Visa sökformulär

Europan

Västerås stad och Mälarportsområdet deltog under 2021 i Europan, en internationell arkitekttävling för unga arkitekter. Tävlingsbidragen utformades för att hjälpa till att göra Mälarporten till en levande stadsdel även under tiden den planeras och byggs.

Under en 25-årsperiod ska Mälarportsområdet gå från ett område som i dag främst består av industrier, verksamheter och parkeringar till att bli västeråsarnas nya stadsdel. En plats för stadens invånare, med närhet till Mälaren, grönska, nya bostäder, kontor och ett nytt resecentrum. Genom att delta i tävlingen Europan har Västerås tagit hjälp av unga internationella arkitekter för att se hur området kan bli attraktivt att besöka, även innan det är färdigbyggt.

Tävlingen pågick under 2021. Här nedan ser du vinnarbidragen som har utsetts av en professionell jury.

Båt

Juryns motivering: Vitality är ett luftigt presenterat förslag som har en tydlig idé om processen, genomförandet och hållbarhetsfrågorna. Därtill visar förslagsställarna upp vackra arkitektoniska tillägg i form av ett antal paviljonger i det som kan utvecklas till en industriell park. Vitality tar utgångspunkt i frågorna om reningen av Mälarens vatten och platsens ekologi. Det sätter förslaget i vår samtida kontext med de stora utmaningar vi kan se i form av klimatförändringar, vattenhöjning, befolkningstillväxt etc. Det gör Vitality till ett av de förslag som allra tydligast arbetat med Living cities temat med de två huvudaspekterna Metabolism och Inclusivity. Vitality innehåller vidare strategier för vatten, grönska och social hållbarhet. De första förändringarna ska ske vid tågstationen och vid Mälarens stränder och kajer med en flytande paviljong som kan användas för forskning och utbildning om vattenfrågor. Därefter byggs förslaget på inåt med en grön omvandling kring området med de övergivna spåren och den spontana vegetation som finns där. Slutmålet kan vara såväl en permanent park som bygger på industrihistorien som att hela parkstrukturen bearbetas i stadsutvecklingen.

Båt

Juryns motivering: Landscape of encounters, LOE,har sina starkaste förtjänster i hur platsen behandlas för att öka biodiversiteten. Genom att analysera platsens förhållanden med ruderatväxter, stenupplag, lertäkter och annat beskrivs en utveckling där Mälarporten främst med naturliga processer kommer att bli en mer hållbar plats med rum för människor, växter och djur. Tydligare kan knappast målen i Living cities temat med de två huvudaspekterna Metabolism och Inclusivity formuleras enligt juryn. Metoden är på papperet enkel i LOE; först undersöka platsen, vad kan man utnyttja? Sen bjuda in aktörer, dessa flyttar in och utvecklar. I förslaget inryms på så sätt ett café i ett befintligt hus, urban farming, en bygglekplats med återvunnet material och den stora silon utvecklas för att bli ett habitat för bergslevande djur med enkla medel.

Hedersomnämnande: Making space – NF577

Making space – hela förslaget (PDF) Pdf, 524 kB.

Båt

Juryns motivering: Making space har ett något gåtfullt motto; “Showing some grace and leaving be”, vilket är ett sätt att sammanfatta förslagets styrkor. Det skapar några vackra rum och låter resten av området vara. Making space omvandlar Mälarporten till ett helt nytt och poetiskt men, som det verkar, folktomt landskap med utgångspunkt från den existerande på ett skickligt och väl gestaltat sätt. Det vilda möter det övergivna industrilandskapet med installationer och anläggningar i passande skalor.

Hedersomnämnande: Ny väg, move around – TZ146

Ny väg, move around – hela förslaget (PDF) Pdf, 848.1 kB.

Båt

Juryns motivering: Ny väg försöker skapa en öppen plattform för Västeråsborna att utforska sin stad och den nya stadsdelen Mälarporten. Ny vägopererar i tre skalor. Stadens med den storskaliga kopplingen till Mälaren, stadsdelens med ett (gult) gång-och cykelvägnät och den lokala skalan med nya offentliga rum. Dessa offentliga rum formas av byggnadsverk ”Archetypes” av tillfällig karaktär som återtar olika övergivna platser och programmerar dem. Ett av dem är ett utsiktstorn som kan bli ett intressant nytt inslag i en stadsdel. Projektet utvecklas från området väster om järnvägen och österut och till slut skapas en hel park utifrån det övergivna spårområdet med sin spontant vuxna vegetation tillsammans med de båda ursprungliga bäckar som grävs fram ur sina kulvertar.

Övriga bidrag

Bricolage – AL718

Båt

Text