Visa sökformulär

Skolstrukturen i centrala Västerås

Västerås stad ska se över skolstrukturen i hela centrala Västerås. Bostadsutvecklingen i områdena kring centrala Västerås ökar vilket innebär utmaningar att kunna erbjuda skolgång för alla barn som bor i området både nu och i framtiden.

Fridnässkolan

Ett av områdena är det kring Fridnässkolan. Här nedan finns frågor och svar kring aktuella frågor gällande Fridnässkolan.

Bakgrund

Det pågår ett arbete med att hitta nya lokaler till verksamheten på Fridnässkolan. Arbetet beräknas vara klart inom 3-5 år. Anledningen till att det behövs nya lokaler är att de nuvarande lokalerna Stora Fridnäs 1 (Fridnässkolan) inte är ändamålsenliga. Byggnaden är väldigt nedgången och inte tillgänglighetsanpassad. Det alternativ som utreds är en ny skola vid Mälaren, i närheten av Klövernhallen. Det är dock det långsiktiga arbetet och inte en mellanlösning för att snabbt stänga skolan. Verksamheten kommer att vara kvar på Fridnässkolan fram tills en ny lösning är färdig och verksamheten kan flytta in i nya lokaler. Verksamheten med årskurs F-5 kommer att fortsätta nästa läsår och paviljongen kommer att vara kvar. Årskurs 6 hänvisas till Hammarbyskolan. I en riskbedömning anser MBR att det är högst olämpligt att anlägga ytterligare skolverksamhet i området med hänvisning till närheten till järnvägen där farligt gods delvis transporteras

Det här händer nu

Utifrån de diskussioner som förts i Västerås stad efter att ha inhämtat synpunkter vid ett föräldramöte den 5 december 2017 på Nybyggeskolan så genomförs följande aktiviteter:

 • En tillgänglighetsutredning på Fridnässkolan genomförs, med åtgärdsförslag.
 • En förnyad utredning kring farligt gods och buller för såväl dagcenter, skola som omgivande parkmark (kring skolan) genomförs.
 • En förnyad studie av närområdet genomförs utifrån genomförda utredningar.
 • Ett omtag kring utredningen för centrala Västerås görs för att ånyo pröva olika alternativ. Externa specialister in som kompletterar med egna förslag på möjliga utvecklingsområden.

Det finns också verksamhet i byggnad belägen bredvid Stora Fridnäs, Dagcenter. Vad händer med den verksamheten?

Inriktning är fortsatt verksamhet i byggnaden. De som vistas i verksamheten är beroende av hjälputrustning som man investerat i och monterat i byggnaden.

Västerås stad ska se över skolstrukturen i hela centrala Västerås. Vad innebär det?

Bostadsutvecklingen i områdena kring centrala Västerås ökar vilket innebär utmaningar att kunna erbjuda skolgång för alla barn och elever som bor i upptagningsområdet både nu och i framtiden. Därför ska vi nu genomföra två uppdrag:

 • ta fram en långsiktig plan för struktur och nybyggnation av låg-mellan- och högstadieskolor i området centrala Västerås, inklusive bland annat Hammarby, Blåsbo, Herrgärdet och Emaus.
 • ytterligare se över skolstrukturen vid område Fridnäs, med inriktning F-3 eller F-6 på området. I uppdraget ingår att utreda om det finns möjlighet att tillgänglighetsanpassa nuvarande Fridnässkolan.

Frågor gällande markanvisning

Har Västerås stad planer på att sälja de fyra tennisbanorna vid Fridnässkolan?

Kommunen äger enbart marken för de kvarvarande fyra tennisplanerna vid Fridnäs. Övrig mark ägs av en privat aktör, Fridnäs 2:1 AB. Det finns ett markanvisningsavtal tecknat med Fridnäs 2:1 AB. En markanvisning utgör ingen försäljning av marken utan är option, en ensamrätt att förhandla med kommunen om framtida köp av marken. Försäljningsavtal tecknas först om en ny detaljplan antas som medger en ny användning av marken, i detta fall bostäder. Fastighetsnämnden beslutade den 2015-05-20 att begära ny detaljplan för området tillsammans med intilliggande fastighetsägare samt att tjänstemännen skulle återkomma gällande markanvisningen. Markanvisningsavtal tecknades året därpå och godkändes av fastighetsnämnden den 2016-10-20.

Västerås stad har tidigare ställt fråga om möjligheten att få hyra in en F-6 skola på fastigheten som är privatägd i kombination med stadens mark. I början av december 2017 så ställdes frågan på nytt, denna gång om en något mindre skola med inriktning F-3. Fastighetsägaren avser fullfölja den inriktning som tagits fram i detaljplanearbetet.

Hur ser tidsplanen för arbetet med detaljplanen och försäljningen av tennisbanorna ut?

Projektering pågått i cirka ett års tid med allt från byggnader till utredningar för dagvatten, buller, trafik med mera som krävs för en detaljplan. Samråd ligger endast några månader bort. Detta skapar ca 80 nya bostäder till området och staden. Planen avser marken för samtliga tennisbanor.

Planfrågor

Det finns ett förarbete gjort till ett planuppdrag på Stora Fridnäs 1 (Fridnässkolan). Hur ligger det till?

Detta förarbete har visat på svårigheter att klara risk- och bullerfrågor i området. Det blir därför svårt att planlägga för eventuell ändrad markanvändning även på Sjövreten 1 (dagcentret). Idag har Fridnässkolan en mycket liten egen fastighet och för att kunna säkerställa en egen skolgård behövs en ny detaljplan, eftersom omgivande mark (Västerås 2:70) är planlagt som parkmark.Dessutom är skolan planlagd för "allmänt ändamål" vilket innebär att det inte kan finnas någon annan huvudman än staden och planändringen bör göras även med hänsyn till detta.

Finns det något mer som kan påverka?

Villa Asea har ett utsiktsservitut inskrivet på fastigheten Västerås 2:70, och detta ligger i riktning från Villa Asea mot Mälaren och inom detta ligger även delar av området kring Fridnässkolan.


Bygglovsfrågor

Trafikverket har varit remissinstans och säger såhär i sin återrapport:

För att kunna förorda ett positivt förhandsbesked för den föreslagna placeringen av skolpaviljongen anser Trafikverket att två utredningar behöver presenteras. Den ena om hur den allmänna risksituationen ser ut med avseende på närheten till järnvägen och hur dessa risker ska hanteras. Den andra om hur bullersituationen ser ut och hur den tillkommande paviljongen ska skyddas (såväl utom- som inomhus). Trafikverket har tagit del av riskutredning och bullerutredning.

Om Västerås Stad anser att placeringen av skolpaviljongen är förenlig med en god skolmiljö motsätter sig Trafikverket inte detta. Det förutsätts att riskutredningens rekommendationer följs och att en god ljudmiljö inomhus kan skapas. Det bör dock poängteras att i stort sett hela skolgården är utsatt för maximalbuller från järnvägstrafiken på nivåer som överstiger Boverkets rekommendation om 70 dBA, med råge. Enligt Västerås Stads bullerkartläggning är maxbullernivåerna under 80 dBA endast helt nära Backgatan och i ”ljudskuggan” av den stora skolbyggnaden. I jämnhöjd med stora skolan och den nya paviljongens sydligaste gavel är maxnivån uppe i drygt 85 dBA och närmare järnvägen ännu högre. Det är alltså i denna miljö ännu fler barn ska ha sin utevistelse under skoltid.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens syn på Akustikbyråns bedömning gällande bullernivån innehåller följande punkter:

 • Enligt bullerkartorna kommer den södra gaveln på den större paviljongen troligen att utsättas för maximala ljudnivåer på >85 dB(A), inte ca 80 som anges i sammanfattningen. Detta faktum ställer stora krav på fasadisoleringen för att klara högst 45 dB(A) maximal nivå inomhus.
 • Vi gör inte bedömningen att störningen är tillfällig, för att bygglovet är tillfälligt. För eleverna på skolan är fem år en lång tid med dagliga höga ljudnivåer.
 • Det finns inga regler för skolgårdar men det finns rättsfall, t.ex. MMD Nacka Tingsrätt, M 6389‐15, från 2016 gällande Emausskolan, och Miljööverdomstolen har i dom 2000:32 i mål M238‐00, daterad den 4 september 2000, ålagt Vägverket att genomföra bullerreducerande åtgärder så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dB(A) vid en skolgård i Motala. Av domen framgår att undervisningslokaler ska jämställas med bostäder och att de riktvärden som anges i infrastrukturpropositionen för buller är vägledande.Frågor gällande Stora Fridnäs ur kulturmiljösynpunkt

Västerås stads Kultur-idrott- och fritidsförvaltning har lämnat följande synpunkter:

Läget för tillkommande paviljong är olägligt med hänsyn till värden för Stora Fridnäs ur kulturmiljösynpunkt.Stora Fridnäs är uppförd som en privatvilla och ritad av Erik Hahr 1900. Den är bedömd att ha så stora värden att den är i byggnadsminnesklass. Byggnaden omges av vad som närmast är att beteckna som en mindre park. Dess nuvarande användning som skola har inte medfört någon ändrad bedömning av dess kulturhistoriska värde.I omgivningarna finns en rad enfamiljshus som getts en omsorgsfull utformning. Detta gäller så väl äldre byggnader så som Lilla Fridnäs, närmast intill, som moderna byggnationer. I fonden, uppe på kullen, ligger Villa ASEA som statusmässigt sätter sin prägel på omgivningarna.I samband med diskussionerna om bostadshus på tennisbanorna har siktlinjerna poängterats. Det är viktigt att det finns öppna vyer från Villa ASEA vilket även medför att villan är synlig från vattensidan. I det påbörjade planarbetet ar det poängterats att en eventuell nybyggnation måste ske med respekt för omgivningen. Detta gäller både utseende, volymer och höjder. Det är dock viktigt att all eventuell kommande nybyggnation i området oavsett ändamål ges en utformning som är dagsaktuell. På så sätt fullföljs den tradition som funnits i området att vid all nybyggnation har man byggt enligt det då modernaste uttryckssättet.

Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion har inget att erinra ur fornlämningssynpunkt.Frågor gällande risker i området

En fördjupad riskutredning finns framtagen för området och uppförande av skolpaviljonger på fastigheten Västerås 2:70 samt Sjövreten 1, Västerås. Västerås stad har begärt ett yttrande från MBR (Mälardalens Brand- och Räddningsförbund) gällande riskutredningen.

Förfrågan gäller uppförande av nya skolpaviljonger på fastigheterna. Två skissförslag ges:

 • Skissförslag 1 föreslår en nybyggnation av en paviljong i 2 plan parallellt med Backgatan. Denna paviljong hamnar då cirka 50 meter från järnväg.
 • Skissförslag 2 innebär förflyttning av befintlig paviljong, och nybyggnation av paviljong i 2 plan i närheten av befintligt dagcenter. Denna nya paviljong hamnar då cirka 30 meter från järnväg.


MBR har återkommit med följande svar:

MBR anser att det är högst olämpligt att anlägga ytterligare skolverksamhet i området. Befintlig verksamhet går inte att påverka, men för att minska konsekvenserna vid en olycka i området anser MBR att en utökning ej är lämplig. Om skolverksamhet ändå skall anläggas i området så anser MBR att riktlinjerna som finns framtagna enligt dokumentet ”Riktlinjer för ny och förändrad markanvändning intill järnvägen inom Västerås” bör beaktas.Dessa föreslår att det enligt vägledning 1 är ok att placera skolverksamhet minst 100 meter från järnvägen utan särskilda åtgärder. Detta innebär att varken skissförslag 1 eller skissförslag 2 är aktuellt, utan att en ny plats för skolpaviljongen behöver förläggas minst 100 meter från järnväg.

Alternativt bör möjligheterna enligt Vägledning 2 beaktas, under förutsättning följande åtgärder genomförs:

 • Skyddslösning mot urspårning, exempelvis genom skyddsräl, 2 meter hög mur eller motsvarande utreds.
 • På paviljongen skall friskluftsintaget, entréer och utrymningsvägarna placeras så långt bort ifrån järnvägen som möjligt. Minst en utrymningsväg ska finnas på motsatt sida av byggnaden som vetter mot järnvägen. Friskluftsintaget ska dessutom placeras högt upp ifrån marken.

I detta fall kan skolpaviljongerna förläggas minst 50 meter från järnvägen. Detta innebär att skissförslag 1 skulle kunna vara okej, men ej skissförslag 2.

MBR anser att skissförslag 2, med placering cirka 30 meter från järnväg EJ är lämpligt utifrån nuvarande förhållanden oavsett skyddsåtgärder. Detta på grund av närheten till järnvägen.Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?