – gärna inom områden som ny teknik, arkitektur och hållbart resande.

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Kontakta Sanna Edling, projektchef. sanna.edling@vasteras.se

Så här gör du

Vill du veta mer?

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för löpande uppdateringar om projekt Mälarporten och Västerås nya resecentrum. Vill du komma i kontakt med byggprojektchefen för resecentrum eller någon annan i projektet kan du mejla oss.

Kontakta projektgruppen eller följ oss i sociala medier